Bipacksedel - Bricanyl® Depot

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Bricanyl Depot

5 mg och 7,5 mg depottabletter
terbutalinsulfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bricanyl Depot är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl Depot
3. Hur du tar Bricanyl Depot
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bricanyl Depot ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bricanyl Depot är och vad det används för

Bricanyl Depot gör det lättare att andas genom att vidga luftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas.

Bricanyl Depot är en speciell sorts tablett, som långsamt släpper ifrån sig det verksamma ämnet. Effekten av tabletten varar i 12 timmar.

Det kan hända att depottabletterna töms på verksamt ämne utan att tablettskelettet bryts ner. En till synes hel depottablett kan då komma ut med avföringen. Detta har ingen betydelse, eftersom depottabletten ändå har givit avsedd effekt.

Bricanyl Depot används vid:

 • kramp i de muskler i luftvägarna som inte styrs av viljan (glatt muskulatur)

 • astma

 • luftrörskatarr (kronisk bronkit)

 • skador på lungblåsorna (emfysem)

 • andra lungsjukdomar som ger en sammandragning av luftvägarna

2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl Depot

Ta inte Bricanyl Depot:

 • om du är allergisk mot terbutalinsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Bricanyl Depot om du har någon av följande sjukdomar:

 • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

 • för låga kaliumvärden i blodet

 • diabetes (sockersjuka)

 • hjärtsjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller angina pectoris (kärlkramp)

 • grön starr med trång kammarvinkel

Om du använder ett kortisonpreparat är det viktigt att du fortsätter med detta när du börjar använda Bricanyl Depot, även när symtomen minskar.

Om du märker att effekten av Bricanyl Depot försämras och du behöver ta högre doser än vanligt ska du kontakta läkare.

Din behandling kan behöva ses över. Öka inte din dos av Bricanyl Depot utan att tala med läkaren.

Andra läkemedel och Bricanyl Depot

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bricanyl Depot, t.ex.:

 • vissa läkemedel inklusive ögondroppar som innehåller t.ex. sotalol, atenolol, metoprolol eller timolol (så kallade beta-blockerare) för behandling av högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm och vissa ögonsjukdomar

 • vätskedrivande läkemedel

 • vissa andra luftrörsvidgande läkemedel, så kallade xantinderivat eller läkemedel som innehåller salbutamol eller ipratropium

 • läkemedel som innehåller kortison

 • vissa läkemedel vid narkos (nedsövning)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Inga fosterskadande effekter har setts vid användning av Bricanyl Depot under graviditet. Använd dock Bricanyl Depot med försiktighet under första trimestern och vid slutet av graviditeten.

Amning

Terbutalinsulfat passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn, som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Bricanyl Depot påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du tar Bricanyl Depot

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 8 år är: 1 depottablett à 5 mg morgon och kväll.

Depottabletterna får inte delas eller tuggas utan ska sväljas hela tillsammans med vätska.

Om du har tagit för stor mängd av Bricanyl Depot

De symtom du kan känna om du tagit för stor dos är bl.a. illamående, kräkningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, darrningar, trötthet, muskelkramper och hjärtklappning.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De flesta av biverkningarna som Bricanyl Depot kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor.

Om biverkningarna fortsätter eller är besvärliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Allvarliga biverkningar

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Bröstsmärtor (till följd av hjärtproblem som kärlkramp (angina pectoris). Om detta händer ska du omedelbart tala om det för din läkare eller sjuksköterska. Du ska dock inte sluta använda läkemedlet om inte din läkare säger att du ska göra det.

Övriga biverkningar

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Darrningar, huvudvärk.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Låg kaliumhalt i blodet, hjärtklappning, muskelkramper.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Rastlöshet, överaktivitet, agitation och sömnstörningar, oregelbunden hjärtrytm, illamående, klåda, hudutslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Bricanyl Depot ska förvaras

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är terbutalinsulfat 5 respektive 7,5 mg per tablett

 • Övriga innehållsämnen är stearylalkohol, vinsyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid, polyvinylklorid, etylcellulosa

Övriga innehållsämnen finns med för att depottabletten ska gå att tillverka.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bricanyl Depot 5 mg är vita med gravyr A/TS, diameter 7,0 mm.

Bricanyl Depot 7,5 mg är vita med gravyr A/BD, diameter 7,0 mm.

Depottabletterna förpackas i plastburk innehållande 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje


Denna bipacksedel ändrades senast

2017-11-02