Bipacksedel - Hippotrim® vet.

Källa: Fass.se

Hippotrim Vet.

200mg/ml + 40 mg/ml, injektionsvätska, lösning.

2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

1ml innehåller:

Aktivt (a) innehållsämne(n)

Sulfadiazin 200 mg
Trimetoprim 40 mg

Förteckning över hjälpämnen

Klorkresol, dinatriumedetat, n-metylpyrrolidon, natriumformaldehydsulfoxyl, natriumhydroxid till pH 10,0-10,2, vatten för injektionsvätskor till 1 ml

3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA

Innehavare av godkännandet för försäljning

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Irland

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

County Down

BT35 6JP

Nordirland, och Storbritannien

Norbrook Manufacturing Ltd.

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Irland

Information lämnas av:

Bayer A/S
Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13,

2300 Köpenhamn S
Danmark
Tel: +46(0)8-580 223 00

4. DJURSLAG

Nötkreatur, häst och svin.

5. INDIKATIONER

Infektioner hos nöt, häst och svin orsakade av mikroorganismer känsliga för trimetoprim och sulfonamid.

6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

Normaldosering: Dosen till nöt, häst och svin är 0,6 ml/10 kg kroppsvikt (15 mg/kg kroppsvikt avseende totalinnehållet av aktiva substanser) 1-2 gånger per dygn.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Nötkreatur: intravenöst eller intramuskulärt.
Svin: intramuskulärt.
Häst: intravenöst.

8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Behandlingen bör fortgå i 5 dygn eller tills symtomfrihet förelegat i 2 dygn.

Intravenösinjektion skall ges långsamt med kroppsvarm lösning. Vid tecken på intolerans skall administreringen avbrytas och chockbehandling insättas.
Under behandlingen skall djuren ha fri tillgång till dricksvatten.

9. KONTRAINDIKATIONER

Skall inte ges till djur som visat överkänslighet mot sulfapreparat.
Skall inte ges till djur som har svår njur- eller leverskada.

10. BIVERKNINGAR

Anafylaktisk chock har i enstaka fall observerats på häst.
Överkänslighetsreaktioner i form av nässelutslag och diarré kan förekomma.
Lokal smärtande svullnad vid injektionsstället kan förekomma.
I sällsynta fall kan kristaller i urinen och njurskador förekomma.
Om du observerar andra biverkningar, tala om det för din veterinär.

11. KARENSTID

Slakt, vid administrering en gång per dygn:
i.m. injektion i högst 5 dygn: 24 dygn för nöt och 21 dygn för svin
i.v. injektion: 10 dygn för häst och nöt.

Slakt, vid administrering 2 gånger per dygn:
i.m. injektion i högst 5 dygn: 48 dygn för nöt och 42 dygn för svin
i.v. injektion: 20 dygn för häst och nöt.

Mjölk: 5 dygn vid administrering en gång per dygn,
10 dygn vid administrering 2 gånger per dygn.

12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Nedsatt njurfunktion medför kumulationsrisk, vilket ökar risken för biverkningar vid långtidsbehandling.

14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄND PRODUKT ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Datum för senaste översyn av bipacksedeln

2019-05-03