Bipacksedel - Ivomec® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 Köpenhamn Ö

Danmark

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

DOPHARMA B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer

Nederländerna

eller

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4, Chemin du Calquet

31000 Toulouse

Frankrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Ivomec vet0,6 % premix till medicinfoder

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 gram pulver innehåller:

Aktivt substans: Ivermektin 6 mg.

Hjälpämnen: Butylhydroxianisol, hydrerad polyoksyl 40 ricinolja.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Mot mag-tarm parasiter (rundmaskar), lungmask, skabbkvalster och löss hos svin.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga kända kontraindikationer.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända biverkningar.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

Du kan också rapportera biverkningar via det nationella rapporteringssystemet

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

7. DJURSLAG

Svin.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Ivomec vet premix är endast avsett för inblandning i foder till svin. Rekommenderad dosering är 0,1 mg ivermektin per kg levande vikt och dygn i sju dagar.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Vid behandling av smågrisar (under 40 kg) uppnås den rekommenderade doseringen genom att ivermektin blandas i färdigfodret till en koncentration av 2,0 ppm. Vid behandling av slaktsvin och äldre svin skall koncentrationen ökas för att kompensera för det lägre foderintaget relativt kroppsvikten.

Kroppsvikt

kg

Foderintag

kg/dag

Mängd aktiv substans

ppm i färdigt foder

Mängd 0,6% premix, kg/ton färdigt foder

under 40

0,5-2

2,0

0,33

40-100

1,7-4,2

2,4

0,40

200

2,0

10,0

1,67

200

2,5

8,0

1,33

200

3,0

6,67

1,11

250

2,5

10,0

1,67

250

3,0

8,33

1,39

För att underlätta homogen inblandning av Ivomec vet i fodret kan pulvret blandas in i två steg. Exempel: För att uppnå koncentrationen 2,0 ppm blandas 1 kg Ivomec vet 0,6% premix med 14 kg foder (= 15 kg). Av denna förblandning tages 5 kg per ton foder. Foder innehållande Ivomec vet 0,6% premix kan pelleteras.

10. KARENSTID(ER)

Kött och slaktbiprodukter: 12 dygn.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Färdigbandat mjölfoder/pellets är hållbart i 3 månader.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Observera att behandlingseffekten mot skabb inte är omedelbar. Behandlade djur skall därför tidigast en vecka efter avslutad behandling flyttas till ”rena” avdelningar.

Preparatet är avsett att användas endast för svin och skall inte ges till andra djurarter. Katter och hundar, särskilt collie, old english sheepdog och besläktade raser eller korsningar, samt även sköldpaddor kan få allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall, av den koncentration av ivermektin som finns i detta läkemedel.

Ivermektin utsöndras i aktiv form i träcken. När ivermektin kommer i kontakt med jorden så binds det snabbt och hårt till jordpartiklar och blir därigenom inaktivt. Om behandlade djur släpper träcken direkt i mindre vattendrag finns en viss risk att ivermektinkoncentrationen i vattnet når en nivå som är skadlig för känsliga vattenorganismer.

Dräktighet och digivning:

Ivomec vet pulver kan användas till dräktiga och lakterande suggor under alla stadier av dräktighet och laktation.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

MYCKET FARLIGT FÖR FISK OCH VATTENLEVANDE ORGANISMER. Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall destrueras enligt gällande anvisningar.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2020-06-25

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

333 g, polyesterpåse med insida av polyetylen.

5 kg, multiwall papperssäck med insida av polyetylen

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.