Bipacksedel - Banminth® vet.

Källa: Fass.se

Avmaskningsmedel mot rundmask och bandmask hos häst

Förpackningar: engångsspruta av plast 1 x 26 g, 2 x 26 g, 10 x 26 g, 10 x 10 x 26 g.

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsingfors

Finland

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Banminth vet. 44 % oralpastapyrantelembonat

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiv substans:

1 gram pasta innehåller pyrantelembonat 439 mg

Övriga innehållsämnen:

Polysorbat, sorbitol, natriumalginat och renat vatten samt konserveringsmedlen propylparaben E216 och metylparaben E218.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Avmaskningsmedel mot rundmaskar (dvs stora och små blodmaskar, spolmask, piskmask) samt mot bandmask.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6. BIVERKNINGAR

Inga biverkningar förväntas vid normal användning av läkemedlet.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Häst

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Följ alltid veterinärens dosering.

Varje dosspruta är graderad med 150 kg's intervall och räcker således till en vanlig avmaskning av 600 kg häst mot rundmaskar (t ex små blodmaskar).
Vid avmaskning mot bandmask skall dubbel mängd Banminth vet. ges, och varje spruta räcker då till 300 kg häst.

Doseringstabell

Avmaskning mot rundmask

Hästens vikt

Avmaskning mot bandmask

Ställ ringen på 150 kg

150 kg

Ställ ringen på 300 kg

Ställ ringen på 300 kg

300 kg

Ge en hel spruta

Ge en hel spruta

600 kg

Ge två sprutor

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Banminth vet. pasta ska ges i munnen åt häst. Sprutan är graderad med 150 kg's intervall, som gäller vid behandling mot rundmaskar (t ex små blodmaskar). Ställ in doseringsringen på aktuell kroppsvikt. Vid behandling mot bandmask skall doseringsringen ställas in på den dubbla kroppsvikten. Ta därefter bort skyddshuven från sprutspetsen. För in sprutans pip i mungipan på hästen, mot tungans bakre del, och tryck ut önskad mängd pasta.

10. KARENSTID(ER)

Kött och slaktbiprodukter: 0 dygn.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen eller sprutan efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Inga.

Dräktighet och digivning:

Kan ges till dräktiga och digivande ston och unga föl.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2018-03-09

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

1x26 g, 2x26 g, 10x26 g och 10x10x26 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

253 68 Helsingborg

tel. 042- 38 54 50

Server online