Bipacksedel - Axilur® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Intervet International B.V.

P.O. Box 31

5830 AA Boxmeer

Nederländerna

Tillverkare:

Intervet Production S.A.

Rue de Lyons

FR-27460 Igoville

Frankrike

Intervet GesmbH

Siemensstrasse 104

A–1210 Wien

Österrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Axilur® vet. oralt pulver 4 %

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 g oralt pulver innehåller:

Verksamt ämne:

Fenbendazol 40 mg.

Övriga innehållsämnen:

Vattenfri laktos, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kalciumkarbonat.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Behandling av infektion med fullvuxna stadier och larvstadier av röda magmasken (Hyostrongylus rubidus), knutmask (Oesophagostomum spp.) och spolmask (Ascaris suum). Vid ökad dos (5 gånger normaldosen) erhålls tillfredsställande effekt även på fullvuxna stadier och larvstadier av piskmask (Trichuris suis) och lungmask (Metastrongylus spp.).

7. DJURSLAG

Svin.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

100 g Axilur vet. 4 % oralt pulver innehåller 4 g fenbendazol.

Vanlig dosering är 5 mg fenbendazol per kg kroppsvikt som engångsdos. 3 g pulver per 25 kg kroppsvikt ges som engångsdos.

Vid behandling av infektion med pisk- eller lungmask ges 25 mg fenbendazol per kg kroppsvikt som engångsdos, motsvarande 15 g pulver per 25 kg kroppsvikt.

Pulvret strös på eller blandas i en individuell fodergiva.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

För att garantera korrekt dosering ska djurets kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt.

Axilur vet. 4 % oralt pulver strös på eller inblandas i individuell fodergiva som engångsdos.

10. KARENSTID(ER)

Kött och slaktbiprodukter:

3 dagar vid normaldos, 5 mg/kg

5 dagar vid ökad dos, 25 mg/kg.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Döda eller döende maskar kan ibland ses i djurets avföring upp till tio dagar efter avslutad behandling.

Undvik direktkontakt med huden. Tvätta händerna efter användning.

Felaktig användning kan leda till ökad risk för resistensutveckling och minskad behandlingseffekt. Se därför till att undvika:

  • Ofta upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp.

  • Upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp under en längre tid.

  • Underdosering, kan bero på underskattning av kroppsvikt, att läkemedlet ges på fel sätt eller felaktig inställning av doseringshjälpmedlet.

Dräktighet och laktation:

Kan användas under dräktighet och laktation.

Överdosering:

Fenbendazol har låg toxicitet (giftighetsgrad).

Blandbarhet:

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2016-09-07

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

500 g burk

2500 g burk

Ombud i Sverige:

Intervet AB

Box 6195

102 33 Stockholm

Telefon: 08-522 216 60