Webb-pris
Bild på Loratadin Apofri
 • Vid tillfällig allergi
 • Läkemedel
 • God effekt efter ca 1 tim på klåda, nysningar, snuva och ögonsymtom. Antihistamin. Från 6 år om barnet väger minst 30 kg
 • Kan kombineras med ögondroppar och/eller nässpray vid behov av kraftigare effekt.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Loratadin Apofri

   10 mg tabletter
   Loratadin
   laktosmonohydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Loratadin Apofri är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin Apofri
   3. Hur du använder Loratadin Apofri
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Loratadin Apofri ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Loratadin Apofri är och vad det används för

   Loratadin Apofri 10 mg tabletter är receptfritt för vuxna och barn över 6 år (med en kroppsvikt över 30 kg) för behandling av allergiska besvär i näsa och ögon. De allergiska besvären kan orsakas av bl.a. pollen, kvalster eller damm. Symtomen kan vara nysningar, rinnande och kliande näsa samt klåda och sveda i ögonen. Loratadin Apofri kan även ordineras av läkare för att behandla symtomen vid långvariga nässelutslag.

   Loratadin Apofri verkar genom att lindra allergiska symtom, som beror på frisättning av histamin, såsom nysningar, rinnande eller kliande näsa och sveda eller klåda i ögonen.

   Loratadin som finns i Loratadin Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdsvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin Apofri

   Använd inte Loratadin Apofri

   - om du är allergisk mot loratadin eller mot något annat innehållsämne i Loratadin Apofri (se avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Loratadin Apofri

   - Om du har allvarligt nedsatt leverfunktion.

   - Om du ska genomföra ett allergitest, ska behandlingen med Loratadin Apofri avbrytas minst 48 timmar före testet eftersom testresultatet kan påverkas.

   Vissa patienter kan bli torra i munnen av behandlingen, vilket kan innebära risk för tandskador vid långtidsbehandling. Därför bör tänderna noggrant rengöras med fluortandkräm 2 gånger dagligen.

   Andra läkemedel och Loratadin Apofri

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Om flera läkemedel används samtidigt kan de ha inverkan på varandras effekt. Nedbrytningen av Loratadin Apofri är beroende några av kroppens enzymer. Andra läkemedel som påverkar dessa enzymer kan påverka effekten av Loratadin Apofri och öka risken för biverkningar.

   Loratadin Apofri med mat, dryck och alkohol

   Loratadin Apofri kan intas oberoende av måltider.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Loratadin Apofri bör inte tas under graviditet. Loratadin Apofri bör inte användas under amning, eftersom Loratadin Apofri utsöndras i modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Enstaka personer kan få biverkningar av Loratadin Apofri, som kan påverka körförmågan och förmågan att använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Loratadin Apofri innehåller laktosmonohydrat

   Detta läkemedel innehåller laktos. Kontakta läkare innan du tar detta läkemedel om du lider av sällsynta ärftliga tillstånd som innebär att du inte tål mjölksocker, saknar enzymet laktas som bryter ned laktos (total laktasbrist), eller inte kan ta upp vissa kolhydrater (glukos-galaktosmalabsorption).


   3. Hur du använder Loratadin Apofri

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonalom du är osäker.

   Tabletterna bör intas tillsammans med ett glas vätska.

   Tabletterna kan tas oberoende av måltider.

   Vuxna och barn över 6 år med en kroppsvikt över 30 kg: 1 tablett dagligen.

   Loratadin Apofri ska inte ges till barn under 6 år utan läkarkontakt. Kontakta läkare om förbättring inte ses efter 7 dagars behandling.

   Loratadin Apofri ska användas i högst 3 månader i följd, om inte läkare föreskrivit annat.

   Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen, om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften.

   Nedsatt leverfunktion:

   Följ läkarens anvisningar. En startdos på 10 mg varannan dag rekommenderas till vuxna och barn med en kroppsvikt över 30 kg.

   Användning för barn och ungdomar

   Loratadin Apofri ska inte ges till barn med en kroppsvikt under 30 kg.

   Om du använt för stor mängd av Loratadin Apofri

   Om du har fått i dig för stor mängd Loratadin Apofri eller om ett barn av misstag fått i sig läkemedlet, ska du kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symptom på överdosering: sömnighet, snabb hjärtrytm och huvudvärk.

   Om du har glömt att använda Loratadin Apofri

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte får dem.

   Sluta att ta Loratadin Apofri och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

   - Svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   - Svårigheter att svälja

   - Nässelutslag och andningssvårigheter

   Vanliga biverkningar (förekommer hos mellan 1 och 10 av 100 patienter):

   • Huvudvärk

   • Sömnighet

   • Trötthet

   • Nervositet

   Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 och 10 av 1 000 patienter):

   • Ökad aptit

   • Sömnlöshet

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

   • Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktiska reaktioner). Sluta ta läkemedlet och kontakta läkare eller sjukhus

   • Yrsel

   • Snabb hjärtrytm, hjärtklappning, illamående, muntorrhet och magkatarr

   • Utslag, håravfall

   • Onormal leverfunktion

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Viktökning

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Loratadin Apofri ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blistret efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är: Loratadin 10 mg

   Övriga innehållsämnen är: laktomonohydrat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, talk och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Loratadin Apofri är en vit, platt, rund tablett med fasad kant och en skåra på ena sidan och märkt ”L” på den andra sidan. Tablettens diameter är 7 mm. Skåran är till för att tabletten ska kunna delas i två lika stora delar.

   Förpackningsstorlekar: 7, 10, 14, 28 och 30 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tillverkare

   Evolan Pharma AB

   Svärdvägen 19

   182 33 Danderyd


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-04-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Loratadin Apofri

  Tablett 10 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 495405
  • Tillverkare: Apofri AB

  35 kr

  (Ord. pris 41,50 kr)

  Jämförpris: 1,17 kr / tablett(er)

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/loratadin-apofri-tablett-10-mg-30-tabletter-blister-248087/ 248087 Loratadin Apofri https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/495405s.jpg 41.50 35.00 SEK Apofri OutOfStock Vid tillfällig allergi Meny Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Meny/Allergi/Pälsdjursallergi & kvalsterallergi Beredningsform Beredningsform/Tablett Verkningssätt Verkningssätt/Antihistamin Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Tillfälligt slut Tablett 10 mg 30 tablett(er) Blister