Bipacksedel - Hippotrim® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännandet för försäljning

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Irland

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry

Co. Down

BT35 6JP

Nordirland

Norbrook Manufacturing Ltd.

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Irland

Information lämnas av:
Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

2300 Köpenhamn S

Danmark
Tel: +46(0)8-580 223 00

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Hippotrim vet. 288,3 mg/g + 58,0 mg/g, oralpasta.

3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANS OCH ÖVRIGA INNEHÅLSÄMNEN

1 g innehåller:

Aktiva substanser: Sulfadiazin 288,3 mg, Trimetoprim 58,0 mg

Övriga innehållsämnen: Propylenglykol, karbomerer, propylparahydroxibensoat (E216), metylparahydroxibensoat (E218), natriumhydroxid, renat vatten.

4. INDIKATIONER

Vid infektioner hos häst orsakade av mikroorganismer känsliga för trimetoprim och sulfonamid, t ex infektioner i luftvägar, mag-tarmkanal, urinvägar eller sår.
Genom en kombination av sulfa och trimetoprim fås en avdödande effekt på ett flertal viktiga sjukdomsframkallande bakterier.

5. KONTRAINDIKATIONER

Skall inte ges till djur som visat överkänslighet mot sulfapreparat.
Skall inte ges till djur som har svår njur- eller leverskada.
Om du observerar andra biverkningar, tala om det för din veterinär.

6. BIVERKNINGAR

Överkänslighetsreaktioner i form av nässelutslag och diarré kan förekomma.
I sällsynta fall kan kristaller i urinen och njurskador förekomma.

7. DJURSLAG

Häst

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

45 g / 500 kg häst alternativt 52 g / 600 kg (motsvarar 30 mg/kg av de aktiva substanserna tillsammans) 1 gång per dygn. Behandlingen bör fortgå i högst 5 dygn .

Doseringssprutan är graderad och varje grad ger en dos motsvarande 50 kg kroppsvikt. Ställ in dosen med sprutans kolvring till den uppskattade vikten. För sprutans pip in i mungipan mot tungans bakre del och tryck ut avsedd dos.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Djuren skall ha fri tillgång till vatten under behandlingen
Kontrollera att munhålan är fri från foderrester.
För att undvika eventuell smittspridning bör påbörjad spruta endast användas till samma häst.

Tala med veterinären före användning under dräktighet eller laktation.

10. KARENSTID

Slakt: Häst 10 dygn.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.
Får ej frysas.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Nedsatt njurfunktion medför risk för att läkemedlet ackumuleras, vilket ökar risken för biverkningar vid långtidsbehandling.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2019-05-03
Server online