Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Apoteket ägs av staten som äger samtliga aktier i bolaget.

Till grund för Apotekets bolagsstyrning ligger svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler. Bolagsstyrningen följer också statens ägarpolicy jämte övriga anvisningar och riktlinjer som staten meddelar.

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) kompletterar statens ägarpolicy och Apoteket följer Koden i tillämpliga delar. Nedan finns anvisningar från våra ägare och en bolagordning att ta del av för dig som vill veta mer om hur vi styrs och arbetar.

Ägaranvisning för Apoteket AB 2019

Bolagsordning