• Mot halsbränna
 • Aluminium-, kalcium- och magne
 • Effekten kommer efter några minuter, varar i ca 1 tim. Syrabindande salter motverkar sura uppstötningar.
 • Tas inte vid samma tidpunkt som läkemedel med järn. Pepparmint. Innehåller socker.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rennie

   680 mg/80 mg tuggtabletter
   kalciumkarbonat och magnesiumkarbonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

   • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rennie är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Rennie
   3. Hur du tar Rennie
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rennie ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rennie är och vad det används för

   Rennie är en tablett som ger lindring vid halsbränna och sura uppstötningar, samt syrarelaterad smärta i maggropen.

   Rennie binder överskott av saltsyra i magen och den syrabindande effekten kommer inom några minuter.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Rennie

   Ta inte Rennie:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot de aktiva substanserna kalciumkarbonat eller magnesiumkarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har ökade mängder kalcium i blodet och/eller ett tillstånd som leder till en ökad mängd kalcium i blodet

   • om du har ökad mängd kalcium i urinen

   • om du har njursten.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rennie om:

   • du har nedsatt njurfunktion bör du rådgöra med läkare innan du tar Rennie

   • du är diabetiker, eftersom sockerinnehållet i en tablett är 475 mg

   • du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin

   • du använder andra produkter som innehåller kalciumkarbonat.

   • På grund av tabletternas sockerinnehåll är noggrann munhygien viktig.

   • Vid intag av överdrivna mängder kalcium (innehållsämne i Rennie) kan mjölk-alkali­syndrom utvecklas. Symtomen är urinträngningar, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, onormal trötthet eller svaghet, samt ökad mängd kalcium i blodet och nedsatt njurfunktion.

   Andra läkemedel och Rennie

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Rennie kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

   • läkemedel mot bakterieinfektioner (norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin och tetracykliner, som t.ex. doxycyklin, lymecyklin, oxitetracyklin och tetracyklin)

   • läkemedel mot svampinfektioner (ketokonazol)

   • läkemedel mot tumörer (estramustin)

   • läkemedel mot avstötning av transplanterat organ (mykofenolatmofetil)

   • läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar (sotalol)

   • läkemedel mot reumatiska besvär (penicillamin)

   • läkemedel mot benskörhet (alendronat, klodronat, risedronat)

   • läkemedel mot epilepsi (gabapentin)

   • läkemedel som ökar antalet blodplättar s.k. trombopoetinreceptroantagonister (eltrombopag)

   • läkemedel vid funktionsrubbning av sköldkörteln (levotyroxin)

   • Rennie minskar effekten av preparat innehållande järn om de tas samtidigt. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Inga kända risker vid användning under graviditet och amning. Gravida kvinnor bör inte överskrida den rekommenderade dygnsdosen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Rennie har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Rennie innehåller hjälpämnen

   Viktig information om något innehållsämne i Rennie

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Rennie

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är 1-2 tabletter som söndertuggas vid behov.

   Rekommenderat högsta intag är 11 tabletter dagligen.

   Om du har tagit för stor mängd av Rennie

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Liksom alla läkemedel kan Rennie orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta biverkningar(förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare) är: Förstoppning, diarré.

   Vid långtidsanvändning med höga doser har fall av förhöjda halter av kalcium i blodet rapporterats.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rennie ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.
   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:

   Kalciumkarbonat 680 mg motsvarande 272,4 mg kalcium

   Magnesiumkarbonat 80 mg motsvarande 20,5 mg magnesium

   Övriga innehållsämnen är:

   Sackaros 475 mg, smakämnen (citron och pepparmint), magnesiumstearat, flytande paraffin, talk, pregelatiniserad majsstärkelse, potatisstärkelse.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rennie tuggtabletter är krämvita, flata, fyrkantiga med pepparmintsmak, präglade med ”RENNIE” på båda sidor.

   Rennie finns i förpackningsstorlekarna 12, 24, 36, 48 och 96 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bayer AB

   Box 606

   169 26 Solna

   Tillverkare

   Delpharm Gaillard

   33, rue de l’Industrie

   74240 Gaillard

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-14


  • Denna produkt används inom följande områden:

  Rennie®

  Tuggtablett 680 mg/80 mg 24 styck Blister

  • Varunummer: 538181
  • Tillverkare: Bayer AB

  44,50 kr

  Jämförpris: 1,85 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/rennie-tuggtablett-680-mg-per-80-mg-24-styck-blister-53846/ 53846 Rennie® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/538181s.jpg 44.50 44.50 SEK Rennie InStock Mot halsbränna Meny Meny/Mage Meny/Mage/Halsbränna Webbkampanjer Webbkampanjer/Halsbränna Speciellt för Speciellt för/Gravid Speciellt för/Gravid/Halsbränna Tidsperiod Tidsperiod/Snabbverkande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tuggtablett 680 mg/80 mg 24 styck Blister