Bipacksedel - Siccalactin® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

Danmark

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Siccalactin vet. intramammär salva

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 plastspruta (8 g) innehåller:

Aktiva substanser: 170 mg bensylpenicillinbenzatin motsvarande 200.000 IE bensylpenicillin, dihydrostreptomycinsulfat motsvarande 400 mg dihydrostreptomycin.

Hjälpämnen: Aluminiummonostearat, vitt vaselin och flytande paraffin.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Siccalactin vet är ett läkemedel bestående av penicillin och dihydrosteptomycin, där båda har bakteriedödande effekt. Det används vid förebyggande behandling och behandling av juverinflammation under sinperioden. Annat användningsområde kan ha ordinerats av veterinären.

5. KONTRAINDIKATIONER

Skall ej användas vid överkänslighet mot penicillin, dihydrostreptomycin eller något övrigt innehållsämne.

Skall ej användas till lakterande kor.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Nöt.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

1 plastspruta ges per juverfjärdedel.

Annan dosering kan ha ordinerats av veterinären.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Spenspetsen rengörs noggrant med den bifogade våtservetten före applicering.

10. KARENSTID(ER)

Slakt: 35 dygn.

Mjölk: Leverans av mjölk får ske tidigast 4 dygn efter kalvning om behandling skett 4 veckor eller

längre tid före kalvning, dock tidigast 4 dygn efter kalvning.

Leverans av mjölk får ske tidigast 30 dygn efter behandling om denna skett 4-1 vecka före kalvning,

dock tidigast 4 dygn efter kalvning.

Leverans av mjölk får ske tidigast 30 dygn efter kalvning om behandling skett 1 vecka eller kortare

tid före kalvning.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Kan användas till dräktiga kor.

Endast för sintidsbehandling. Ska ej användas till lakterande kor.

Effekten av penicillin minskar om man samtidigt använder vissa andra antibakteriella medel t.ex. erytromycin eller tetracykliner.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överblivet eller för gammalt läkemedel från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2018-05-14

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR