Bipacksedel - Bimectin® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Bimeda Animal Health Limited

2,3 & 4 Airton Close

Tallaught

Dublin 24, Irland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Bimectin vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller:

Ivermektin 10 mg

Glycerol 100 mg

Glycerolformal till 1,0 ml (innehåller thiopropionsyra, N-propylgallat och dinatriumedetat)

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Ivermektin har effekt mot ett flertal ryggradslösa djur, som t.ex. rundmaskar, larvala stadier av styngflugelarver, skabbkvalster och löss. Ivermektin paralyserar parasiterna som därmed avdödas.

Nöt:

Gastrointestinala rundmaskar (adulta och fjärde larvstadiet, L4):

Ostertagia ostertagi (inklusive inhiberade L4)

Ostertagia lyrata

Haemonchus placei

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus colubriformis (L4)

Cooperia spp.

Oesophagostomum radiatum

Nematodirus spathiger (adulta)

Lungmask (adulta och fjärde larvstadiet, L4)

Dictyocaulus viviparus

Nötstyng (larvala stadier)

Hypoderma bovis

Hypoderma lineatum

Skabbkvalster

Sarcoptes scabiei var. bovis

Psoroptes ovis

Löss

Linognathus vituli

Haematopinus eurysternus

Ren:

Larvala stadier av Hypoderma tarandi

Svin:

Gastrointestinala rundmaskar (adulta och fjärde larvstadiet, L4)

Ascaris suum

Hyostrongylus rubidus

Oesophagostomum spp.

Strongyloides ransomi (adulta)

Lungmask

Metastrongylus spp. (adulta)

Skabbkvalster

Sarcoptes scabiei var. suis

Löss

Haematopinus suis

5. KONTRAINDIKATIONER

Skall ej ges till djur som uppvisat överkänslighet mot ivermektin.

Nyfödda grisar är känsliga för överdosering av ivermektin. Detta beror troligen på att blod-hjärnbarriären under nyföddhetsperioden är mer genomsläpplig för ivermektin. Smågrisar < 5 dygn skall ej behandlas.

6. BIVERKNINGAR

Lokal reaktion på injektionsstället kan förekomma.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Nöt, ren och svin.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Bimectin vet. skall injiceras subkutant.

Nöt och ren: 1 ml Bimectin vet. per 50 kg kroppsvikt, motsvarande 0,2 mg ivermektin per kg kroppsvikt.

Svin: 1 ml Bimectin vet. per 33 kg kroppsvikt, motsvarande 0,3 mg ivermektin per kg kroppsvikt.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

10. KARENSTID(ER)

Kött och slaktbiprodukter: Nöt 49 dygn, ren och svin 28 dygn.

Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara i ytterkartongen.Ljuskänsligt.

Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången, 28 dagar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Läkemedlet kan vara skadligt för andra djurarter än nöt, ren och svin.

(Fall med dödlig utgång har rapporterats hos hund speciellt hos collies, old english sheepdogs och närbesläktade raser och korsningar samt också hos sköldpaddor).

Dräktighet och laktation

Bimectin vet. kan ges till dräktiga och lakterande dikor samt svin under alla stadier av dräktighet och digivning. Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fritt ivermectin är mycket giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer.

Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2019-09-23