Bipacksedel - Axilur® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Intervet International B.V

P.O. Box 31

NL-5830 AA Boxmeer

Nederländerna

Tillverkare:

Intervet GesmbH

Siemensstraße 105

A-1210 Wien

Österrike

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons

FR-27460 Igoville

Frankrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Axilur vet. 2,5% oralsuspension

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Infektion med fullvuxna stadier och larvstadier av Ostertagia spp., Oesopgagostomum spp., Hæmonchuscontortus, Trichostrongylus spp., Cooperia spp., nematodirus spp., Chabertiaovina, Bunostomum spp., Gaigeria pachyscelis, Trichuris spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus spp., Muelleriuscapillaris och Moniezia spp. Vid infektion med Moniezia spp. krävs dubbla normaldosen för effekt.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Får

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

1 ml Axilur vet. 2,5% oralsuspension innehåller 25 mg fenbendazol.

Vanlig dosering är 5 mg fenbendazol per kg kroppsvikt motsvarande 1 ml Axilur vet. 2,5% oralsuspension per 5 kg kroppsvikt som engångsdos.

Behandling av infektion med Moniezia spp. görs med dubbel dos, 10 mg fenbendazol per kg kroppsvikt.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

För att garantera korrekt dosering ska djurets kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt.

Den orala suspensionen ges direkt i munnen eller inblandad i djurets vanliga foder.

10. KARENSTID

Kött och slaktbiprodukter: 14 dagar

Mjölk: 6 dagar.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Döda eller döende maskar kan ibland ses i djurets avföring upp till tio dagar efter avslutad behandling.

Undvik direktkontakt med huden. Tvätta händerna efter användning.

Felaktig användning kan leda till ökad risk för resistensutveckling och minskad behandlingseffekt. Se därför till att undvika:

  • Ofta upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp.

  • Upprepad användning av avmaskningsmedel ur samma läkemedelsgrupp under en längre tid.

  • Underdosering, kan bero på underskattning av kroppsvikt, att läkemedlet ges på fel sätt eller felaktig inställning av doseringshjälpmedlet.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Överdosering

Fenbendazol har låg toxicitet (giftighetsgrad).

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2016-09-07

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

1000 ml flaska.

Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Ombud:

Intervet AB

Box 6195

102 33 Stockholm

Telefon: 08-522 216 60