Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Kallelse till årsstämma i Apoteket AB 

Tid: Onsdagen den 22 april 2020, kl. 10.00
Plats: Apotekets Huvudkontor, Dalvägen 12 i Solna

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten
Bolagsstämman kommer inte att vara öppen för allmänheten i syfte att begränsa smittspridning av covid-19. Protokoll samt vd:s anförande kommer att publiceras på Apotekets webbplats, www.apoteket.se i direkt anslutning till stämman. Eventuella frågor till ordföranden eller vd kan skickas till arsstamman@apoteket.se.

Anmälan
Anmälan om närvaro för riksdagsledamot görs till Apoteket AB, Juridik, Box 3001, 169 03 Solna eller via mail till arsstamman@apoteket.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Övrig information
Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisions­berättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Dalvägen 12 i Solna, från och med den 3 april 2020. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.apoteket.se

Dagordning

Förslag till beslut

Revisorsyttrande avseende tillämpning av riktlinjerna

Styrelsens redogörelse avseende tillämpning av riktlinjerna