Bipacksedel - Finadyne vet

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Intervet International B.V

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederländerna

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Vet Pharma Friesoythe GmbH

Sedelsberger Str. 2-4

26169 Friesoythe

Tyskland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Finadyne vet. 50 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur flunixin

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller:

Aktiv substans:

flunixin 50 mg, som flunixinmeglumin 83 mg

Hjälpämnen:

Levomentol: 50 mg

Allurarött AC (E129): 0,2 mg

Klar, röd vätska fri från grumlighet och synliga partiklar

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För minskning av feber i samband med luftvägsinfektion hos nötkreatur.

För minskning av feber i samband med akutmastit (juverinflammation).

För minskning av smärta och hälta i samband med interdigitalt flegmon (klövspaltsinflammation), interdigital dermatit (lindrigt klöveksem) och digital dermatit (allvarligt, smittsamt klöveksem).

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte till djur med hjärt-, lever- eller njursjukdom, eller där det finns tecken på sår eller blödning i mag-tarmkanalen.

Använd inte till mycket uttorkade djur eller djur med vätskebrist eftersom det finns en möjlig risk för ökad giftighet för njurarna.

Använd inte till dräktiga nötkreatur inom 48 timmar före förväntad förlossning.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

6. BIVERKNINGAR

Övergående svullnad, hudrodnad, mjäll, skadat/sprött hår, pälsförtunning, hårlöshet eller förtjockning av huden är vanliga rapporterade effekter på appliceringsstället. Vanligtvis är ingen särskild behandling nödvändig.

Vissa djur kan uppvisa övergående tecken på irritation, oro eller obehag efter applicering av läkemedlet. I mycket sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner inträffa, som kan vara allvarliga. Dessa ska behandlas symtomatiskt.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

7. DJURSLAG

Nötkreatur

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För pour-on användning som engångsbehandling.

Den rekommenderade behandlingsdosen är 3,33 mg flunixin/kg kroppsvikt (motsvarande 1 ml/15 kg kroppsvikt). Flaskans doseringsbehållare är graderad efter kilogram kroppsvikt. För att säkerställa administrering av korrekt dos bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Öva på administreringsinstruktionerna några gånger för att bli bekant med hur man applicerar läkemedlet innan det används på djur.

Anvisning för administrering
pic 1

Instruktion för minskning av överfyllnad

Figur 1:

pic 2Rekommendation för pour-on-område

cow1

cow2

10. KARENSTID(ER)

Kött och slaktbiprodukter: 7 dagar.

Mjölk: 36 timmar.

På grund av risk för kontaminering med detta läkemedel till icke-behandlade djur,

t ex genom slickande, bör behandlade djur hållas åtskilda från icke-behandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det leda till resthalter hos icke-behandlade djur.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader. Det finns ett tomt utrymme på etiketten där man kan anteckna datum för sista förbrukningsdag.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar för respektive djurslag:

Applicera endast på torr hud och undvik att djuren utsätts för väta under åtminstone 6 timmar efter behandling.

Vid bakterieinfektion ska samtidig antibiotikaterapi övervägas.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (som t ex. Finadyne vet.) är kända för att ha potential att fördröja förlossning via en värkhämmande (tokolytisk) effekt genom att hämmaprostaglandiner som är viktiga för att signalera igångsättning av förlossning. Användning av detta läkemedel i den omedelbara perioden efter kalvning kan störa livmoderns återgång till normal storlek och utstötning av fosterhinnorna, vilket kan resultera i kvarbliven efterbörd.

Säkerhetsstudier har inte utförts på tjurar ämnade för avel. Laboratoriestudier på råtta har inte visat några tecken på reproduktions(fortplantnings)toxicitet. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning

Användning till unga djur med outvecklad idisslarfunktion och till äldre djur kan innebära ökad risk. Om sådan användning inte kan undvikas kan en dosminskning krävas samt noggrann klinisk övervakning av djuren.

Applicera endast på oskadad hud.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) kan orsaka överkänslighet (allergi).

Personer som är överkänsliga för NSAID-preparat ska undvika kontakt med läkemedlet.

Produkten har visat sig orsaka allvarlig och obotlig ögonskada och kan orsaka lätt hudirritation. Intag eller hudkontakt med produkten kan vara skadlig. Undvik kontakt med ögon och att vidröra ögonen med händerna. Undvik kontakt med huden. Undvik kontakt med det behandlade området (vilket kan möjliggöra spridning av produkten) utan skyddshandskar, under minst tre dagar eller tills appliceringsstället torkat (om längre).

Undvik att barn kommer i kontakt med läkemedlet eller med behandlade djur. Skyddsutrustning som består av täta handskar, skyddskläder och godkända skyddsglasögon ska användas vid hantering av detta läkemedel.
Vid oavsiktligt intag eller kontakt med munnen, skölj omedelbart munnen med rikligt med vatten och uppsök läkare. Vid ögonkontakt, skölj ögonen omedelbart med stora mängder rent vatten och kontakta läkare. Vid kontakt med huden, tvätta noga med tvål och vatten. Rök, ät eller drick inte när produkten hanteras. Tvätta händerna efter användning.

Dräktighet och digivning:

Kan användas under dräktighet och laktation förutom inom 48 timmar före förväntad kalvning.

På grund av ökad risk för kvarbliven efterbörd ska läkemedlet endast appliceras inom 36 timmar efter kalvning i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning och behandlade djur ska hållas under uppsikt för kvarbliven efterbörd.

Andra läkemedel och Finadyne vet.:

Ska inte användas samtidigt med andra NSAIDs eller inom en period av 24 timmar från att något annat NSAID använts.

Vissa NSAIDs kan vara bundna i hög grad till plasmaproteiner och konkurrera med andra starkt bundna läkemedel, vilket kan leda till toxiska effekter. Samtidig behandling med potentiellt njurtoxiska läkemedel bör undvikas.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Lokala, inflammatoriska reaktioner i huden och vävnadsdöd (nekros) har rapporterats vid 5 mg/kg.

Ytliga vätskande sår i löpmagen observerades hos djur vid administrering med 3 gånger rekommenderad dos.

Blod i avföringen observerades hos vissa djur vid administrering med 5 gånger rekommenderad dos.

Inga akuta åtgärder är nödvändiga.

Blandbarhetsproblem:

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2019-05-10

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

För djur.

Förvaras utom syn-och räckhåll för barn.

Tre förpackningsstorlekar: 100 ml, 250 ml och 1000 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Information till veterinären:
Den aktiva substansen flunixin (som megluminsalt) är en karboxylsyra och tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) med icke-narkotisk smärtstillande och febernedsättande effekt. Den är en potent hämmare av cyklooxygenassystemet (COX-1 och COX-2). COX omvandlar arakidonsyra till instabila cykliska endoperoxider, som omvandlas till prostaglandiner, prostacyklin och tromboxan. Det är synteshämningen av sådana komponenter som ger flunixinmeglumin dess smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska egenskaper.

I en studie undersöktes effekten av hur Finadyne vet. pour-on, lösning minskade rektaltemperaturen hos 64 kor med mastit och som jämförelse användes placebo, som gavs till 66 kor. Sex timmar efter behandling visade 95,3% av de kor som behandlats med Finadyne vet. pour-on, lösning en minskning av rektaltemperaturen med mer än 1,1 °C, jämfört med 34,9% i placebogruppen. Efter 6 timmar, när antibiotikabehandling lagts till, fanns det inga skillnader i rektaltemperatur mellan grupperna.

Efter dermal applicering absorberas flunixin i måttlig mängd genom huden hos nötkreatur (biotillgänglighet cirka 44 %). Hos nötkreatur (förutom kalvar) är distributionsvolymen generellt låg på grund av den höga plasmaproteinbindningen (99 %). Halveringstid för eliminering i plasma efter pour-on administrering är cirka 7,8 timmar. Metabolismen av flunixin är relativt begränsad, det mesta av läkemedlet motsvaras av den oförändrade ursprungssubstansen och de kvarvarande metaboliterna från hydroxylering. Hos nötkreatur sker eliminering främst genom utsöndring via gallan.

Efter pour-on behandling observerades en snabbare absorption av flunixin under den varma årstiden jämfört med den kalla. Under varma förhållanden (omgivningstemperaturer mellan 13 °C och 30 °C) var Tmax ca 2 timmar medan den var omkring 6 timmar under kalla förhållanden (omgivningstemperaturer mellan

-3 °C och 7 °C).
Antipyretisk effekt har visats från 4 timmar efter applicering av produkten.