Bild på Cetirizin Apofri
 • Vid tillfällig allergi
 • Läkemedel
 • Mot klåda, nysningar, snuva och ögonsymptom. Antihistamin med cetirizin. Fr 6 år. Effekt efter ca 1/2-1 tim. Läs bipacksedeln
 • Kan kombineras med ögondroppar och/eller nässpray vid behov av kraftigare effekt.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Cetirizin Apofri

   10 mg filmdragerade tabletter
   Cetirizindihydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Cetirizin Apofri måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter 14 dagar.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CETIRIZIN APOFRI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR CETIRIZIN APOFRI
   3. HUR DU TAR CETIRIZIN APOFRI
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CETIRIZIN APOFRI SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD CETIRIZIN APOFRI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Cetirizin Apofri är ett läkemedel mot allergi. Det hjälper dig att kontrollera din allergiska reaktion och dess symtom.

   Cetirizin Apofri kan användas till vuxna och barn från 6 år för tillfälliga allergiska besvär såsom röda, rinnande och kliande ögon samt rinnsnuva, nästäppa och nysningar. De allergiska besvären kan orsakas av bland annat pollen, pälsdjur, kvalster eller damm.


   Cetirizindihydroklorid som finns i Cetirizin Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU TAR CETIRIZIN APOFRI

   Ta inte Cetirizin Apofri

   • om du är allergisk (överkänslig) mot cetirizindihydroklorid eller mot något av övriga innehållsämnen i Cetirizin Apofri, mot hydroxyzin eller mot piperazinderivat (nära besläktade aktiva substanser i andra läkemedel),

   • om du har allvarlig njursjukdom (allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance under 10 ml/min).

   Var särskilt försiktig med Cetirizin Apofri

   Om du har nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare; eventuellt kan dosen behöva justeras. Den nya dosen bestäms av läkaren.


   Om du har problem med att urinera (såsom vid ryggmärgsproblem eller vid problem med prostatan eller urinblåsan), rådfråga din läkare.


   Om du har epilepsi eller riskerar att få kramper ska du rådgöra med läkaren.


   Om du använder Cetirizin Apofri under en längre tidsperiod kan du få en ökad kariesrisk på grund av muntorrhet. Därför är det väldigt viktigt med god munhygien.

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   På grund av cetirizins egenskaper förväntas cetirizin varken påverka andra läkemedel eller andra läkemedel påverka cetirizin.

   Intag av Cetirizin Apofri med mat och dryck

   Absorptionen av cetirizin påverkas inte nämnvärt av föda.


   Det har inte visats att alkohol (vid 0,5 promille i blodet, vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin påverkar varandra när cetirizin tas i normal dos. Precis som för alla antihistaminer bör dock samtidig konsumtion av alkohol undvikas.

   Graviditet och amning

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av Cetirizin Apofri under graviditet. Rådgör därför med läkare före användning om du är gravid eller tror att du är gravid.


   Cetirizin går över i bröstmjölken. Rådgör därför med läkare före användning om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kliniska studier har inte visat att Cetirizin Apofri ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.
   Om du avser att framföra motorfordon, deltaga i tänkbart farliga aktiviteter eller använda maskiner ska du inte överskrida rekommenderad dos. Du bör känna till hur du reagerar på läkemedlet.
   Om du är känslig kan samtidig användning av alkohol eller andra lugnande medel påverka din uppmärksamhet och reaktionsförmåga ytterligare.

   Viktig information om något innehållsämne i Cetirizin Apofri

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. HUR DU TAR CETIRIZIN APOFRI


   Hur och när ska du ta Cetirizin Apofri?
   Dessa riktlinjer gäller såvida inte läkaren har gett dig andra instruktioner om hur du ska använda Cetirizin Apofri.
   Följ dessa instruktioner, annars har kanske Cetirizin Apofri inte full effekt.
   Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vätska.


   Vuxna och ungdomar över 12 år:
   10 mg en gång dagligen som 1 tablett.


   Barn mellan 6 och 12 år:
   5 mg 2 gånger dagligen som ½ tablett 2 gånger dagligen.


   Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion:
   Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg en gång dagligen.


   Om du upplever att effekten av Cetirizin Apofri är för svag eller för stark ska du kontakta läkare.


   Behandlingstid
   Om du behöver använda Cetirizin Apofri längre tid än 14 dagar bör du kontakta läkare för att utesluta en allvarligare orsak till besvären.

   Om du har tagit för stor mängd av Cetirizin Apofri

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stelhet, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten har rapporterats.

   Om du har glömt att ta Cetirizin Apofri

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att ta Cetirizin Apofri

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Cetirizin Apofri orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsföringen.   Vanliga biverkningar (fler än 1 av 100 patienter, men färre än 1 av 10 patienter)

   • Yrsel

   • Huvudvärk

   • Sömnighet

   • Trötthet

   • Muntorrhet

   • Illamående

   • Diarré

   • Inflammation i svalget

   • Snuva (svullnad och irritation i näsan)


   Mindre vanliga biverkningar (fler än 1 av 1 000 patienter, men färre än 1 av 100 patienter)

   • Rastlöshet

   • Parestesi (onormala känselförnimmelser i huden)

   • Buksmärta

   • Utslag

   • Pruritus (klåda)

   • Allmän sjukdomskänsla

   • Asteni (extrem kraftlöshet)


   Sällsynta biverkningar (fler än 1 av 10 000 patienter, men färre än 1 av 1 000 patienter)

   • Allergiska reaktioner

   • Aggressivitet

   • Förvirring

   • Depression

   • Insomnia (sömnlöshet)

   • Hallucinationer

   • Krampanfall

   • Hjärtklappning

   • Förändrad leverfunktion

   • Nässelfeber

   • Svullnader

   • Viktökning


   Mycket sällsynta biverkningar (färre än 1 av 10 000 patienter)

   • Trombocytopeni (lätt för att blöda och få blåmärken)

   • Livshotande allergisk reaktion inklusive angioödem (som orsakar svullnad av ansikte eller hals)

   • Svimning

   • Darrningar

   • Dysgeusi (förändrad smakupplevelse)

   • Tics

   • Svårigheter att fokusera

   • Dimsyn

   • Okulogyrkris (ögonen har okontrollerade rörelser)

   • Fixt läkemedelsutslag

   • Onormal urinutsöndring


   Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • Ökad aptit

   • Självmordstankar (återkommande tankar på eller upptagenhet av självmord)

   • Amnesi

   • Försämrat minne

   • Vertigo (känsla av rotation eller rörelse)

   • Urinretention (oförmåga att helt tömma urinblåsan)

   Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du informera läkaren. Sluta att ta Cetirizin Apofri vid första tecken på överkänslighetsreaktion. Läkaren utvärderar svårighetsgraden och beslutar om eventuella åtgärder.


   Sluta att ta Cetirizin Apofri och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på angioödem: svullnad i ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningsproblem.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR CETIRIZIN APOFRI SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är cetirizindihydroklorid. 1 filmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita, avlånga filmdragerade tabletter med brytskåra på en sida och prägling ”10” på andra sidan.
   Tabletterna kan delas i två lika stora delar.


   Förpackningsstorlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eller 30 tabletter i blister.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB
   Box 120
   182 12 Danderyd

   Tillverkare

   Evolan Pharma AB

   Svärdvägen 19

   Danderyd


   Sofarimex- Indústria Química e

   Farmacêutica, S.A.

   Av. das Indústrias – Alto do Colaride

   Cacém 2735-213

   Portugal


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-06-15

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cetirizin Apofri

  Filmdragerad tablett 10 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 487395
  • Tillverkare: Apofri AB

  24,50 kr

  Jämförspris: 2,45 kr / tablett(er)

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/cetirizin-apofri-filmdragerad-tablett-10-mg-10-tabletter-blister-244494/ 244494 Cetirizin Apofri https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/487395s.jpg 24.50 24.50 SEK Apofri InStock Vid tillfällig allergi Speciellt för Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Allergi Speciellt för/Krasslig Beredningsform Beredningsform/Tablett Verkningssätt Verkningssätt/Antihistamin Meny Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Meny/Allergi/Allergi hos barn Meny/Allergi/Pälsdjursallergi & kvalsterallergi Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 10 mg 10 tablett(er) Blister