Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Linezolid Mylan

   2 mg/ml infusionsvätska lösning
   linezolid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Linezolid Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Linezolid Mylan
   3. Hur du använder Linezolid Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Linezolid Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Linezolid Mylan är och vad det används för

   Linezolid Mylan är ett läkemedel som innehåller en aktiv substans som kallas linezolid. Linezolid är ett antibiotikum i klassen oxazolidinoner, vilka verkar genom att förhindra tillväxten av vissa bakterier som orsakar infektioner. Läkemedlet används för behandling av lunginflammation och vissa hud- och mjukdelsinfektioner. Din läkare beslutar om linezolid är en passande behandling för din infektion.


   Linezolid som finns i Linezolid Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Linezolid Mylan

   Använd inte Linezolid Mylan

   • om du är allergisk (överkänslig) mot linezolid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du använder eller om du under de senaste 2 veckorna har använt någon monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), t.ex. fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan bland annat användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom

   • om du ammar, eftersom linezolid passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

   Varningar och försiktighet

   Om du svarar ja på någon av nedanstående frågor är behandling med linezolid eventuellt inte lämplig för dig. Om så är fallet, informera din läkare som kan behöva se över ditt allmänna hälsotillstånd inklusive ditt blodtryck före samt under behandlingen, och eventuellt besluta om att en annan behandling är mer lämplig för dig.


   Diskutera med din läkare om du är tveksam om någon av nedanstående frågor gäller dig.

   • Har du högt blodtryck, oavsett om du tar något läkemedel för det?

   • Har du diagnostiserats med en överaktiv sköldkörtel?

   • Har du en tumör på binjuren (feokromocytom) eller karcinoidsyndrom (orsakat av tumörer i hormonsystemet med symtom som diarré, rodnad, problem med väsande ljud vid andning)?

   • Lider du av maniska depressioner, schizofreni med växlande sinnesstämning, förvirringstillstånd eller andra psykiska problem?

   • Tar du något av följande läkemedel?

   • avsvällande läkemedel som används vid förkylning eller influensa och som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

   • läkemedel som används för att behandla astma, t.ex. salbutamol, terbutalin och fenoterol

   • antidepressiva läkemedel såsom tricykliska eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) t.ex. amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin och sertralin

   • läkemedel som används för att behandla migrän, t.ex. sumatriptan och zolmitriptan

   • läkemedel som används för att behandla plötsliga allvarliga allergiska reaktioner, t.ex. adrenalin

   • läkemedel som höjer blodtrycket, t.ex. noradrenalin, dopamin och dobutamin

   • läkemedel som används för att behandla måttlig till kraftig smärta, t.ex. petidin

   • läkemedel som används för att behandla ångest, t.ex. buspiron

   • ett antibiotikum vid namn rifampicin.


   Var särskilt försiktig med linezolid

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Linezolid Mylan om du:

   • har lätt att få blåmärken och börja blöda

   • har blodbrist (litet antal röda blodkroppar)

   • är känslig för infektioner

   • tidigare har fått krampanfall

   • har lever- eller njurproblem, särskilt om du får dialysbehandling

   • har diarré

   Tala omedelbart om för din läkare om du under pågående behandling får

   • problem med synen, t.ex. dimsyn, förändrat färgseende, svårt att se detaljer eller begränsat synfält

   • känselförlust i armar eller ben eller stickningar eller myrkrypningar i armar eller ben.

   • diarré. Du kan utveckla diarré under tiden du tar eller efter att du tagit antibiotika, inklusive Linezolid Mylan. Om diarrén blir allvarlig eller kvarstående eller om du upptäcker att din avföring innehåller blod eller slem, ska du omedelbart avbryta behandlingen med Linezolid Mylan och kontakta din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som kan stanna upp eller förlångsamma tarmrörelse.

   • återkommande illamående eller kräkningar, buksmärta eller snabbare andning.

   Andra läkemedel och Linezolid Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel.


   Det finns en risk att Linezolid Mylan ibland samverkar med vissa andra läkemedel och orsakar biverkningar såsom förändringar i blodtrycket, kroppstemperaturen eller hjärtfrekvensen.


   Tala om för din läkare om du tar, eller under de senaste två veckorna har tagit, något av följande läkemedel eftersom Linezolid Mylan inte får användas om du redan använder eller nyligen har använt dem (se också avsnitt 2 ”Använd inte Linezolid Mylan”).-

   • MAO-hämmare (t.ex. fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

   Tala också om för din läkare om du tar något av följande läkemedel. Din läkare kan fortfarande besluta att ge dig Linezolid Mylan men behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och blodtryck innan du påbörjar behandlingen samt under behandlingen. Din läkare kan också besluta att en annan behandling är mer lämplig för dig.

   • avsvällande läkemedel som används vid förkylning eller influensa och som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

   • vissa läkemedel som används för att behandla astma, t.ex. salbutamol, terbutalin och fenoterol

   • vissa antidepressiva läkemedel, t.ex. tricykliska antidepressiva eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Det finn många sådana läkemedel, t.ex amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin och sertralin

   • läkemedel som används för att behandla migrän, t.ex. sumatriptan och zolmitriptan

   • läkemedel som används för att behandla plötsliga allvarliga allergiska reaktioner, t.ex. adrenalin

   • läkemedel som höjer ditt blodtryck, t.ex. noradrenalin, dopamin och dobutamin

   • läkemedel som används för att behandla måttlig till kraftig smärta, t.ex. petidin

   • läkemedel som används för att behandla ångest, t.ex. buspiron

   • läkemedel som förhindrar uppkomst av blodproppar, t.ex. warfarin.

   Linezolid Mylan med mat och dryck

   Du kan ta Linezolid Mylan antingen innan, under eller efter måltid.


   Undvik stora mängder av lagrad ost, jästextrakt, eller extrakt av sojabönor (t.ex. sojasås) och undvik att dricka alkohol (framförallt fatöl och vin). Detta eftersom Linezolid Mylan kan reagera med en substans, tyramin, som finns naturligt i viss mat. Denna interaktion kan öka blodtrycket.


   Informera din läkare eller apotekspersonal omedelbart om du upplever dunkande huvudvärk efter att du har ätit eller druckit.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Effekten av Linezolid Mylan hos gravida är inte känd. Därför bör Linezolid Mylan inte användas under graviditet annat än efter särskild ordination av läkare. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Du bör inte amma när du använder linezolid eftersom läkemedlet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kontiditon att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bibacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Linezolid kan göra att du känner dig yr eller upplever problem med din syn. Om detta inträffar, ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kom ihåg att om du inte mår bra kan din förmåga att köra bil och använda maskiner påverkas.


   Linezolid Mylan innehåller glukos och natrium


   Glukos

   1 ml Linezolid Mylan infusionsvätska innehåller 48 mg glukos (14,4 g glukos per infusionspåse). Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.


   Natrium

   1 ml Linezolid Mylan infusionsvätska innehåller 0,38 mg natrium (114 mg natrium per infusionspåse). Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Linezolid Mylan

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna

   Detta läkemedel ges till dig som ett dropp (en infusion in i en ven) av läkare eller annan sjukvårdspersonal. Vanlig dos för vuxna (18 år och äldre) är 300 ml (600 mg linezolid) två gånger dagligen vilket ges direkt in i blodet (intravenöst) som ett dropp under 30 till 120 minuter.


   Om du står på njurdialys ska linezolid ges efter dialysen.


   Vanlig behandlingslängd är 10 till 14 dagar men kan vara upp till 28 dagar. Säkerhet och effekt för detta läkemedel har inte fastställts vid behandlingsperioder längre än 28 dagar. Din läkare kommer att avgöra hur länge du ska behandlas.


   Under tiden du använder linezolid bör läkaren ta regelbundna blodprover för att kontrollera din blodbild.


   Läkaren ska kontrollera din syn om du använder linezolid i mer än 28 dagar.

   Användning för barn

   Linezolid används normalt inte för behandling hos barn och ungdomar (under 18 år).

   Om du har använt för stor mängd av Linezolid Mylan

   Om du är orolig att du har fått för mycket linezolid, tala genast om det för läkare eller sjuksköterska.

   Om du har glömt att använda Linezolid Mylan

   Eftersom du får detta läkemedel under noggran övervakning är det osannolikt att en dos skulle glömmas. Om du tror att en dos har hoppats över, tala genast om det för läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Tala omedelbart om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du får någon av dessa biverkningar under behandlingen med linezolid:

   • hudreaktioner som t.ex. röd, öm och fjällande hud (dermatit), utslag, klåda eller svullnad, framförallt i ansiktet och på halsen. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion och det kan vara nödvändigt för dig att avsluta behandlingen med Linezolid Mylan.

   • problem med synen, t.ex. dimsyn, förändrat färgseende, svårighet att se detaljer eller begränsat synfält

   • allvarlig diarré innehållande blod och/eller slem (antibiotikaassocierad kolit inkluderande pseudomembranös kolit), vilket i sällsynta fall kan utvecklas till livshotande komplikationer

   • återkommande illamående eller kräkningar, magsmärta eller snabbare andning

   • krampanfall har rapporterats med Linezolid Mylan. Du ska omedelbart kontakta din läkare om du upplever oro, konfusion, sinnesförvirring, stelhet, skakningar, svårigheter att koordinera dina rörelser eller får krampanfall om du samtidigt också tar antidepressiva läkemedel kända som SSRI (se avsnitt 2).

   Domningar, stickningar eller dimsyn har rapporterats av patienter som behandlats med linezolid i mer än 28 dagar. Ta omedelbart kontakt med din läkare om du upplever synproblem.


   Andra biverkningar omfattar:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • svampinfektioner framförallt i slidan eller munhålan

   • huvudvärk

   • metallsmak i munnen

   • diarré, illamående eller kräkningar

   • förändrade blodprovsvärden, inklusive njur- eller leverfunktionsvärden eller blodsockernivå

   • oförklarliga blödningar eller blåmärken som kan bero på förändringar i antalet av vissa blodkroppar, vilket kan påverka blodets förmåga att koagulera eller leda till blodbrist

   • sömnsvårigheter

   • ökat blodtryck

   • anemi (litet antal röda blodkroppar)

   • förändringar i antalet av vissa blodkroppar, vilket kan påverka din förmåga att bekämpa infektioner

   • hudutslag

   • kliande hud

   • yrsel

   • lokaliserad eller generaliserad buksmärta

   • förstoppning

   • matsmältningsbesvär

   • lokaliserad smärta

   • feber

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • inflammation i slidan eller underlivet hos kvinnor

   • stickningar eller domningar

   • dimsyn

   • öronringningar (tinnitus)

   • inflammation i vener

   • muntorrhet eller sår i munnen, svullen, öm eller missfärgad tunga

   • smärta vid infusionsstället (där droppet gavs)

   • inflammation i vener (inklusive där infusionen (droppet) gavs)

   • ökad urineringsfrekvens

   • frossa

   • trötthetskänsla, ökad törst

   • inflammation i bukspottkörteln

   • ökad svettning

   • påverkan på blodprovsresultat som proteiner, salter eller enzymer som används som ett mått på njur- eller leverfunktionen

   • kramper

   • hyponatremi (låga halter av natrium i blodet)

   • njursvikt

   • minskat antal blodplättar

   • bukspänning

   • transitoriska ischemiska attacker (tillfälliga rubbningar i blodflödet genom hjärnan vilket orsakar korta, övergående symptom så som synsförlust, svaghet i ben och armar, sluddrigt tal ock medvetslöshet)

   • smärta vid injektionsstället

   • hudinflammation

   • förhöjt kreatinin

   • magont

   • påverkan på hjärtrytmen (t.ex. snabbare hjärtrytm).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   • begränsat synfält

   • ytlig tandmissfärgning, vilket går att avlägsna med professionell tandrengöring (manuell avlägsning)

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • serotonergt syndrom (med symtomen snabb hjärtrytm, förvirring, onormala svettningar, hallucinationer, ofrivilliga rörelser, frossa och skakningar)

   • mjölksyraacidos (med symtomen återkommande illamående och kräkningar, buksmärta och snabbare andning)

   • allvarliga hudreaktioner 

   • sideroblastisk anemi (en typ av anemi (litet antal röda blodkroppar))

   • alopeci (håravfall) 

   • förändrat färgseende eller svårighet att se detaljer

   • minskat antal blodkroppar

   • svaghet och/eller sensoriska förändringar.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Linezolid Mylan ska förvaras

   Eftersom du får detta läkemedel under noggrant medicinskt överinseende är det sjukhuspersonalen som ser till att nedanstående förvaringsanvisningar efterföljs:


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på påsen efter EXP. De första två siffrorna anger månaden och de sista fyra siffrorna anger året. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd läkemedlet direkt efter att förslutningen har brutits.


   Efter öppnande: Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart, såvida inte öppningsmetoden utesluter risk för mikrobiell kontaminering. Om den inte används omedelbart är lagringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.


   Förvaras i originalförpackningen. (skyddsöverdrag och kartong). Ljuskänsligt.


   Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen är grumlig eller innehåller partiklar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är linezolid. 1 ml infusionsvätska innehåller 2 mg linezolid.

   • Övriga innehållsämnen är glukosmonohydrat (en slags socker), natriumcitrat (E331), vattenfri citronsyra (E330), saltsyra (E507, som 10 % lösning) för pH-justering eller natriumhydroxid (E524, som 10 % lösning) för pH-justering och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Linezolid Mylan tillhandahålls som en klar, färglös till gul lösning i infusionspåsar för engångsbruk innehållande 300 ml infusionsvätska (600 mg linezolid).


   Varje kartong innehåller 1, 2, 5, 10, 20 eller 25 infusionspåsar. Dessutom finns sjukhusförpackningar med 3, 5, 6, 10 eller 20 kartonger med antingen 1 eller 2 infusionspåsar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Mylan Hospital AS

   Sørkedalsveien 10B

   NO-0369 Oslo

   Norge


   Tillverkare

   Synthon Hispania S.L.

   Castello, 1

   Pol. Las Salinas

   Sant Boi de Llobregat

   08830 Barcelona

   Spanien


   Synthon BV

   Microweg 22

   6545 CM, Nijmegen

   Nederländerna


   Mylan S.A.S.

   117 Allée des Parcs

   69800 Saint-Priest

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-08-22


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Linezolid Mylan

  Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml 10 x 1 x 300 milliliter Påse

  • Varunummer: 480511
  • Tillverkare: Mylan Hospital AS

  4.148,50 kr

  Jämförspris: 1,38 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?