Bipacksedel - Ultrasan vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

SE-253 68 Helsingborg

Sverige

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Bela-Pharm GmbH & Co KG

Lohner Strasse 19

D-49377 Vechta

Tyskland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Ultrasan vet. injektionsvätska, lösning retinolpalmiat (vitamin A), ergokalciferol (vitamin D2) och all-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E)

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller:

Aktiva substanser:

retinolpalmitat motsvarande vitamin A 100 000 IE

ergokalciferol (vitamin D2) 50 000 IE

all-rac-alfa-tokoferylacetat (vitamin E) 100 mg

Hjälpämnen: etylgallat, vattenfri etanol och raffinerad jordnötsolja.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Vid brist på vitaminerna A, D3 och E där tillförsel via fodret är otillräckligt.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna, eller mot något av hjälpämnena.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Nötkreatur, får, svin, häst och hund.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Ultrasan vet. ska injiceras djupt intramuskulärt.

Kor

5-15 ml

Kalvar

2-5 ml

Får och lamm

1-3 ml

Suggor och gyltor

5-10 ml

Slaktsvin 25-120 kg

5 ml

Smågrisar under 25 kg

1-2 ml

Häst

5-10 ml

Unghäst

10 ml

Föl

5 ml

Hund

0,5–1 ml

Behandlingen kan upprepas vid behov.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

-

10. KARENSTID(ER)

Slakt: 28 dagar

Mjölk: noll dagar

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 15°C. Kan förvaras i kylskåp (2°C – 8°C), men vid förvaring under

10 °C stelnar oljan. Den blir dock snabbt flytande igen vid rumstemperatur.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Dräktighet och digivning:

Kan användas under dräktighet och digivning.

Andra läkemedel och Ultrasan vet.:

Vid samtidig injektion till spädgris av stora doser vitamin D (över 50 000 IE) och järndextran kan hastigt stora mängder kalcium frisättas och lagras in i olika organ vilket kan leda till dödsfall.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2017-11-15

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.