Bipacksedel - Galastop® vet

Källa: Fass.se

Galastop vet. orala droppar 50 mikrog./ml

50 mikrog/ml Orala droppar, lösning Hund och katt

Användarinformation

Observera att veterinären kan ha ordinerat läkemedlet för annan användning och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid veterinärens ordination.

2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

Aktiv substans: 1 ml innehåller 50 mikrogram kabergolin

Hjälpämne: Miglyol (fraktionerad kokosnötolja)

3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Ceva Salute Animale S.p.A.., Viale Colleoni 15, 20864 Agrate Briantza, Italien

Information lämnas av:

Ceva Animal Health AB, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, Tel 046-128100

Tillverkare:

Vetem S.p.A., Agrigento, Italien

Övriga upplysningar

Brun glasflaska 7 ml samt15 ml med bilagd doseringspipett uppdelad från 0,1 till 1,0 ml.

Brun glasflaska 7 ml, 15 ml samt 24 ml med bilagd doseringsspruta uppdelad från 0,1 till 3,0 ml.

Hållbarhet i oöppnad förpackning 3 år.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

4. DJURSLAG

Hund och katt.

5. INDIKATION(ER)

Hund: Behandling av skendräktighet.

Hund och katt: Undertryckande av mjölkproduktion.

6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

Oraladministrering, ges via munnen.

Läkemedlet ges direkt i djurets mun eller blandas i fodret.

0,1 ml (= 5 mikrogram) motsvarar 3 droppar. Lösningen kan ges antingen med dospipett eller doseringsspruta. Normaldosen är 2,5-5 mikrogram/kg kroppsvikt en gång dagligen i 4-6 dagar, beroende på tillståndets svårighetsgrad. För djur med en vikt mindre än 5 kg rekommenderas den lägre dosen samt att dosera i droppar. Till djur med en vikt över 5 kg rekommenderas den högre dosen, vilket motsvarar 1 ml/10 kg kroppsvikt. Vid återfall kan behandlingen återupptas.

Doseringsschema

Djurets vikt

Dosering

5 kg

0,25-0,5 ml (=7,5-15 droppar)

10 kg

0,5-1,0 ml (=15-30 droppar)

15 kg

0,75-1,5 ml (=22,5-45 droppar)

20 kg

1,0-2,0 ml (=30-60 droppar)

25 kg

1,25-2,5 ml

30 kg

1,5-3,0 ml

35 kg

1,75-3,5 ml

40 kg

2,0-4,0 ml

8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Läkemedlet kan ges direkt i munnen på djuret eller blandas i fodret.

Rengör pipetten eller sprutan efter användning och förvara den i ursprungsförpackningen tillsammans med den återförslutna glasflaskan.

9. KONTRAINDIKATIONER

Får inte användas till dräktiga djur då det kan orsaka abort.

Skall inte användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

10. BIVERKNINGAR

I sällsynta fall ses kräkningar och minskad aptit efter den första eller andra medicingivan. I dessa fall skall behandlingen endast avbrytas vid allvarliga kräkningar eller då kräkningarna kvarstår vid fortsatt medicinering.

Slöhet, muskelkramper och okoordinerade muskelrörelser (ataxi) har rapporterats. Dessa effekter är ovanliga, lindriga och övergående.

I mycket sällsynta fall kan kabergolin förorsaka övergående lågt blodtryck hos behandlade djur.

I mycket sällsynta fall kan ergolinderivat, den grupp av ämnen som kabergolin (aktiv substans i Galastop vet) tillhör; orsaka allergiska reaktioner hos känsliga individer som till exempel allergiska svullnader, nässelutslag, hudinflammation och klåda. Dessa reaktioner upphör vanligtvis av sig själv utan behandling när medicineringen avbryts.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Ljuskänsligt. Förvara glasflaskan i ytterkartongen.

13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Får inte användas till dräktiga djur eftersom det kan orsaka abort hos tikar i de senare dräktighetsstadierna

Skall inte ges till djur med nedsatt njur- eller leverfunktion.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:

Vid oavsiktligt spill på huden eller i ögonen, skölj omedelbart och uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Kvinnor i fertil ålder bör undvika att komma i direkt kontakt med läkemedelslösningen. Skyddsutrustning som består av skyddshandskar skall användas av kvinnor i fertil ålder vid hantering av läkemedlet. Tvätta händerna efter användandet.

Användning under dräktighet, laktation

Dräktighet:

Skall inte användas till dräktiga djur, eftersom det kan förorsaka abort (efter 35:e dräktighetsdagen).

Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Resultat från studier visar att en enstaka överdos av Galastop vet, kan ge en ökad risk för kräkningar efter behandling, samt möjligen även en ökad risk för sänkt blodtryck.

Kontakta din veterinär vid misstanke om överdosering.

Vid behov skall allmän understödjande behandling sättas in för att avlägsna ej absorberat läkemedel samt för att bibehålla blodtrycket. Även behandling med ett läkemedel som motverkar effekten av Galastop vet (dopaminagonistiskt läkemedel) kan övervägas av veterinären, men sannolikheten för att det behövs är liten.

14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

Av miljö- och säkerhetsskäl skal överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Datum för senaste översyn av bipacksedeln

2014-06-04
Server online