Bipacksedel - Denagard vet.

Källa: Fass.se

INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/INFORMATION LÄMNAS AV

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Tyskland

Tillverkare
Elanco France S.A.S., 26 rue de la Chapelle, F-68330 Huningue, Frankrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

125 mg/ml lösning för användning i dricksvatten

DEKLARATION

1 ml Denagard vet. 125 mg/ml lösning innehåller 125 mg tiamulinhydrogenfumarat.

Hjälpämnen: Metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat

INDIKATIONER

Infektioner hos svin orsakade av mikroorganismer känsliga för tiamulin, exempelvis svindysenteri orsakat av Brachyspira hyodysenteriae, proliferativ enteropati orsakad av Lawsonia intracellularis och spiroketal diarré orsakad av Brachyspira pilosicoli.

KONTRAINDIKATIONER

Denagard vet ska inte användas tillsammans med foder innehållande koccidiosmedlen monensin, narasin, salinomycin eller lasalocid, eftersom samtidig behandling kan orsaka akuta förgiftningssymtom.
Observera: Varken 7 dagar före eller 7 dagar efter behandling med Denagard vet ska dessa ämnen ha använts eller användas.

Dräktighet och laktation
Kan användas.

BIVERKNINGAR

I enstaka fall kan erytem förekomma.

DJURSLAG

Svin.

DOSERING

8 mg tiamulin per kg kroppsvikt (motsvarar 1 ml lösning/15 kg kroppsvikt). Alternativt inblandas Denagard vet. i dricksvattnet motsvarande en koncentration på 0,006% (60 ppm) under hela behandlingstiden. Behandlingen bör pågå under 5 – 7 dagar. Under denna tid skall allt annat dricksvatten undvikas. Koncentrationen 0,006% erhålles genom att 5 ml lösning inblandas i ca 10 liter dricksvatten, alternativt 500 ml lösning till 1000 liter dricksvatten.

Vid användning av medicinblandare inställd på 1%, framställes stamlösning genom blandning av 0,5 l Denagard vet lösning och 9,5 l vatten.

ÖVERDOSERING

Vid peroral giva är risken för överdosering liten, eftersom läkemedlet då ger en kraftig bismak på foder/vatten och intaget därigenom minskas.

KARENSTID

Slakt: Svin 4 dygn.

FÖRVARING

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONER SOM ADMINISTRERAR DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET TILL DJUR

Direkt kontakt med hud och slemhinnor kan ge irritationer.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄND PRODUKT OCH AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Överbliven medicin återlämnas till apoteket.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2020-03-05