Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Årsstämma 2016

Apotekets årstämma 2016 ägde rum den 18 april på Apotekets huvudkontor, Dalvägen 12 i Solna.

Sammanfattningsvis beslutades följande:

  • Utdelning på 1,1 miljard kronor till aktieägaren (staten)
  • Styrelsens ledamöter och VD Ann Carlson beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  • Arvode till styrelseledamöter
  • Omval av samtliga styrelseledamöter och Christian W Jansson till ordförande. Övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter är Maria Curman, Gert Karnberger, Sussi Kvart, Leif Ljungqvist och Kristina Schauman.
  • Omval av revisionsbolaget KPMG med Ingrid Hornberg Roman som huvudansvarig revisor
  • Ägaranvisning med uppdrag att behålla befintliga apoteksombud t o m den 30 juni 2017

Christian W Jansson, styrelseordförande, redogjorde för styrelsens arbete under 2015.

Ann Carlsson, VD, presenterade Apotekets finansiella resultat och viktiga händelser under 2015. Hon tog bland annat upp Apotekets försäljningsutveckling och hållbarhetsarbete.

Ingrid Hornberg Roman, Huvudansvarig revisor, redogjorde för slutsatser och rekommendationer utifrån KPMG:s revisionsuppdrag.

Eva Lindström, statssekreterare på Näringsdepartementet, framförde att ägaren är väldigt nöjd med Apotekets resultatutveckling och stolt över Apotekets utmärkelse till Sveriges mest hållbara företag. Hon avslutade med att säga att ägaren ser fram emot att följa och stödja Apotekets arbete under 2016 och framförde även ett stort tack till styrelse, VD, ledning och all personal.

Protokoll årsstämma 2016

Ägarens stämmotal 2016