Webb-pris
Bild på Livostin
 • Vid pollenallergi
 • Läkemedel
 • Lindrar röda & irriterade ögon. Antihistamin med levokabastin. Effekt efter ca 15 min. Kan ges till barn. Läs bipacksedeln.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Livostin

   0,5 mg/ml ögondroppar, suspension
   levokabastin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria. Livostin ögondroppar måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Livostin ögondroppar är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Livostin ögondroppar
   3. Hur du använder Livostin ögondroppar
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Livostin ögondroppar ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Livostin ögondroppar är och vad det används för

   Livostin ögondroppar används vid allergiska besvär som röda, svullna, rinnande och kliande ögon. Livostin ögondroppar används vid allergi orsakad av pollen eller andra luftburna allergener från exempelvis pälsdjur, damm eller mögel/svampsporer.

   Livostin motverkar en allergisk reaktion genom att blockera effekten av histamin. Det är histaminet som ger röda, svullna och kliande ögon som tåras. Livostin börjar ge effekt inom 15 minuter.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Livostin ögondroppar

   Använd inte Livostin ögondroppar:

   • om du är allergisk mot levokabastin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • om du har nedsatt njurfunktion, rådgör med din läkare.

   Graviditet och amning

   Livostin ögondroppar kan användas vid graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Livostin kan ge upphov till ögonirritation, smärta, svullnad, klåda, rodnad, brännande känsla i ögonen, rinnande ögon och dimsyn. Försiktighet bör iakttas vid bilkörning och användning av maskiner efter applicering.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Livostin ögondroppar innehåller bensalkoniumklorid

   Livostin ögondroppar innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan ge ögonirritation samt missfärga mjuka kontaktlinser. Mjuka kontaktlinser bör därför inte användas samtidigt med Livostin ögondroppar. Om du måste använda mjuka kontaktlinser ska dessa tas ut före användning och sedan ska du vänta minst 15 minuter efter administrering innan de sätts in igen.


   3. Hur du använder Livostin ögondroppar

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vid receptfri behandling av allergi är doseringen för de flesta vuxna och barn med lätta till måttliga besvär 1 droppe i vardera öga 2 gånger dagligen. Vid behov kan dosen ges upp till 4 gånger dagligen. Fortsätt behandlingen så länge du har besvär av din allergi i ögonen. Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar eller om du första gången du använder Livostin ögondroppar behöver använda ögondropparna kontinuerligt längre tid än 1 månad.

   Öppnad flaska får användas i högst en månad.

   Bruksanvisning

   1. Skaka flaskan väl och skruva av locket.


    Avlägsna förslutningsringen när du öppnar flaskan första gången.

   2. Böj huvudet bakåt.

   3. Tryck i botten på flaskan och droppa försiktigt en droppe i ögonvrån. Blinka samtidigt som du drar ned det nedre ögonlocket, så att droppen fördelas över hela ögat.

   4. Gör på samma sätt i andra ögat.

   För att inte få föroreningar i flaskan, undvik att den kommer i kontakt med ögat.

   Om du använt för stor mängd av Livostin ögondroppar

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är ögonbesvär som smärta och dimsyn. Ögonbesvär i samband med att ögondropparna droppats i ögat: brännande/svidande känsla och irritation.

   En mindre vanlig biverkan (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är ögonlockssvullnad.

   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   Ögonbesvär i samband med att ögondropparna droppats i ögat: smärta, svullnad, rodnad, klåda, rinnande ögon och dimsyn.

   Inflammation, svullnad samt rodnad av ögat. Inflammation i ögonlockskanten.

   Huvudvärk.

   Hjärtklappning.

   Överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner), kontakteksem och nässelfeber. Sluta att ta ögondropparna och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Livostin ögondroppar ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Oöppnad flaska används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Öppnad flaska får användas i högst en månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är levokabastinhydroklorid, motsvarande 0,5 mg levokabastin/ml.

   • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, polysorbat 80, natriumdivätefosfat, dinatriumvätefosfat, dinatriumedetat, hypromellos, bensalkoniumklorid 0,15 mg/ml. (konserveringsmedel) och vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit suspension.

   Receptfri: Plastflaska innehållande 4 ml.

   Receptbelagd: 3 plastflaskor à 4 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   McNeil Sweden AB

   Solna

   Tel: 08-503 385 00

   med-info@its.jnj.com

   Tillverkare

   Famar S.A., Aten, Grekland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-07-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Livostin

  Ögondroppar, suspension 0,5 mg/ml 4 milliliter Flaska

  • Varunummer: 431154
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  85 kr

  (Ord. pris 93 kr)

  Jämförpris: 2,76 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/livostin-ogondroppar-suspension-05-mg-per-ml-4-milliliter-flaska-55521/ 55521 Livostin https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/431154s.jpg 93.00 85.00 SEK Livostin InStock Vid pollenallergi Speciellt för Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Allergi Speciellt för/Krasslig Beredningsform Beredningsform/Ögondroppar Verkningssätt Verkningssätt/Antihistamin Meny Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Meny/Allergi/Allergi hos barn Meny/Allergi/Pälsdjursallergi & kvalsterallergi Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Ögondroppar, suspension 0,5 mg/ml 4 milliliter Flaska