Bipacksedel - Geepenil® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Geepenil vet 24 g pulver och vätska till injektionsvätska, lösningbensylpenicillinnatrium

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiv substans: En pulverflaska innehåller 24 g bensylpenicillinnatrium.

Innehållsämnen: En vätskeflaska innehåller 64 ml vatten för injektion.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för bensylpenicillin hos nöt, svin och häst.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen. Använd inte Geepenil vet för behandling av sjukdomar orsakade av penicillinasproducerande stafylokocker.

6. BIVERKNINGAR

Allergiska överkänslighetsreaktioner och besvär i mag-tarmkanalen kan förekomma.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Nöt, svin och häst.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Nöt: 6–9 mg/kg kroppsvikt intramuskulärt, motsvarande 2–3 ml/100 kg kroppsvikt, 2 gånger om dagen. Behandlingen ska pågå i minst 3 dagar.

Svin: 6 mg/kg kroppsvikt intramuskulärt, motsvarande 0,2 ml/10 kg kroppsvikt, 2 gånger om dagen. Behandlingen ska pågå i minst 3 dagar.

Häst: 9,5–19 mg/kg kroppsvikt intravenöst (långsamt), motsvarande 3,2–6,4 ml/100 kg kroppsvikt, 2 gånger om dagen. Behandlingen ska pågå i minst 4 dagar.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

För beredning av bruksfärdig lösning används 64 ml sterilt vatten till 24 g bensylpenicillinnatrium. Då erhålls 80 ml injektionsvätska med koncentrationen 300 mg/ml.

Överföringskanyl finns i förpackningen. Bruksanvisning för överföringskanyl:

1. Ta bort den ena skyddshättan från överföringskanylen och tryck fast kanylen på vattenflaskan.
2. Ta bort den andra skyddshättan från överföringskanylen och tryck fast pulverflaskan ovanifrån.
3. Vänd flaskorna och låt allt vatten rinna ner i pulverflaskan, ta därefter bort överföringskanylen och den tomma vattenflaskan.
4. Skaka pulverflaskan så att pulvret blandas med vattnet. När lösningen blivit genomskinlig är den klar att
användas.

10. KARENSTID(ER)

Kött och slaktbiprodukter: Nöt, svin och häst 10 dygn.
Mjölk: 2 dygn.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar. Får ej frysas.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet efter beredning enligt anvisning: 5 dygn (förvaras i kylskåp 2 °C – 8 °C) eller 1 dygn (vid högst 25 °C), får ej frysas. Av hygieniska skäl ska färdigberedd lösning användas snarast.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar för respektive djurslag:
Ej relevant.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:
Läkemedlet ska inte ges intramuskulärt till hästar eftersom det orsakar lokal irritation.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:
Försiktighet ska iakttas vid hantering för att minimera läkemedelsexponering.

Dräktighet:
Kan användas under dräktighet.

Digivning:
Kan användas under digivning.

Andra läkemedel och Geepenil vet:
Interaktionsstudier är inte utförda.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):
Biverkningar vid överdosering ses mycket sällan.

Blandbarhetsproblem:
Penicillin inaktiveras av oxidations- och reduktionsmedel, alkohol, glykol, syror, baser samt hög temperatur. Inaktivering av penicillin kan även ske vid närvaro av zink, koppar, krom, mangan samt speciella järnjoner i lösning.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2020-06-12

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Kombinerad förpackning bestående av en glasflaska med pulver och en glasflaska med vatten för injektionsvätskor. Förpackningen innehåller även en överföringskanyl.

Förpackningsstorlekar: 24 g: 1 x (I + II), 10 x 1 x (I + II), 4 x 10 x 1 x (I + II)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Information lämnas av:
Orion Pharma AB, Danderyd

Server online