Bild på ellaOne
 • Akut p-piller
 • Läkemedel
 • Intas så snart som möjligt efter oskyddat samlag. ellaOne kan användas upp till 120 timmar efter oskyddat samlag.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   ellaOne

   30 mg tablett
   ulipristalacetat
   laktosmonohydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal eller barnmorska.

   -Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   -Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

   -Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal eller barnmorska.. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad ellaOne är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar ellaOne
   3. Hur du tar ellaOne
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur ellaOne ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad ellaOne är och vad det används för

   ellaOne är ett akut-p-piller.

   ellaOne är ett p-piller avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller om du har misslyckats med din preventivmetod, till exempel

   • om du hade oskyddat samlag,

   • om din eller din partners kondom gick sönder eller gled av eller om ni glömde använda kondom,

   • om du inte tagit ditt p-piller enligt rekommendationerna.

   Ta tabletten så snart som möjligt efter samlaget och inte senare än 5 dygn (120 timmar) efteråt.

   Det på grund av att spermier kan överleva i din kropp upp till 5 dygn efter samlaget.

   Detta läkemedel är lämpligt för alla kvinnor i fertil ålder, inklusive ungdomar.

   Du kan ta tabletten när som helst under menstruationscykeln.

   ellaOne fungerar inte om du redan är gravid.

   Om din menstruation är försenad, är det möjligt att du är gravid. Om din menstruation är försenad eller om du har symtom på graviditet (ömhet i brösten, illamående särskilt på morgonen) bör du kontakta barnmorska eller läkare innan du tar tabletten.

   Om du har oskyddat samlag efter att ha tagit tabletten, förhindrar det inte att du blir gravid.

   Oskyddat samlag när som helst under din cykel kan leda till graviditet.

   ellaOne ska inte användas regelbundet som preventivmedel.

   Om du inte använder dig av en regelbunden preventivmetod, bör du tala med din läkare eller barnmorska för att välja en metod som passar dig.

   Hur ellaOne fungerar

   ellaOne innehåller ämnet ulipristalacetat som verkar genom att ändra aktiviteten för det naturliga hormonet progesteron, som är nödvändigt för att ägglossningen ska äga rum. Som ett resultat av detta verkar detta läkemedel genom att senarelägga ägglossningen. Akutpreventivmedel har inte alltid effekt. Av 100 kvinnor som tar detta läkemedel blir cirka 2 gravida.

   ellaOne är ett preventivmedel som används för att förhindra att en graviditet påbörjas. Om du redan är gravid, avbryter det inte den pågående graviditeten.

   Akutpreventivmedel skyddar inte mot sexuellt överförda sjukdomar.

   Endast kondom kan skydda dig mot sexuellt överförda sjukdomar. Detta läkemedel skyddar dig inte mot HIV-infektion eller någon annan sexuellt överförd sjukdom (t.ex. klamydia, genital herpes, genitalvårtor, gonorré, hepatit B eller syfilis). Be en barnmorska eller vårdpersonal om råd, om du är orolig för detta.

   Det finns mer information om preventivmetoder i slutet av denna broschyr.

   2. Vad du behöver veta innan du tar ellaOne

   Ta inte ellaOne

   • om du är allergisk mot ulipristalacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   Varningar och försiktighet

   Tala med apotekspersonal, läkare eller barnmorska innan du tar detta läkemedel

   •om din menstruation är försenad eller du har symtom på graviditet (ömhet i brösten, morgonillamående), eftersom du redan kan vara gravid (se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”)

   •om du lider av svår astma

   •om du lider av svår leversjukdom.

   Alla kvinnor bör ta akut p-piller så snart som möjligt efter oskyddat samlag. Det finns data som tyder på att detta läkemedel kan vara mindre effektivt med ökande kroppsvikt eller Body Mass Index (BMI), men dessa data är begränsade och ofullständiga. Därför rekommenderas ellaOne fortfarande till alla kvinnor oberoende av deras vikt eller BMI.

   Du bör tala med vårdpersonal, om du oroar dig för problem i samband med att du tar akuta p-piller.

   Om du blir gravid trots att du tagit detta läkemedel, är det viktigt att du rådgör med din barnmorska eller läkare. Se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet” för mer information.

   Andra preventivmedel och ellaOne

   Detta läkemedel kan göra andra hormonbaserade preventivmedel, t.ex. p-piller och p-plåster, mindre effektiva för en kortare tid. Om du använder hormonbaserade preventivmedel ska du fortsätta att ta dem som vanligt efter att ha tagit ellaOne, men var noga med att använda kondom varje gång du har samlag fram till nästa menstruation.

   Använd inte ellaOne tillsammans med annat akutpreventivmedel som innehåller levonorgestrel. Om de tas tillsammans, kan effekten av ellaOne minska.

   Andra läkemedel och ellaOne

   Tala om för apotekspersonal, läkare eller barnmorska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana samt (traditionella) växtbaserade läkemedel.

   Vissa läkemedel kan hindra ellaOne från att fungera effektivt. Om du har använt något av läkemedlen nedan under de senaste 4 veckorna kan ellaOne vara mindre lämpligt för dig. Din läkare kan ordinera en annan typ av (icke-hormonellt) akut preventivmedel, d.v.s. kopparspiral.

   • läkemedel mot epilepsi (t.ex. primidon, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin och barbiturater)

   • läkemedel mot tuberkulos (t.ex. rifampicin, rifabutin)

   • behandling av HIV (ritonavir, efavirenz, nevirapin)

   • läkemedel mot svampinfektioner (griseofulvin)

   • (traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum).

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder ellaOne om du tar (eller nyligen har tagit) något av de läkemedel som anges ovan.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Om din menstruation är försenad bör du innan du tar detta läkemedel tala med apotekspersonal, läkare eller barnmorska eller göra ett graviditetstest för att säkerställa att du inte redan är gravid (se avsnittet ”Varningar och försiktighet”).

   ellaOne är ett preventivmedel som används för att förhindra att en graviditet utvecklas. Om du redan är gravid, avbryts inte den pågående graviditeten.

   Om du blir gravid trots att du tagit detta läkemedel, finns det inget som tyder på att ellaOne kommer att påverka din graviditet. Men det är viktigt att du kontaktar läkare. Som vid alla graviditeter kan din läkare vilja kontrollera att du inte fått utomkvedshavandeskap (att fostret utvecklas utanför livmodern). Detta är särskilt viktigt om du drabbas av svåra buksmärtor eller blödningar eller om du tidigare har haft utomkvedshavandeskap, operarat äggledarna eller haft en långvarig (kronisk) infektion i könsorganen.

   Om du blir gravid trots att du tagit ellaOne, uppmanas du att be din läkare att anmäla din graviditet till ett officiellt register. Du kan också själv rapportera in denna information till www.hra-pregnancy-registry.com. Din information förblir anonym – ingen kommer att veta att informationen gäller dig. Genom att dela med dig av din information kan det i framtiden hjälpa kvinnor att förstå säkerheten och riskerna med ellaOne under graviditet.

   Amning

   Om du tar detta läkemedel medan du ammar ditt barn, ska du inte amma under en vecka efter att du har tagit detta läkemedel. Under denna tid rekommenderas att du använder en bröstpump för att hålla igång mjölkproduktionen, men att du kastar bort mjölken. Effekten av att amma barnet under veckan efter att du tagit detta läkemedel är inte känd.

   Fertilitet

   Detta läkemedel påverkar inte din framtida fertilitet. Om du har oskyddat samlag efter att ha tagit tabletten, hindrar det inte att du blir gravid. Det är därför viktigt att använda kondom fram till nästa menstruation.

   Om du vill börja eller fortsätta använda en regelbunden preventivmetod efter att ha använt ellaOne, kan du göra det, men du bör även använda kondom fram till nästa menstruation.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Efter att ha tagit detta läkemedel upplever vissa kvinnor yrsel, dåsighet, dimsyn och/eller koncentrationssvårigheter (se avsnittet ”Eventuella biverkningar”). Om du upplever dessa symtom ska du inte köra eller använda maskiner.

   elleOne innehåller laktos

   Om du av läkare eller sjuksköterska fått veta att du inte tål vissa sockerarter, bör du tala om det för apotekspersonalen innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar ellaOne

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller barnmorska. Rådfråga apotekspersonal, barnmorska eller läkare om du är osäker.

   Hur du tar ellaOne-tabletten

   • Ta en tablett via munnen så snart som möjligt och inte längre än 5 dygn (120 timmar) efter att du har haft oskyddat samlag eller har misslyckats med en preventivmetod. Dröj inte med att ta tabletten.

   • Du kan ta tabletten när som helst under menstruationscykeln.

   • Du kan ta tabletten när som helst under dagen, antingen före, under eller efter en måltid.

   • Om du använder något läkemedel som kan förhindra ellaOne från att fungera effektivt (se avsnitt 2 ”Vad du behöver veta innan du tar ellaOne”) eller om du har använt något av dessa läkemedel under de senaste 4 veckorna, kan ellaOne vara mindre effektivt för dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder ellaOne. Din läkare kan ordinera en annan typ av (icke-hormonellt) akut preventivmedel, d.v.s. en kopparspiral.

   Om du kräks efter att du tagit ellaOne

   Om du kräks inom 3 timmar efter att du har tagit tabletten ska du ta en ny tablett så snart som möjligt.

   Om du har samlag igen efter att ha tagit ellaOne

   Om du har oskyddat samlag efter att ha tagit tabletten hindrar det inte att du blir gravid. Efter att du tagit tabletten och fram till nästa menstruation bör du använda kondom varje gång du har samlag.

   Om din nästa menstruation är försenad efter att du tagit ellaOne

   Efter att du tagit tabletten är det normalt att din nästa menstruation är några dagar försenad. Men om din menstruation är mer än 7 dagar försenad, om den är ovanligt sparsam eller riklig, om du upplever symtom såsom smärta i buken (magen), ömhet i brösten, kräkningar eller illamående, kan du vara gravid. Du bör omgående göra ett graviditetstest. Om du är gravid, är det viktigt att du konsulterar din läkare. (Se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.)

   Om du har tagit för stor mängd av ellaOne

   Det har inte förekommit några rapporter om allvarliga biverkningar efter intag av högre dos än rekommenderat av detta läkemedel. Men rådfråga ändå apotekspersonal, läkare eller barnmorska.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta apotekspersonal, läkare eller barnmorska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa symtom, t.ex. ömhet i brösten och smärta i buken (magen), kräkningar och illamående, är också tänkbara tecken på graviditet. Om du inte fått din menstruation och upplever sådana symtom efter att ha tagit ellaOne, bör du göra ett graviditetstest (se avsnitt 2 ”Graviditet, amning och fertilitet”).

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • illamående, smärtor eller obehag i buken (magen), kräkningar

   • smärtsamma menstruationer, smärtor i bäckenet, ömhet i brösten

   • huvudvärk, yrsel, humörsvängningar

   • muskelsmärtor, ryggont, trötthet

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • diarré, halsbränna, väderspänningar, muntorrhet

   • onormal eller oregelbunden vaginal blödning, riklig/förlängd menstruation, premenstruellt syndrom), irritation i vagina eller vaginal flytning, minskad/ökad sexuell lust

   • värmevallningar

   • aptitförändringar, emotionella störningar, ångest, oro, sömnsvårigheter, sömnighet, migrän, synstörningar

   • influensa

   • akne, hudbesvär, klåda

   • feber, frossbrytningar, sjukdomskänsla

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • genital smärta eller klåda, smärtor vid samlag, bristning av en äggstockscysta, onormalt sparsamma menstruationer

   • koncentrationssvårigheter, yrsel (svindel), skakningar, förvirring, svimning

   • onormal känsla i ögonen, röda ögon, ljuskänslighet

   • svalgtorrhet, smakrubbningar

   • nässelutslag (kliande utslag), törstkänsla.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur ellaOne ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvara blisterförpackningen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ulipristalacetat. En tablett innehåller 30 milligram ulipristalacetat.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, povidon, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   ellaOne är en vit till marmorerat gräddfärgad, rund, konvex tablett med 9 mm diameter märkt med ”ella” på båda sidorna.

   ellaOne finns i kartong innehållande ett blister med 1 tablett.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Laboratoire HRA Pharma

   200 avenue de Paris

   92320 CHATILLON

   Frankrike

   E-post: info-ella@hra-pharma.com

   Tillverkare

   Cenexi

   17, rue de Pontoise

   F-95520 Osny

   Frankrike

   Laboratorios León Farma S.A.

   C/La Vallina, s/n Pol. Ind. Navatejera

   24008 Navatejera, León

   Spanien

   Delpharm Lille S.A.S.

   Parc dáctivités Roubaix-Est
   22, rue de Toufflers

   CS 50070

   59452 Lys-Lez-Lannoy

   Frankrike

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   HRA Pharma Benelux

   Tél/Tel: +32 2 709 2295

   Lietuva

   Orivas UAB

   Tel: +370 5 252 6570

   България

   A&D Pharma Bulgaria

   Teл.: +359 800 12 400

   Luxembourg/Luxemburg

   HRA Pharma Benelux

   Tél/Tel: +32 2 709 2295

   Česká republika

   Akacia Group s.r.o.

   Tel: + 420-(0)220 610 491

   Magyarország

   Aramis Pharma Kft.

   Tel.: + 36-(0)1 219 0775

   Danmark

   Midsona Danmark A/S

   Tlf: + 45 98 54 22 88

   Malta

   Laboratoire HRA Pharma

   Tel: + 33-(0)1 40 33 11 30

   Deutschland

   HRA Pharma Deutschland GmbH

   Tel: + 49-(0)234 516 592-0

   Nederland

   WeCare Pharmaceuticals B.V.

   Tel: +31 (0) 75 612 05 11

   Eesti

   Orivas OÜ

   Tel: +372 639 8845

   Norge

   Midsona Norge AS

   Tlf: + 47 24 11 01 00

   Ελλάδα

   ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

   Τηλ: + 30 (0)210 66 83 000

   Österreich

   Sanova Pharma GesmbH

   Tel: + 43-(0)1 801 040

   España

   HRA Pharma Iberia S.L.

   Tel: + 34-(0)902 107 428

   Polska

   A&D Pharma Poland Sp. z o. o.

   Tel: + 48-(0)22 570 27 00

   France

   HRA Pharma France

   Tel: + 33-(0)-1 53 24 81 00

   Portugal

   HRA Pharma Iberia S.L.

   sucursal em Portugal

   Tel: +351 707 501 996

   Hrvatska

   Arenda d.o.o.

   Tel: +385–(0)1 644 44 80

   România

   A&D Pharma Romania

   Tel: + 40-(0)372 072 219

   Ireland

   Laboratoire HRA Pharma

   Tel: +33-(0)1-40 33 11 30

   Slovenija

   Dr. Gorkič d.o.o.

   Tel: + 386-(0)1 7590 251

   Ísland

   Laboratoire HRA Pharma

   Sími: + 33-(0)1 40 33 11 30

   Slovenská republika

   Liek, s.r.o.

   Tel: + 421-(0)905 667 410

   Italia

   HRA Pharma Italia srl, società unipersonale

   Tel: + 39 06 59 60 09 87

   Suomi/Finland

   Midsona Finland Oy

   Puh/Tel: + 358-(0)20 743 4755

   Κύπρος

   ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

   Τηλ: + 30-(0) 210 66 83 000

   Sverige

   Midsona Sverige AB

   Tel: + 46-(0)20 78 88 01

   Latvija

   Orivas SIA

   Tel: +371 676 124 01

   United Kingdom

   HRA Pharma UK & Ireland Limited

   Tel:0800 917 9548


   Denna bipacksedel ändrades senast

   11/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   NYTTIG INFORMATION OM PREVENTIVMEDEL

   MER OM AKUTPREVENTIVMEDEL

   Ju fortare du tar akutpreventivmedlet, desto större är chansen att du undviker en graviditet.

   Akutpreventivmedlet kommer inte att påverka din fertilitet.

   Akutpreventivmedlet kan fördröja ägglossningen inom en given menstruationscykel, men det kommer inte att hindra dig från att bli gravid om du har oskyddat samlag igen. Efter att du tagit akutpreventivmedlet och fram till din nästa menstruation bör du använda kondom varje gång du har samlag

   MER OM REGELBUNDNA PREVENTIVMETODER

   Om du har tagit akutpreventivmedlet och du inte använder en regelbunden preventivmetod (eller inte har en preventivmetod som passar dig), bör du vända dig till din läkare eller barnmorska för rådgivning. Det finns många olika slags preventivmetoder och du kan säkert hitta en som passar dig.

   Exempel på regelbundna preventivmetoder

   Varje dags-metoder

   p-piller

   Vecko- eller månadsmetoder

   p-plåster


   vaginalring

   Långtidsmetoder

   p-implantat


   spiral

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  ellaOne

  Tablett 30 mg 1 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 026926
  • Tillverkare: Midsona Sverige AB

  285 kr

  Jämförpris: 285 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/ellaone-tablett-30-mg-1-tabletter-blister-239364/ 239364 ellaOne https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/026926s.jpg 285.00 285.00 SEK InStock Akut p-piller Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Akut p-piller Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 30 mg 1 tablett(er) Blister