Bipacksedel - Effipro

Källa: Fass.se

Effipro saknar separat bipacksedel. All information som krävs finns därför tryckt direkt på förpackningen. Informationen nedan är hämtad från förpackningen.

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Virbac

1ère avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

FRANKRIKE

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Effipro 2,5 mg/ml kutan spray lösning för hund och katt

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En ml innehåller:

Aktiv substans:

Fipronil

2,5 mg/ml

Hjälpämnen: kopovidon, isopropylalkohol, renat vatten

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Behandling av loppor (Ctenocephalides spp.) på hund och katt.

Behandling av fästingar (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) på hund och katt.

Behandling av löss på hund (Trichodectes canis) och katt (Felicola subrostratus).

Kan användas som en del av behandlingsstrategin för loppallergi.

Insektsdödande effekt mot vuxna loppor kvarstår i upp till 6 veckor hos katt och 3 månader hos hund. Produkten har en kvarstående effekt i upp till 4 veckor mot fästingar, beroende på förekomsten i miljön.

5. KONTRAINDIKATIONER

Skall inte användas på sjuka djur (systemiska sjukdomar, feber) eller djur i konvalescens.

Skall inte användas på kaniner då detta kan orsaka biverkningar och död.

Skall inte användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller några av hjälpämnena.

6. BIVERKNINGAR

Om det behandlade djuret slickar sig kan en kort period av salivavsöndring observeras vilket framför allt beror på bärarsubstansens egenskaper.

I sällsynta fall har övergående hudreaktioner som hudmissfärgning, håravfall, klåda, rodnad rapporterats.

I undantagsfall har salivavsöndring, övergående neurologiska symptom (ökad känslighet för stimulering, depression, oro), kräkningar eller respiratoriska symptom observerats efter behandling.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

  • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

  • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns på denna etikett eller om du tror att läkemedlet inte fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Hund och katt

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Administreringsväg:

Endast för utvärtes bruk.

Mekanisk pumpspray.

Varje pumpslag ger 0,5 ml (100 ml flaska).

Varje pumpslag ger 1,5 ml (250 ml flaska).

Varje pumpslag ger 3 ml (500 ml flaska).

Dosering:

För att blöta pälsen så att den lägger sig mot huden, applicera 3 till 6 ml per kg kroppsvikt (7,5 till 15 mg aktiv substans per kg kroppsvikt), beroende på pälslängden.

Denna dosering uppnås genom att ge 6 till 12 pumpslag per kg kroppsvikt av 100 ml flaskan.

Beroende på pälslängd, räcker 100 ml flaskan till 4 till 8 behandlingar av en 4 kg katt eller upp till 3 behandlingar av en 10 kg hund.

Denna dosering uppnås genom att ge 2 till 4 pumpslag per kg kroppsvikt av 250 ml flaskan.

Beroende på pälslängd, räcker 250 ml flaskan till 2 till 4 behandlingar av en 20 kg hund.

Denna dosering uppnås genom att ge 1 till 2 pumpslag per kg kroppsvikt av 500 ml flaskan.

Beroende på pälslängd, räcker 500 ml flaskan till 2 till 4 behandlingar av en 40 kg hund.

Administrering

För 250 ml och 500 ml-flaskorna, ställ spraymunstycket i sprayläge

Spraya kroppen på djuret från ett avstånd på 10-20 cm. Spraya mot pälsriktningen och se till att hela pälsen blöts. Rugga upp pälsen särskilt på djur med lång päls så att produkten når ner till huden. För behandling av huvudregionen samt då unga eller oroliga djur behandlas kan behandling ske genom att spraya produkten på en handske och sedan gnugga in produkten i pälsen. Låt pälsen lufttorka. Torka inte med hjälp av handduk.

250 och 500 ml sprayflaska:

250o500ml flaska

100 ml sprayflaska med handtag:

100 ml flaska med handtag

100 ml sprayflaska utan handtag:

100 ml flaska utan handtag

(OBS: Endast en av de två ovanstående piktogrammen återfinns på 100 ml-flaskan)

Egenskaper:

Formuleringen innehåller en skiktbildande ingrediens. Därför bildas ett skikt som gör pälsen blank.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Behandlingsrekommendationer:

För optimal kontroll av lopp och/eller fästingangrepp, skall behandlingsrekommendationer baseras på det lokala epidemiologiska läget.

Behandling bör ske med minst 4 veckors mellanrum, eftersom det saknas säkerhetsstudier.

Valpar och kattungar kan behandlas från 2 dagars ålder.

10. KARENSTID(ER)

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Mycket lättantänt.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Hållbarhet:

Använd ej efter utgångsdatumet på flaskan. Hållbarhet i öppnad förpackning: 1 år.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar för respektive djurslag

Vid behandling av loppallergidermatiter, rekommenderas behandling en gång i månaden av den allergiska patienten och övriga hundar och katter i hushållet.

För optimal effektivitet skall djuret inte badas eller schamponeras inom två dagar före eller efter behandling. Bad eller schamponering i upp till fyra gånger på två månader har inte visat sig ha en signifikant effekt på produktens residualeffektivitet. Behandling med en månads mellanrum rekommenderas om schamponering sker med högre frekvens.

Om sängkläder, mattor och andra textila möbler rengörs med ett lämpligt insektsdödande medel, kan detta bidra till att minska smitta från omgivningen och därmed maximera varaktigheten av produktens skydd mot ny smitta.

För optimal kontroll av lopproblem i hushåll med flera djur, skall alla hundar och katter behandlas med ett lämpligt insektsdödande medel.

Enstaka fästingar kan sätta sig. Därmed kan överförseln av infektionssjukdomar inte helt uteslutas vid ofördelaktiga förhållanden.

Produkten är ej lämplig för direktbehandling av miljön.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Överskrid ej den rekommenderade dosen.

Undvik kontakt med djurets ögon.

Spraya inte direkt på skadade hudpartier.

Låt behandlade djur torka i ett välventilerat rum.

Stäng inte in djuret på en mindre yta eller i en transportbur förrän pälsen torkat helt.

Det är viktigt att se till att djuren inte slickar varandra efter behandlingen.

Se till att behandlade djur inte kommer i kontakt med öppen låga, andra värmekällor eller ytor som kan påverkas av den alkoholbaserade sprayen i minst 30 minuter efter behandling samt tills djurets päls är helt torr.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

Denna produkt kan orsaka irritation på slemhinnor och ögon. Undvik därför kontakt med munhåla och ögon.

Människor med känd överkänslighet mot fipronil eller hjälpämnen skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Undvik att kontaminera fingrar med produkten. Om kontamination av fingrar sker, tvätta händerna med tvål och vatten.

Vid kontakt med ögon skall ögat sköljas med rikliga mängder vatten.

Undvik att beröra djuret efter behandling tills dess att pälsen torkat. Därför rekommenderas att djuret inte behandlas dagtid utan istället på kvällen och att djuret efter behandling inte tillåts sova tillsammans med djurägaren speciellt inte med barn.

Spraya djuret i ett välventilerat utrymme eller utomhus.

Andas inte in sprayen. Under behandling skall användaren inte röka, dricka eller äta.

Använd PVC eller nitrilhandskar under behandlingen. Det rekommenderas att använda ett vattentätt förkläde för att skydda kläderna. Om kläder kontamineras kraftigt av produkten skall dessa avlägsnas och tvättas innan plaggen används igen.

Släng handskarna efter användning och tvätta händerna med tvål och vatten.

Stänk på huden skall omedelbart sköljas bort med tvål och vatten.

Om hudirritation uppkommer skall läkare kontaktas. Personer med känd överkänslighet eller astma kan vara särskilt känsliga för produkten. Använd inte produkten om du tidigare har upplevt reaktioner på produkten.

Behandling av flera djur: God ventilation är speciellt viktigt när flera djur behandlas. Behandla djuren utomhus eller minska mängden i den omgivande luften genom att avlägsna djuret från behandlingsplatsen tills alkoholen avdunstat samt se till att behandlingsplatsen ventileras väl mellan behandlingarna. Se även till att utrymmet där djuren förvaras tills pälsen torkat är väl ventilerat och undvik att ha flera nybehandlade djur inom samma luftutrymme.

Övriga försiktighetsåtgärder

Fipronil kan ha en negativ påverkan på vattenlevande organismer. Hundar bör ej bada i vattendrag inom 2 dagar efter appliceringen.

Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

Laboratoriestudier på råtta och kanin gav inga teratogena effekter av fipronil.

Bör inte användas till dräktiga och digivande tikar och katter, då studier saknas. Fipronil tolereras mycket väl av valpar vid behandling av den lakterande tiken. Det saknas data från specifika studier på dräktiga hundar och katter och lakterande katter. Säkerheten av den veterinärmedicinska produkten har inte fastställts, varför användning på dräktiga eller lakterande djur bör ske i linje med en risk/nytta bedömning av veterinär.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Risken för biverkningar kan öka vid överdosering. Vid överdosering skall lämplig symtomatisk behandling ske.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Förorena inte dammar, vattendrag eller diken med produkten eller tomma förpackningar.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2018-04-06

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

100 ml, 250 ml, 500 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Datum när sprayflaskan öppnas för första gången bör skrivas på avsedd plats. Då hållbarhetsdatumet för öppnad förpackning passerat ska överblivet innehåll slängas enligt gällande anvisningar.