Bipacksedel - Locoid Lipid

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Locoid Lipid och Locoid Crelo

0,1% kräm och kutanemulsion

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Locoid Lipid och Locoid Crelo och vad används det för
2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo
3. Hur du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Locoid Lipid och Locoid Crelo ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad är Locoid Lipid och Locoid Crelo och vad används det för

Locoid Lipid och Locoid Crelo är medelstarka kortisonpreparat (glukokortikoid), som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt.

Preparatet används för behandling av akuta och kroniska eksem och psoriasis.

2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo

Använd inte Locoid Lipid eller Locoid Crelo:

 • om du är överkänslig (allergisk) mot hydrokortisonbutyrat eller något av övriga innehållsämnen eller konserveringsmedel (parabener)

 • vid acne rosacea (en hudsjukdom som ger rodnad, knottror och varblåsor i ansiktet).

 • vid utslag kring munnen (peroral dermatit),

 • vid hudinfektion som inte behandlas samtidigt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo.

Undvik att få Locoid i ögonen. Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem. Känsliga hudområden, t ex armhålor, ljumskar och runt ögonen bör endast behandlas kortvarigt.

Locoid kan dölja, utlösa eller förvärra en hudinfektion.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas.

Amning

Okänt om Locoid Lipid och Locoid Crelo går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.

Locoid Lipid och Locoid Crelo innehåller hjälpämnen med känd effekt:

Locoid Lipid innehåller cetostearylalkohol, propylparahydroxibensoat (E216) och bensylalkohol

Locoid Lipid innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).
Detta läkemedel innehåller också 5 mg bensylalkohol per gram kräm som kan ge allergiska reaktioner och mild lokal irritation.

Locoid Crelo innehåller cetostearylalkohol, butylhydroxitoluen, propylparahydroxibensoat och butylparahydroxibensoat

Locoid Crelo innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem), butylhydroxitoluen som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor, samt propylparahydroxibensoat och butylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo

Använd alltid Locoid Lipid eller Locoid Crelo enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker. Vanlig dos: Locoid Lipid eller Locoid Crelo påstrykes tunt 1-2 gånger dagligen.

Användning av olika läkemedelsformer

Locoid Lipid kräm: torra fjällande hudsjukdomar

Locoid Crelo kutan emulsion: vätskande hudsjukdomar samt hudsjukdomar i hårbevuxna regioner.

Om du upplever att effekten av Locoid Lipid eller Locoid Crelo är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar. Risken att läkemedlet påverkar andra delar av kroppen ökar också.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Infektioner i huden

 • Knottror

 • Rodnad och varblåsor i ansiktet

 • Allergiska reaktioner.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Påverkan på binjurebarken (kan yttra sig som tex trötthet, yrsel och illamående)

 • Hudförtunning

 • Utvidgning av små blodkärl i huden

 • Vita strimmor i huden

 • Akne

 • Rebound-effekt (sjukdomssymtomen förvärras när behandlingen avslutas)

 • Bristningar i ytliga blodkärl

 • Pigmentförändringar

 • Ökad behåring

 • Hudinflammationer

 • Eksem.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Dimsyn

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Locoid Lipid och Locoid Crelo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Locoid Lipid kräm: Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i skydd mot kyla och får ej frysas.

Locoid Crelo kutanemulsion: Förvaras vid högst 25ºC.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

Locoid Lipidkräm: Öppnad tub ska användas inom 6 månader.

Locoid Crelo kutanemulsion: Öppnad plastflaska ska användas inom 8 veckor.

Det kan vara bra att anteckna datumet när tuben/plastflaskan öpnnas på kartongen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är hydrokortisonbutyrat.1 gram kräm eller kutan emulsion innehåller 1 mg hydrokortisonbutyrat.

 • Övriga innehållsämnen i:

 • Locoid Lipidkräm är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat, propylparahydroxibensoat (E216), bensylalkohol och renat vatten.

 • Locoid Crelo kutanemulsion är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, fast paraffin, vitt vaselin, borageolja, butylhydroxitoluen, propylenglykol, vattenfritt natriumcitrat, vattenfri citronsyra, propylparahydroxibensoat, butylparahydroxibensoat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Locoid Lipid kräm: 30 g och 100 g tub.

Locoid Crelo kutan emulsion: 30 g och 100 g plastflaska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Danmark

Tillverkare

Temmler Italia S.R.L.
Via delle Industrie 2,
20061, Carugate (MI),
Italien 

Lokal företrädare:

LEO Pharma AB

Box 404

201 24 Malmö

Tel: 040-352200

E-post: info.se@leo-pharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-06-27