Apoteket AB är ett publikt aktiebolag med säte i Solna. Svenska staten äger samtliga aktier i Apoteket.

Till grund för Apotekets bolagsstyrning ligger svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler. Bolagsstyrningen följer även Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande (”Ägarpolicyn”) och övriga anvisningar och riktlinjer som staten meddelar.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) kompletterar Ägarpolicyn och Apoteket följer Koden i tillämpliga delar. För mer information om vår styrning och vårt arbete, se ägarnas anvisningar och bolagsordningen nedan.

Ägaranvisning för Apoteket AB 2019

Bolagsordning för Apoteket AB 2014