Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Extra bolagsstämma

Apotekets extra bolagsstämma hölls den 14 september 2023.
Erik Mattsson valdes in i Apotekets styrelse.

Protokoll extra bolagsstämma 2023-09-14