Bild på Hibiscrub
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hibiscrub

   40 mg/ml kutan lösning
   klorhexidindiglukonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hibiscrub är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Hibiscrub
   3. Hur du använder Hibiscrub
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hibiscrub ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hibiscrub är och vad det används för

   Hibiscrub är ett antiseptiskt hudrengöringsmedel, vilket betyder att det dödar eller hämmar tillväxten av många bakterier, och på så sätt bidrar till att förhindra infektioner.

   Hibiscrub används för att desinficera huden och bidrar därigenom till att förhindra infektioner.

   Klorhexidindiglukonat som finns i Hibiscrub kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Hibiscrub

   Använd inte Hibiscrub

   - om du är allergisk mot klorhexidinglukonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - vid djupa sår i huvudet

   - i öronen.

   Ska av sjukvårdspersonal inte heller användas i leder, på senor eller ryggraden, hjärnan eller hjärnhinnan.

   Varningar och försiktighet

   Om lösningen kommer in i ögonen, skölj grundligt med vatten. Hibiscrub är endast avsett för användning på huden och får inte sväljas.

   Om Hibiscrub blandas med annan tvål eller kommer i kontakt med kork kan dess effekt försvagas.

   Vid Hibiscrub-stänk på tyger ska tvättmedel med hypoklorit inte användas eftersom brun missfärgning kan uppstå. Oxiderande blekmedel ska användas i stället.

   Barn

   Används med försiktighet på nyfödda barn, särskilt de som är födda för tidigt. Hibiscrub kan orsaka kemiska brännskador på huden.


   3. Hur du använder Hibiscrub

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Dosering

   Hibiscrub ska inte spädas före användning.

   Desinficerande handtvätt före operation: Skölj händer och underarmar under rinnande vatten, tag cirka 5 ml Hibiscrub och tvätta händer och underarmar omsorgsfullt i 1 minut. Skölj väl. Rengör naglar och nagelband. Före operation förnyad tvättning i 2 minuter. Skölj noga i minst 30 sekunder. Vid sköljning, håll händerna så att vattnet rinner från händerna mot armbågarna. Torka händer och armar med en steril handduk eller låt lufttorka.

   Helkroppstvätt före operation: Tvättning kvällen före operation samt operationsdagen. Torka med en ren handduk. Byt till rena kläder efter varje tvättning.

   Om du använt för stor mängd av Hibiscrub

   Om t.ex. du eller ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Kontakteksem, nässelutslag.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Allergiska reaktioner, anafylaktiska reaktioner.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Kemiska brännskador hos nyfödda barn.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   SE-751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Hibiscrub ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat. 1 ml kutan lösning innehåller 40 mg klorhexidindiglukonat.

   - Övriga innehållsämnen är poloxamer, kokamidopropylaminoxid, isopropylalkohol, d-glukonolakton, glycerol, makrogolglycerolkokoat, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, färglös till svagt gul vätska med alkohollukt.

   Plastflaskor av HDPE med plastlock av polypropen, 250 ml och 500 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Mölnlycke Health Care AB

   Gamlestadsvägen 3C, 415 02 Göteborg, Sverige

   Tillverkare

   BCM Limited

   Thane Road, Beeston, Nottingham, Nottinghamshire, NG90 2PR, Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hibiscrub

  Kutan lösning 40 mg/ml 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 596023
  • Tillverkare: Mölnlycke Health Care AB

  79 kr

  Jämförpris: 316 kr / l

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/hibiscrub-kutan-losning-40-mg-per-ml-250-milliliter-flaska-57046/ 57046 Hibiscrub https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/596023s.jpg 79.00 79.00 SEK Hibiscrub OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Kutan lösning 40 mg/ml 250 milliliter Flaska