Bipacksedel - Ethacilin® vet.

Källa: Fass.se

Ethacilin vet. innehåller bensylpenicillin. Penicillin hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien.

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av försäljningstillstånd

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

P.O. Box 31

NL-5830 AN Boxmeer

Nederländerna

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

Intervet Productions

Via Nettunense km 20,300

04011 Aprilia (LT) Italien

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Ethacilin vet. 300 mg/ml injektionsvätska, suspension bensylpenicillinprokain

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml injektionsvätska innehåller: Bensylpenicillinprokain (motsvarande 300.000 IE) 300 mg, lecitin, povidon, dinatriumedetat, natriumcitratdihydrat, kaliumdivätefosfat., metylparahydroxibensoat, fosforsyra (pH-justering), natriumhydroxid (pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Ethacilin vet. innehåller bensylpenicillin. Penicillin hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien.

Används vid infektioner orsakade av bakterier känsliga för bensylpenicillinprokain. Exempelvis juverinflammation, lunginflammation, rödsjuka, livmoderinflammation och njurinflammation.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Sjukdomar orsakade av penicillinasproducerande stafylokocker skall ej behandlas med Ethacilin vet.

6. BIVERKNINGAR

Allergiska överkänslighetsreaktioner och gastrointestinala störningar kan förekomma.

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

7. DJURSLAG

Häst, nöt, svin, får, hund och katt.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

1 ml injektionsvätska innehåller 300 mg bensylpenicillinprokain.

Ethacilin vet. injiceras i muskeln eller under huden 1 gång dagligen. Får ej ges under huden till häst.

Behandlingstid minst 3 dagar. Normaldosering: 20 mg/kg kroppsvikt, motsvarande 7 ml/100 kg.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Upprepade injektioner ges på olika injektionsställen.

10. KARENSTID(ER)

Kött och slaktbiprodukter: Nöt, häst, svin och får: 14 dygn

Mjölk: 6 dygn

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Får ej frysas.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar i kylskåp.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Inga.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Personer som är allergiska mot penicillin bör undvika direkt hudkontakt med preparatet.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2019-01-14

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

100 ml och 250 ml PET-flaskor (polyethylen terephthalat). Gummipropp av halogenerad butyl, förseglad med en kodad aluminiumkapsyl.

Förpackningsstorlekar:

1x100 ml, 6x100 ml, 12x100 ml, 48x100 ml, 5x10x100 ml, 96x100 ml, 192x100 ml

1x250 ml, 10x250 ml, 12x250 ml, 24x250 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Server online