Bipacksedel - Linezolid Mylan

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Linezolid Mylan

2 mg/ml infusionsvätska, lösning
linezolid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Linezolid Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Linezolid Mylan
3. Hur du använder Linezolid Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Linezolid Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Linezolid Mylan är och vad det används för

Linezolid är ett antibiotikum i klassen oxazolidinoner, vilka verkar genom att förhindra tillväxten av vissa bakterier som orsakar infektioner. Läkemedlet används för behandling av lunginflammation och vissa hud- och mjukdelsinfektioner. Din läkare beslutar om linezolid är en passande behandling för din infektion.

Linezolid som finns i Linezolid Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Linezolid Mylan

Använd inte Linezolid Mylan

 • om du är allergisk mot linezolid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du använder eller om du under de senaste 2 veckorna har använt någon monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), t.ex. fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan bland annat användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom

 • om du ammar, eftersom linezolid passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Linezolid Mylan.

Om du svarar ja på någon av nedanstående frågor är behandling med linezolid eventuellt inte lämplig för dig. Om så är fallet, informera din läkare som kan behöva se över ditt allmänna hälsotillstånd inklusive ditt blodtryck före samt under behandlingen, och eventuellt besluta om att en annan behandling är mer lämplig för dig.

Diskutera med din läkare om du är tveksam om någon av nedanstående frågor gäller dig.

 • Har du högt blodtryck, oavsett om du tar något läkemedel för det?

 • Har du diagnostiserats med en överaktiv sköldkörtel?

 • Har du en tumör på binjuren (feokromocytom) eller karcinoidsyndrom (orsakat av tumörer i hormonsystemet med symtom som diarré, rodnad, problem med väsande ljud vid andning)?

 • Lider du av maniska depressioner, schizofreni med växlande sinnesstämning, förvirringstillstånd eller andra psykiska problem?

Var särskilt försiktig med linezolid

Tala med läkare innan du tar detta läkemedel om du:

 • har lätt att få blåmärken och börja blöda

 • har blodbrist (litet antal röda blodkroppar)

 • är känslig för infektioner

 • tidigare har fått krampanfall

 • har lever- eller njurproblem, särskilt om du får dialysbehandling

 • har diarré

Tala omedelbart om för din läkare om du under pågående behandling får

 • problem med synen, t.ex. dimsyn, förändrat färgseende, svårt att se detaljer eller begränsat synfält

 • känselförlust i armar eller ben eller stickningar eller myrkrypningar i armar eller ben.

 • diarré. Du kan utveckla diarré under tiden du tar eller efter att du tagit antibiotika, inklusive Linezolid Mylan. Om diarrén blir allvarlig eller kvarstående eller om du upptäcker att din avföring innehåller blod eller slem, ska du omedelbart avbryta behandlingen med Linezolid Mylan och kontakta din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som kan stanna upp eller förlångsamma tarmrörelse.

 • återkommande illamående eller kräkningar, buksmärta eller snabbare andning.

Andra läkemedel och Linezolid Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det finns en risk att linezolid ibland samverkar med vissa andra läkemedel och orsakar biverkningar såsom förändringar i blodtrycket, kroppstemperaturen eller hjärtfrekvensen.

Tala om för din läkare om du tar, eller under de senaste två veckorna har tagit, något av följande läkemedel eftersom Linezolid Mylan inte får användas om du redan använder eller nyligen har använt dem (se också avsnitt 2 ”Använd inte Linezolid Mylan”).

 • MAO-hämmare (t.ex. fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

Tala också om för din läkare om du tar något av följande läkemedel. Din läkare kan fortfarande besluta att ge dig Linezolid Mylan men behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och blodtryck innan du påbörjar behandlingen samt under behandlingen. Din läkare kan också besluta att en annan behandling är mer lämplig för dig.

 • avsvällande läkemedel som används vid förkylning eller influensa och som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

 • vissa läkemedel som används för att behandla astma, t.ex. salbutamol, terbutalin och fenoterol

 • vissa antidepressiva läkemedel, t.ex. tricykliska antidepressiva eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Det finn många sådana läkemedel, t.ex amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin och sertralin

 • läkemedel som används för att behandla migrän, t.ex. sumatriptan och zolmitriptan

 • läkemedel som används för att behandla plötsliga allvarliga allergiska reaktioner, t.ex. adrenalin

 • läkemedel som höjer ditt blodtryck, t.ex. noradrenalin, dopamin och dobutamin

 • läkemedel som används för att behandla måttlig till kraftig smärta, t.ex. petidin

 • läkemedel som används för att behandla ångest, t.ex. buspiron

 • läkemedel som förhindrar uppkomst av blodproppar, t.ex. warfarin.

 • ett antibiotikum som kallas rifampicin

Linezolid Mylan med mat och dryck

Du kan ta Linezolid Mylan antingen innan, under eller efter måltid.

Undvik stora mängder av lagrad ost, jästextrakt, eller extrakt av sojabönor (t.ex. sojasås) och undvik att dricka alkohol (framförallt fatöl och vin). Detta eftersom Linezolid Mylan kan reagera med en substans, tyramin, som finns naturligt i viss mat. Denna interaktion kan öka blodtrycket.

Informera din läkare eller apotekspersonal omedelbart om du upplever dunkande huvudvärk efter att du har ätit eller druckit.

Graviditet, amning och fertilitet

Effekten av Linezolid Mylan hos gravida är inte känd. Därför bör Linezolid Mylan inte användas under graviditet annat än efter särskild ordination av läkare. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte amma när du använder linezolid eftersom läkemedlet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Linezolid kan göra att du känner dig yr eller upplever problem med din syn. Om detta inträffar, ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kom ihåg att om du inte mår bra kan din förmåga att köra bil och använda maskiner påverkas.

Linezolid Mylan innehåller glukos och natrium

Glukos

1 ml Linezolid Mylan infusionsvätska innehåller 48 mg glukos (14,4 g glukos per infusionspåse). Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.


Natrium

1 ml Linezolid Mylan infusionsvätska innehåller 0,38 mg natrium (114 mg natrium per infusionspåse). Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Linezolid Mylan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna

Detta läkemedel ges till dig som ett dropp (en infusion in i en ven) av läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rekommenderad dos för vuxna (18 år och äldre) är 300 ml (600 mg linezolid) två gånger dagligen vilket ges direkt in i blodet (intravenöst) som ett dropp under 30 till 120 minuter.

Om du står på njurdialys ska linezolid ges efter din dialysbehandling.

Vanlig behandlingslängd är 10 till 14 dagar men kan vara upp till 28 dagar. Säkerhet och effekt för detta läkemedel har inte fastställts vid behandlingsperioder längre än 28 dagar. Din läkare kommer att avgöra hur länge du ska behandlas.

Under tiden du använder linezolid bör läkaren ta regelbundna blodprover för att kontrollera din blodbild.

Läkaren ska kontrollera din syn om du använder linezolid i mer än 28 dagar.

Användning för barn och ungdomar

Linezolid används normalt inte för behandling hos barn och ungdomar (under 18 år).

Om du har använt för stor mängd av Linezolid Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Sverige 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du är orolig att du har fått för mycket linezolid, tala genast om det för läkare eller sjuksköterska.

Om du har glömt att använda Linezolid Mylan

Eftersom du får detta läkemedel under noggrann övervakning är det osannolikt att en dos skulle glömmas. Om du tror att en dos har hoppats över, tala genast om det för läkare eller sjuksköterska. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart om för din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du upplever några av dessa biverkningar under behandlingen med linezolid:

De allvarliga biverkningarna (med frekvens inom parenteserna) av linezolid är:

 • Allvarliga hudreaktioner (har rapporterats), svullnad framförallt i ansiktet och på halsen (har rapporterats), väsande andning och/eller svårigheter att andas (har rapporterats). Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion och det kan vara nödvändigt för dig att avsluta behandlingen med linezolid. Hudreaktioner såsom röd, öm och fjällande hud (dermatit) (mindre vanliga), utslag (vanliga), klåda (vanliga).

 • problem med din syn såsom dimsyn (mindre vanliga), förändrat färgseende (har rapporterats), svårighet att se detaljer (har rapporterats) eller om du upplever att ditt synfält blir begränsat (sällsynta).

 • allvarlig diarré innehållande blod och/eller slem (antibiotikaassocierad kolit inkluderande pseudomembranös kolit), vilket i sällsynta fall kan utvecklas till livshotande komplikationer (sällsynta).

 • återkommande illamående eller kräkningar, magsmärta eller snabbare andning (har rapporterats).

 • krampanfall (mindre vanliga) har rapporterats med linezolid. Du ska omedelbart kontakta din läkare om du upplever oro, konfusion, sinnesförvirring, stelhet, skakningar, svårigheter att koordinera dina rörelser eller får krampanfall om du samtidigt också tar antidepressiva läkemedel kända som SSRI (se avsnitt 2) (har rapportereats).

 • oförklarliga blödningar eller blåmärken, vilket kan bero på förändringar i antal av vissa blodkroppar vilket kan påverka blodets förmåga att levras (koagulera) eller leda till blodbrist (anemi) (vanliga).

 • förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka din förmåga att bekämpa infektioner (vanliga) där tecken på infektion kan inkludera feber (vanliga), ont i halsen (mindre vanliga), munsår (mindre vanliga) och trötthet (mindre vanliga).

 • inflammation i bukspottkörteln (mindre vanliga).

 • kramper (mindre vanliga).

 • transitoriska ischemiska attacker (tillfälliga rubbningar i blodflödet genom hjärnan vilket orsakar kortvariga, övergående symtom såsom synförlust, svaghet i ben och armar, sluddrigt tal sant medvetslöshet) (mindre vanliga).

 • öronsusning (tinnitus) (mindre vanliga).

Domningar, stickningar eller dimsyn har rapporterats av patienter som behandlats med linezolid i mer än 28 dagar. Ta omedelbart kontakt med din läkare om du upplever synproblem.

Andra biverkningar innefattar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • svampinfektioner framförallt i slidan eller munhålan

 • huvudvärk

 • metallsmak i munnen

 • diarré, illamående eller kräkningar

 • förändrade blodprovsvärden, inklusive njur- eller leverfunktionsvärden eller blodsockernivå

 • sömnsvårigheter

 • ökat blodtryck

 • anemi (litet antal röda blodkroppar)

 • yrsel

 • lokaliserad eller generaliserad buksmärta

 • förstoppning

 • matsmältningsbesvär

 • lokaliserad smärta

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • inflammation i slidan eller underlivet hos kvinnor

 • stickningar eller domningar

 • svullen, öm eller missfärgad tunga

 • smärta vid infusionsstället (där droppet gavs)

 • inflammation i vener (inklusive där infusionen (droppet) gavs)

 • ökad urineringsfrekvens

 • frossa

 • ökad törst

 • ökad svettning

 • påverkan på blodprovsresultat som proteiner, salter eller enzymer som används som ett mått på njur- eller leverfunktionen

 • hyponatremi (låga halter av natrium i blodet)

 • njursvikt

 • minskat antal blodplättar

 • bukspänning

 • smärta vid injektionsstället

 • förhöjt kreatinin

 • magont

 • påverkan på hjärtrytmen (t.ex. snabbare hjärtrytm).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • ytlig tandmissfärgning, vilket går att avlägsna med professionell tandrengöring (manuell avlägsning)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • alopeci (håravfall) 

 • minskat antal blodkroppar

 • svaghet och/eller sensoriska förändringar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Linezolid Mylan ska förvaras

Eftersom du får detta läkemedel under noggrant medicinskt överinseende är det sjukhuspersonalen som ser till att nedanstående förvaringsanvisningar efterföljs:

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på påsen efter EXP. De första två siffrorna anger månaden och de sista fyra siffrorna anger året. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd läkemedlet direkt efter att förslutningen har brutits.

Efter öppnande: Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart, såvida inte öppningsmetoden utesluter risk för mikrobiell kontaminering. Om den inte används omedelbart är lagringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

Förvaras i originalförpackningen. (skyddsöverdrag och kartong). Ljuskänsligt.

Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen är grumlig eller innehåller partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är linezolid. 1 ml infusionsvätska innehåller 2 mg linezolid.

 • Övriga innehållsämnen är glukosmonohydrat (en slags socker), natriumcitrat (E331), vattenfri citronsyra (E330), saltsyra (E507, som 10 % lösning) för pH-justering eller natriumhydroxid (E524, som 10 % lösning) för pH-justering och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Linezolid Mylan tillhandahålls som en klar, färglös till gul lösning i infusionspåsar för engångsbruk innehållande 300 ml infusionsvätska (600 mg linezolid).

Varje kartong innehåller 1, 2, 5, 10, 20 eller 25 infusionspåsar. Dessutom finns sjukhusförpackningar med 3, 5, 6, 10 eller 20 kartonger med antingen 1 eller 2 infusionspåsar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade,

Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13

Irland

Tillverkare

Synthon Hispania S.L.

Castello, 1

Pol. Las Salinas

Sant Boi de Llobregat

08830 Barcelona

Spanien

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM, Nijmegen

Nederländerna

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrike

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan fås hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-10-30


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Linezolid Mylan 2 mg/ml infusionsvätska, lösning

linezolid

VIKTIGT: Läs produktresumén före förskrivning.

Linezolid är inte aktivt mot infektioner förorsakade av gramnegativa patogener. Specifik behandling mot gramnegativa organismer ska sättas in samtidigt om en gramnegativ patogen har dokumenterats eller misstänks.

Beskrivning

En klar färglös eller gulaktig infusionspåse av polypropen med en eller två portar i ett genomskinligt folielaminerat skyddsöverdrag. Påsen innehåller 300 ml lösning och är förpackad i en kartong. Kartong med 1*, 2**, 5, 10, 20 eller 25 infusionspåsar.

Dessutom kan följande kartonger också levereras i sjukhusförpackningar med:

*5,10 eller 20

**3, 6 eller 10

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Linezolid Mylan 2 mg/ml infusionsvätska, lösning innehåller linezolid 2 mg/ml i en isoton, klar, färglös till gul lösning. Övriga innehållsämnen är: glukosmonohydrat, natriumcitrat (E331), vattenfri citronsyra (E330), saltsyra (E507, som 10 % lösning) för pH-justering eller natriumhydroxid (E524, som 10 % lösning) för pH-justering och vatten för injektionsvätskor.

Dosering och administreringssätt

Linezolidbehandling ska endast inledas i samband med sjukhusvård och efter konsultation med relevant specialist, såsom klinisk mikrobiolog eller infektionsläkare.

Patienter som inleder behandlingen parenteralt kan övergå till oral behandling när detta är kliniskt indicerat. Vid sådan övergång krävs ingen dosjustering eftersom linezolid har en oral biotillgänglighet på nära 100 %. Infusionsvätskan ska administreras under 30 till 120 minuter.

Den rekommenderade dosen av linezolid ska administreras intravenöst (i.v.) två gånger dagligen.

Rekommenderad dosering och behandlingstid för vuxna:

Behandlingstiden är beroende av den aktuella patogena organismen, infektionens lokalisation och svårighetsgrad, samt av patientens kliniska svar på behandlingen.

Följande rekommenderade behandlingstider avspeglar de tider som använts vid kliniska prövningar. Kortare behandlingstider kan vara lämpliga för vissa infektionstyper, men har inte utvärderats i kliniska prövningar.

Den längsta behandlingstiden är 28 dagar. Säkerhet och effekt för användning av linezolid har inte fastställts för behandlingsperioder längre än 28 dagar.

Vid infektioner som är förknippade med samtidig bakteriemi krävs ingen ökning av den rekommenderade dosen eller behandlingstiden. Doseringsrekommendationerna dos för infusionsvätskan är enligt följande:

Infektioner

Dosering och administreringsväg för administrering två gånger dagligen

Behandlingstid

Nosokomial pneumoni

600 mg två gånger dagligen

10‑14 dagar i följd

Samhällsförvärvad pneumoni

Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

600 mg två gånger dagligen

Pediatrisk population: Säkerhet och effekt för linezolid för barn (<18 år) har inte fastställts. Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2 i produktresumén, men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Äldre: Ingen dosjustering behövs.

Nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering behövs.

Svårt nedsatt njurfunktion (dvs. kreatininclearance <30 ml/min): Ingen dosjustering behövs. Eftersom den kliniska signifikansen av högre exponeringsnivåer (upp till 10 gånger) för de två huvudmetaboliterna hos patienter med svår njurinsufficiens ej är känd, bör dock linezolid användas med särskild försiktighet till dessa patienter, och endast när den förväntade nyttan av behandlingen bedöms överväga den teoretiska risken.

Eftersom ungefär 30 % av en dos linezolid elimineras under 3 timmars hemodialys bör linezolid ges efter dialysbehandlingen hos sådana patienter. De huvudsakliga metaboliterna av linezolid elimineras i viss utsträckning vid hemodialys, men koncentrationerna av dessa metaboliter är fortfarande avsevärt högre efter dialys än hos patienter med normal njurfunktion eller mild till måttlig njurinsufficiens. Linezolid bör därför användas med särskild försiktighet vid behandling av patienter med svår njurinsufficiens som behandlas med dialys, och endast när den förväntade nyttan av behandlingen bedöms väga upp den teoretiska risken.

Erfarenheter saknas rörande linezolidbehandling av patienter som genomgår kontinuerlig ambulerande peritonealdialysis (CAPD) eller alternativa behandlingsformer för njursvikt (annat än hemodialys).

Nedsatt leverfunktion: Patienter med mild till måttlig leverinsufficiens (Child-Pugh klass A eller B). Ingen dosjustering behövs.

Svårt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C): Någon avgörande förändring i metabolismen vid nedsatt leverfunktion förväntas inte eftersom linezolid metaboliseras via en icke-enzymatisk process. Dosjustering rekommenderas därför inte. Det finns däremot begränsade, kliniska data och det rekommenderas att linezolid används vid behandling av sådana patienter endast när den förväntade nyttan av behandlingen bedöms överstiga den teoretiska risken (se avsnitt 4.4 och 5.2 i produktresumén).

Kontraindikationer

Patienter som är överkänsliga mot linezolid eller mot något hjälpämne.

Linezolid bör ej ges till patienter som behandlas med läkemedel som hämmar monoaminoxidas A eller B (t.ex. fenelzin, isocarboxacid, selegilin, moklobemid) eller som under de föregående två veckorna tagit ett sådant läkemedel.

Såvida inte resurser för noggrann observation av patienten och övervakning av patientens blodtryck finns tillgängliga bör linezolid ej ges till patienter vid följande kliniska tillstånd eller vid följande samtidig medicinering:

 • Patienter med obehandlad hypertoni, feokromocytom, carcinoid, tyreotoxikos, bipolär depression, schizoaffektiv störning, akut förvirringstillstånd.

 • Patienter som tar något av följande läkemedel: serotoninåterupptagshämmare, tricykliska antidepressiva medel, serotonin 5-HT1-receptoragonister (triptaner), sympatomimetiska medel med direkt eller indirekt verkan (inklusive adrenerga bronkodilaterare, pseudoefedrin och fenylpropanolamin), vasopressiva medel (t.ex. adrenalin, noradrenalin), dopaminerga medel (t.ex. dopamin, dobutamin), petidin eller buspiron.


Amning bör avbrytas innan linezolid administreras och amningsuppehåll göras under hela behandlingstiden (se avsnitt 4.6 i produktresumén).

Varningar och försiktighet

Myelosuppression

Myelosuppression (inkluderande anemi, leukopeni, pancytopeni och trombocytopeni) har rapporterats hos patienter som behandlas med linezolid. I de fall där utgången är känd, har de påverkade hematologiska parametrarna återgått till de nivåer som förelåg före behandlingen när behandling med linezolid avbröts. Risken för dessa effekter förefaller ha samband med behandlingstiden. Äldre patienter som behandlas med linezolid kan löpa större risk att uppleva blodsjukdom jämfört med yngre patienter. Trombocytopeni kan uppträda oftare hos patienter med svår njurinsufficiens, oavsett om de behandlas med dialys eller ej. Därför rekommenderas en noggrann övervakning av blodstatus hos patienter som har anemi, granulocytopeni eller trombocytopeni, patienter som får samtidig medicinering som kan sänka hemoglobinnivån, övriga blodvärden eller inverka negativt på trombocytfunktionen, patienter som har svår njurinsufficiens och patienter som behandlas under längre tid än 10‑14 dagar. Till sådana patienter bör linezolid endast ges när hemoglobinnivån, blodstatus och antalet trombocyter kan övervakas noggrant.

Om signifikant myelosuppression uppträder under behandling med linezolid bör terapin avbrytas om det inte bedöms vara absolut nödvändigt att fortsätta med behandlingen. I sådana fall skall blodstatus övervakas noggrant och lämpliga behandlingsåtgärder sättas in.

Dessutom rekommenderas att fullständig blodstatus (inklusive hemoglobinnivån, trombocyt- och leukocyttal samt differentialräkning av leukocyter) kontrolleras varje vecka hos patienter som behandlas med linezolid, oavsett blodstatus före behandlingen.

I studier av s.k. ”compassionate use” rapporterades allvarlig anemi oftare hos patienter som behandlades med linezolid under längre tid än den maximalt rekommenderade behandlingstiden 28 dagar. Dessa patienter behövde oftare få blodtransfusion. Fall av anemi som krävde blodtransfusion har också rapporterats efter lansering av produkten, oftast hos patienter som behandlats mer än 28 dagar.

Fall av sideroblastisk anemi har rapporterats efter lansering av läkemedlet. I de fall där tiden för uppkomsten av anemin var känd hade de flesta patienterna behandlats med linezolid mer än 28 dagar. De flesta patienterna tillfrisknade helt eller delvis då behandlingen med linezolid avbröts med eller utan behandling av anemin.

Obalans i mortalitet i klinisk prövning med kateterrelaterade, grampositiva septikemier

I en öppen klinisk prövning med allvarligt sjuka patienter med infektioner i anslutning till intravaskulära katetrar iakttogs en överdödlighet hos patienter som behandlades med linezolid, jämfört med vankomycin/dikloxacillin/oxacillin [78/363 (21,5 %) jämfört med 58/363 (16,0 %)]. Den faktor som huvudsakligen påverkade mortaliteten var förekomst av infektion av grampositiva bakterier vid studiestarten. Mortaliteten var nästan densamma i de båda behandlingsarmarna hos patienter med infektioner förorsakade enbart av grampositiva organismer (oddskvot 0,96; 95 % konfidensintervall: 0,58‑1,59) men var signifikant högre (p=0,0162) i linezolidarmen hos patienter med någon annan patogen eller ingen patogen vid studiestarten (oddskvot 2,48; 95 % konfidensintervall: 1.38-4.46). Den största skillnaden inträffande under behandling och inom sju dagar efter att behandlingen avslutats. Fler patienter i linezolidarmen förvärvade gramnegativa patogener under prövningen och avled av infektioner förorsakade av gramnegativa patogener och av polymikrobiella infektioner. Därför bör linezolid endast användas vid komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner med känd eller möjlig samtidig infektion orsakad av gramnegativa organismer om det inte finns någon annan behandling tillgänglig. Under dessa omständigheter ska behandling mot gramnegativa organismer sättas in samtidigt.

Antibiotikaassocierad diarré och kolit

Antibiotikaassocierad diarré och antibiotikaassocierad kolit, inklusive pseudomembranös kolit och Clostridium difficile-associerad diarré, har rapporterats vid användning av nästan alla antibakteriella medel, inklusive linezolid, och varierar i allvarlighetsgrad från mild diarré till dödlig kolit. Det är därför viktigt att beakta denna diagnos hos patienter som utvecklar allvarlig diarré under och efter behandling med linezolid. Om antibiotikaassocierad diarré eller antibiotikaassocierad kolit misstänks eller bekräftas, ska pågående behandling med antibakteriella medel, inklusive linezolid, avbrytas och adekvata åtgärder vidtas omedelbart. Läkemedel som hämmar tarmperistaltiken är kontraindicerat i denna situation.

Mjölksyraacidos

Mjölksyraacidos har rapporterats under användning med linezolid. Patienter som utvecklar symtom på metabolisk acidos som återkommande illamående eller kräkningar, magsmärtor, låga bikarbonatnivåer eller hyperventilering under behandling med linezolid kräver omedelbar läkarvård. Om mjölksyraacidos inträffar ska nyttan av fortsatt behandling med linezolid vägas mot den potentiella risken.

Mitokondriell dysfunktion

Linezolid hämmar den mitokondriella proteinsyntesen. Biverkningar så som mjölksyraacidos, anemi eller neuropati (optikus eller perifer) kan inträffa som ett resultat av denna hämning och dessa symtom är mer vanliga då läkemedlet ges under mer än 28 dagar.

Serotonergt syndrom

Spontana fall av serotonergt syndrom har rapporterats vid samtidig administrering av linezolid och serotonerga medel, inklusive antidepressiva läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Samtidig administrering av linezolid och serotonerga medel är därför kontraindicerat förutom då samtidig administrering är absolut nödvändigt. I dessa fall ska patienterna noga övervakas för tecken och symtom på serotonergt syndrom såsom kognitiv dysfunktion, hyperpyrexi, hyperreflexi och bristande koordinationsförmåga. Om tecken eller symtom uppstår bör läkaren överväga att avsluta den ena eller båda behandlingarna. Om behandlingen med det samtidigt administrerade serotonerga medlet avslutas kan utsättningssymtom förekomma.

Periferneuropati och optikusneuropati

Perifer neuropati så väl som optikusneuropati samt optikusneurit som i vissa fall lett till synförlust, har rapporterats hos patienter som behandlats med linezolid. Huvudsakligen gäller det patienter som behandlats under längre tid än den maximalt rekommenderade behandlingstiden på 28 dagar.

Alla patienter ska uppmanas att rapportera symptom på synförsämringar såsom förändrad synskärpa, förändrat färgseende, dimsyn eller synfältsdefekter.

Undersökning bör omedelbart utföras om sådana symptom uppstår, med remiss till ögonläkare om så krävs. Om en patient tar linezolid under en längre period än de rekommenderade 28 dagarna ska synen kontrolleras regelbundet.

Vid perifer neuropati eller optikusneuropati ska fortsatt behandling med linezolid vägas mot eventuella risker.

Det kan finnas en ökad risk för neuropatier då linezolid används av patienter som samtidigt använder eller tidigare har använt antimykobakteriella läkemedel mot tuberkulos.

Krampanfall

Krampanfall har rapporterats förekomma hos patienter som behandlas med linezolid. Hos de flesta av dessa fall fanns kramper i anamnesen eller riskfaktorer för kramper. Patienterna bör uppmanas att informera sin läkare om de har kramper i anamnesen.

MAO-hämmare

Linezolid är en reversibel, icke-selektiv monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Vid de doser som används vid antibakteriell terapi uppträder dock inga antidepressiva effekter. Data gällande interaktioner och säkerhet vid användning av linezolid till patienter med underliggande tillstånd och/eller vid samtidig medicinering med läkemedel som kan innebära risk för MAO-hämning är begränsade. Behandling med linezolid rekommenderas därför inte under sådana omständigheter, såvida inte noggrann övervakning av patienten kan ske.

Användning med tyraminrika livsmedel

Patienter bör avrådas från att förtära större mängder tyraminrika livsmedel.

Superinfektioner

Effekterna av behandling med linezolid på normalfloran har inte utvärderats i kliniska prövningar.

Användning av antibiotika kan ibland ge upphov till tillväxt av motståndskraftiga organismer. Under kliniska prövningar fick till exempel cirka 3 % av patienterna en läkemedelsrelaterad candidainfektion vid de rekommenderade doserna av linezolid. Om superinfektion uppträder under behandlingen ska lämpliga åtgärder vidtas.

Särskilda patientgrupper

Linezolid ska användas med särskild försiktighet hos patienter med svår njurinsufficiens, och endast när den förväntade nyttan av behandlingen bedöms överstiga den teoretiska risken (se avsnitt 4.2 och 5.2 i produktresumén).

Linezolid bör ges till patienter med svår leverinsufficiens endast om den förväntade nyttan bedöms överstiga den teoretiska risken.

Nedsatt fertilitet

Hos vuxna hanråttor som utsattes för ungefär samma nivåer som de förväntade nivåerna hos människa, minskade linezolid reversibelt fertiliteten och framkallade onormal spermiemorfologi. Det finns inga uppgifter om linezolids eventuella effekter på mannens reproduktionssystem.

Kliniska prövningar

Säkerhet och effekt för användning av linezolid i mer än 28 dagar har inte fastställts.

Kontrollerade kliniska prövningar har inte inkluderat patienter med diabetiska fotsår, trycksår eller ischemiska sår, svåra brännskador eller gangrän. Det finns således begränsad erfarenhet av behandling med linezolid vid dessa tillstånd.

Hjälpämnen

En ml infusionsvätska innehåller 48 mg (dvs. 14,4 g/300 ml) glukos. Detta ska beaktas vid behandling av patienter med diabetes mellitus eller andra sjukdomar associerade med glukosintolerans. En ml infusionsvätska innehåller även 0,38 mg (114 mg/300 ml) natrium. Natriuminnehållet bör beaktas vid behandling av patienter som ordinerats saltfattig kost.

Interaktioner

MAO-hämmare

Linezolid är en reversibel, icke-selektiv monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Data gällande interaktioner och säkerhet vid användning av linezolid till patienter vid samtidig medicinering med läkemedel som kan innebära risk för MAO-hämning är begränsade. Linezolid rekommenderas därför ej för användning under sådana omständigheter, såvida inte noggrann övervakning av patienten kan ske.

Potentiella interaktioner resulterande i ökning av blodtrycket

Hos friska frivilliga med normalt blodtryck förstärkte linezolid de blodtrycksökningar som orsakades av pseudoefedrin och fenylpropanolaminhydroklorid. Samtidig administrering av linezolid och antingen pseudoefedrin eller fenylpropanolamin gav genomsnittliga ökningar av det systoliska blodtrycket på omkring 30‑40 mmHg, jämfört med 11‑15 mmHg vid administrering av enbart linezolid, 14‑18 mmHg vid administrering av enbart pseudoefedrin eller fenylpropanolamin och 8‑11 mmHg vid administrering av placebo. Inga liknande studier har gjorts på försökspersoner med förhöjt blodtryck. Vid samtidig administrering av linezolid och läkemedel med vasopressiv verkan, inklusive dopaminerga medel, rekommenderas att dessa titreras noggrant för att uppnå önskad verkan.

Möjliga serotonerga interaktioner

Den möjliga läkemedelsinteraktionen med dextrometorfan undersöktes hos friska frivilliga. Försökspersonerna fick dextrometorfan (två doser om 20 mg med 4 timmars mellanrum) med eller utan linezolid. Inga tecken på serotonergt syndrom (förvirring, delirium, oro, darrningar, rodnad, perspiration och hög feber) har noterats hos de friska försökspersoner som fått linezolid och dextrometorfan.

Erfarenhet efter marknadsintroduktion: en rapport har inkommit där en patient erfarit symptom liknande dem vid serotonergt syndrom vid intag av linezolid och dextrometorfan. Symptomen upphörde vid utsättande av båda läkemedlen.

Under klinisk användning av linezolid tillsammans med serotonerga medel, inklusive antidepressiva läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har fall med serotonergt syndrom rapporterats. Samtidig administrering är kontraindicerad men hantering av patienter för vilka samtidig behandling med linezolid och serotonerga medel är absolut nödvändig beskrivs i avsnittet Varningar och försiktighet.

Användning med tyraminrika livsmedel

Ingen signifikant blodtryckshöjning uppmättes hos försökspersoner som fick både linezolid och mindre än 100 mg tyramin. Detta tyder på att det enbart är nödvändigt att undvika förtäring av stora mängder mat och dryck med högt tyramininnehåll (t.ex. lagrad ost, jästextrakt, odestillerade alkoholdrycker och fermenterade sojaprodukter, exempelvis sojasås).

Läkemedel metaboliserade via cytokrom P-450

Linezolid metaboliseras ej mätbart genom cytokrom P-450-systemet (CYP) och hämmar inga av de kliniskt signifikanta CYP-isoformerna (1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4) hos människa. Linezolid inducerar inte heller P450-isoenzymer hos råtta. Det finns således ingen anledning att förvänta sig CYP450-inducerade läkemedelsinteraktioner med linezolid.

Rifampicin

Effekten av rifampicin på farmakokinetiken för linezolid studerades hos sexton friska frivilliga vuxna män som gavs 600 mg linezolid två gånger dagligen i 2,5 dagar med eller utan rifampicin 600 mg en gång dagligen i 8 dagar. Rifampicin minskade Cmax och AUC för linezolid i medeltal med 21 % [90 % KI, 15,27] respektive 32 % [90 % KI, 27,37]. Mekanismen för denna interaktion samt den kliniska relevansen är okänd.

Warfarin

När warfarin tillfördes under linezolidbehandling vid steady state inträffade en 10 % minskning i det genomsnittliga maximala INR-värdet och en 5 % minskning av arean under kurvan (AUC) för INR. Data från patienter som fått warfarin och linezolid är otillräckliga för att avgöra om dessa resultat har någon klinisk signifikans.

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsade data från användningen av linezolid hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. En potentiell risk för människa föreligger.

Linezolid ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt, dvs. endast om den potentiella nyttan överstiger den teoretiska risken.

Amning

Data från djurförsök tyder på att linezolid och dess metaboliter kan passera över till modersmjölk. Amning bör således avbrytas innan linezolid administreras och amningsuppehåll göras under hela behandlingstiden.

Fertilitet

I djurstudier orsakade linezolid minskad ferilitet.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Patienter bör upplysas om risken för yrsel eller symtom på nedsatt syn under behandling med linezolid och avrådas från att framföra fordon och använda maskiner om något av dessa symtom uppträder.

Biverkningar

I nedanstående tabell redovisas biverkningar som har rapporterats med frekvenser baserad på alla kausalitetsdata från kliniska studier som inkluderade mer är 2000 vuxna patienter som behandlades med de rekommenderade linezoliddoserna i upp till 28 dagar.

De vanligast förekommande var diarrè (8,4 %), huvudvärk (6,5 %), illamående (6,3 %) och kräkningar (4,0 %).

De vanligaste läkemedelsrelaterade biverkningar som ledde till behandlingsavbrott var huvudvärk, diarré, illamående och kräkningar. Cirka 3 % av patienterna avbröt behandlingen på grund av en läkemedelsrelaterad biverkning.

Ytterligare biverkningar som har rapporterats efter marknadsintroduktion anges i tabellen som ”ingen känd frekvens”, eftersom frekvensen inte kan beräknas från tillgängliga data.

Följande biverkningar har observerats och rapporterats under behandling med linezolid med följande frekvenser: Vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/ 1000), mycket sällsynta (<10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Vanliga
(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga
(≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektioner och infestationer

Candidiasis, oral candidiasis, vaginal candidiasis, svamp-infektioner

Vaginit

Antibiotikaass-ocierad kolit, inklusive pseudo-membranös kolit*Blodet och lymfsystemet

anemi*†,

Leukopeni*, neutropeni, trombocytopeni*, eosinofili

Pancytopeni*,


Myelosuppression*, sideroblastisk anemi*

Immunsystemet

Anafylaxi

Metabolism och nutrition


HyponatremiMjölksyraacidos*,

Psykiska störningar

Insomni

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk, smak-förändringar (metallsmak),

yrsel

Konvulsioner*, hypestesi, parestesiSerotonergt syndrom**, perifer neuropati*

Ögon


Dimsyn*

Förändrat synfält*


Optikusneuropati*, optikusneurit*, synförlust*, förändrad synskärpa*, förändat färgseende*

Öron och balansorgan


Tinnitus
Hjärtat


Arytmi (takykardi)
Blodkärl

Hypertoni,

TIA, flebit, tromboflebit
Magtarmkanalen

Diarré, illamående, kräkningar, lokaliserad eller generell buksmärta, förstoppning, dyspepsi,

Pankreatit, gastrit, bukspänning, muntorrhet, glossit, lös avföring, stomatit, missfärgning eller annan påverkan på tungan

Ytliga missfärgningar av tändernaLever och gallvägar

Onormala leverfunktions­värden; ökat ASAT, ALAT eller alkaliskt fosfatas

Ökat totalt bilirubin
Hud och subkutanvävnad

Pruritus, utslag

Urtikaria, dermatit, svettningarBullösa störningar som Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys, angioödem, alopeci

Njurar och urinvägar

Ökat BUN

Njursvikt, polyuri , förhöjt kreatinin
Reproduktions-organ och bröstkörtlar


Vulvovaginal dysfunktion
Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings-stället

Feber, lokaliserad smärta

Frossa, trötthet, smärta vid injektionsstället, ökad törst.
Undersökningar

Kemiska värden

Ökat LDH, kreatinkinas, lipas, amylas eller icke fastande glukos. Sänkt totalprotein, albumin, natrium eller kalcium. Ökning eller sänkning av kalium eller bikarbonat.


Hematologiska värden

Ökning av neutrofiler eller eosinofiler. Minskat hemoglobin, hematokrit eller röda blodkroppar. Ökat eller minskat trombocyttal eller leukocyttal.

Kemiska värden

Ökning av natrium eller kalcium.

Sänkt icke fastande blodglukos.

Ökning eller minskning av klorid


Hematologiska värden

Ökat retikulocyttal.

Minskat antal neutrofiler.
* Se avsnitt Varningar och försiktighet

** Se avsnitt Kontraindikationer och Interaktioner

† Se nedan.

Följande biverkningar av linezolid bedömdes som allvarliga i sällsynta fall: lokaliserad buksmärta, TIA (transitoriska ischemiska attacker) och hypertoni.

†I kontrollerade kliniska prövningar där linezolid gavs i upp till 28 dagar rapporterades anemi hos 2,0 % av patienterna. I ett ”compassionate use”-program med patienter med livshotande infektioner och bakomliggande komorbiditet, utvecklades anemi hos 2,5 % (33/1326) av de patienter som behandlades ≤28 dagar, jämfört med 12,3 % (53/430) hos dem som behandlades >28 dagar. Andelen patienter som utvecklade behandlingsrelaterad allvarlig anemi och behövde blodtransfusion var 9 % (3/33) för dem som behandlades ≤28 dagar och 15 % (8/53) hos dem som behandlades >28 dagar.

Pediatrisk population

Säkerhetsdata från kliniska studier baserade på mer än 500 pediatriska patienter (från nyfödda till 17 år) tyder inte på att säkerhetsprofilen för linezolid skiljer sig åt mellan pediatriska och vuxna patienter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Det finns ingen känd antidot.

Inga fall av överdosering har rapporterats. Följande information kan dock vara användbar:

Understödjande behandling rekommenderas tillsammans med upprätthållande av glomerulär filtration. Cirka 30 % av en linezoliddos elimineras under 3 timmars hemodialys, men data saknas avseende elimination av linezolid genom peritoneal dialys eller hemoperfusion.

Instruktioner för användning och hantering

Endast för engångsbruk. Avslägsna skyddsöverdraget först när infusionspåsen ska användas. Kontrollera därefter att det inte finns några läckor genom att krama ihop påsen ordentligt. Om påsen läcker ska den inte användas, eftersom innehållet kanske inte längre är sterilt. Lösningen ska inspekteras visuellt före användning och endast klara lösningar, utan partiklar ska användas. Infusionspåsarna ska inte kopplas i serie. Ej använd lösning ska kasseras. Inga särskilda anvisningar för destruktion. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. Återanslut inte en infusionspåse som är delvis tömd.

Linezolid Mylan infusionsvätska är kompatibel med följande lösningar: 5 % glukos för infusion, 0,9 % natriumklorid för intravenös infusion, Ringer-laktatlösning för injektion (Hartmanns lösning för injektion).

Inkompatibiliteter

Inga tillsatser bör göras till infusionsvätskan. Om linezolid ska ges samtidigt med andra läkemedel ska varje läkemedel ges separat enligt de anvisningar som gäller för respektive läkemedel. Om samma venösa infart ska användas för sekventiell infusion av flera läkemedel, ska denna sköljas med en kompatibel infusionslösning före och efter administrering av linezolid.

Linezolid Mylan infusionsvätska är fysikaliskt inkompatibel med följande substanser: amfotericin B, klorpromazinhydroklorid, diazepam, pentamidinisetionat, erytromycinlaktobionat, fenytoinnatrium och sulfametoxazol/trimetoprim. Den är även kemiskt inkompatibelt med ceftriaxonnatrium.

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet

Före öppnande: 30 månader

Efter öppnande: Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart, såvida inte öppningsmetoden utesluter risk för mikrobiell kontaminering. Om den inte används omedelbart är lagringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. (skyddsöverdrag och kartong). Ljuskänsligt