Bipacksedel - Beviplex® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

SE-253 68 Helsingborg

Sverige

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Bela-Pharm GmbH & Co KG

Lohner Straße 19

D-49377 Vechta

Tyskland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Beviplex vet. injektionsvätska, lösning

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller:

Aktiva substanser:

Tiaminhydroklorid (Vitamin B1) 4 mg

Riboflavinnatriumfosfat (Vitamin B2) 3 mg

Pyridoxinhydroklorid (Vitamin B6) 2 mg

Nikotinamid 25 mg

Dexpantenol 5 mg

Cyanokobalamin (Vitamin B12) 5µg

Hjälpämnen:

Saltsyra, utspädd

Metylparahydroxibensoat (E218)

Propylparahydroxibensoat (E216)

Vatten för injektionsvätskor

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Svin, nöt, häst, får, hund och mink

Tillstånd som ökar behovet av B-vitaminer så som störningar i vommen och tarmsystemets funktioner (t.ex. vid infektioner, hämmat näringsupptag), minskad aptit (t.ex. vid förekomst av aceton i blodet, kalvningsförlamning), långvarig sjukdom (t.ex. infektionssjukdomar) samt som kompletterande behandling vid hudsjukdomar och kramper.

Kalv och får

Nekros i hjärnbarken (CCN, cerebrokortikal nekros) till följd av tiaminbrist.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga kända.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända.

7. DJURSLAG

Svin, får, nötkreatur, häst, hund och mink.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Intramuskulär, intravenös eller subkutaninjektion. Angivna dygnsdoser får betraktas som en vägledning och kan upprepas allt efter fallets art.

Doseringsexempel:

Häst och nötkreatur

20-40 ml

Föl, kalv, gris och får

10-20 ml

Växande svin

2-5 ml

Hund

1-5 ml

Mink

0,5-1 ml

Vid cerebrokortikal nekros (CCN): Kalv och får 100 ml, varav hälften ges intravenöst och hälften subkutant eller intramuskulärt. Behandlingen upprepas dagligen tills symptomen försvinner.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

10. KARENSTID(ER)

Mjölk: noll dagar.

Slakt: noll dagar.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

Ljuskänsligt.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 4 veckor.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Inga särskilda åtgärder.

Djuret kan reagera tvärt vid intramuskulär eller subkutaninjektion eftersom injektionen kan orsaka sveda.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter administrering.

Dräktighet och digivning

Kan användas under dräktighet och digivning.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

Inga symptom har konstaterats.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2015–08–10

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.