Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Apotekets bolagsstämma hölls den 25 april 2024.