Bipacksedel - Benzylpenicillin Panpharma

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Benzylpenicillin Panpharma

pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 0,6 g, 1,2 g, 3 g och 6 g.
bensylpenicillinnatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna informationen. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD BENZYLPENICILLIN PANPHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHØVER VETA INNAN DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA
3. HUR DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR BENZYLPENICILLIN PANPHARMA SKA FÖRVARAS
6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD BENZYLPENICILLIN PANPHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Bensylpenicillin Panpharma är ett läkemedel som verkar mot bakterieinfektioner (antibiotika).
Benzylpenicillin Panpharma används till behandling av infektioner orsakade av bensylpenicillinkänsliga bakterier.

Bensylpencillinnatrium som finns i Benzylpenicillin Panpharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. VAD DU BEHØVER VETA INNAN DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA

Använd inte Benzylpenicillin Panpharma

 • om du är överkänslig (allergisk) mot penicillin eller något annat innehållsämme i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tidigare har haft kraftig allergisk reaktion mot cefalosporiner (en annan typ av antibiotikum).

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du användar benzylpenicillin Panpharma.

Var särskilt försiktig med Benzylpenicillin Panpharma

 • om du har nedsatt njurfunktion

 • om du har hjärtsvikt

 • är över 60 år

 • planerar att ge detta läkemedel till en nyfödd

Andra läkemedel och Benzylpenicillin Panpharma

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du användar, nyligen har använt eller kan ha användt andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt att läkaren känner till om du tar något av följande:

 • probenecid (ett läkemedel mot gikt som hämmar utsöndring av Benzylpenicillin Panpharma)

 • metotrexat (cytostatikum). Samtidig användning med bensylpenicillin kan förhöja effekten och toxicitet av metotrexat

Graviditet och amning

Det finns en liten risk för skadliga effekter på graviditeten, fostret eller det nyfödda barnet.

Detta läkemedel passerar i liten utsträckning över i modersmjölk. Risken för skadliga effekter på det ammande barnet synes osannolik, även om barnet kan få en påverkan på bakterieflora i tarm och mun.
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel

Körförmåga och användning av maskiner

Benzylpenicillin Panpharma har liten eller ingen effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER BENZYLPENICILLIN PANPHARMA

Sjuksköterskan eller läkaren kommer att ge dig injektionen.
Läkaren avgör den lämpliga dosen för dig samt hur och när injektionen ska ges.


Bensylpenicillin Panpharma är ett torrt pulver vilket läkaren eller sjuksköterskan löser upp i sterilt vatten eller annan lämplig spädningsvätska. Lösningen sprutas antingen i en blodåder eller muskel eller ges via en blodåder som droppinfusion.

Om du har fått för stor mängd av Benzylpenicillin Panpharma

Eftersom injektionen ges av en läkare eller sjuksköterska är det inte troligt att du får en för stor mängd.
Om du tror att du har fått för stor mängd, måste du tala om det för den person som gett dig injektionen.
Kramper har förekommit hos patienter som fått en injektion av mycket höga doser bensylpenicillin av misstag. I sådana fall måste behandlingen avbrytas och kramplösande behandling sättas in.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Benzylpenicillin Panpharma ha biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Tala omedelbart om för din läkare om du tror att läkemedlet gör att du känner dig sjuk, eller om du upplever något av följande:

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner eller angioödem):

 • hudutslag

 • andningssvårighet eller trånghet över bröstet

 • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

 • svullnad eller rodnad i tunga

 • feber

 • ledsmärtor

 • svullna lymfkörtlar

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 100):

 • eksem och hudutslag

 • tromboflebit (lokal inflammation i en ven på injektionsstället)

Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 1000):

 • nässelutslag

 • eosinofili (förhöjda antal vita blodkroppar i blodet)

Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):

 • anafylaktiska reaktioner (allvarliga allergiska reaktioner)

 • agranulocytos (vita blodkroppar brist på vita vlodkroppar)

 • hemolytisk anemi (låga nivåer av röda blodkroppar i bloder ,autoimmunrelaterade)

 • leukopeni (låga nivåer av vita blodkroppar i blodet)

 • diarré.

Andra biverkningar (det är inte känt hur ofta dessa biverkningar kan förekomma)


- AGEP - Akut generaliserad exantematös pustulos med symptom såsom allvarliga hudreaktioner med eller utan hudrodnad, feber, varbildningar
- makulopapulöst utslag (ett platt och rött område på huden)
- morbilliformt utslag (mässlingliknande utslag)

- klåda

- erytem (inflammatorisk hudrodnad)

- trombocytopeni (låga nivåer av blodplättar i blodet)

- anemi (låga nivåer av røda blodkroppar i blodet)

- metabolsk encefalopati (neurologiska rubbningar med krampanfall och medvetandeförlust).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämmns i denna informationen. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket

Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.läkemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. HUR BENZYLPENICILLIN PANPHARMA SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25ºC.
Beredda lösningar ska användas omedelbart.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Läkemedelet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är bensylpenicillinnatrium

 • Inga övriga innehållsämnen

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Benzylpenicillin Panpharma är ett vitt eller nästan vitt kritallint pulver.
Pulvret är förpackat i injektionsflaskor av glas med gummipropp samt aluminiumsförslutning och innehåller 0,6 g, 1,6 g, 3 g respektive 6 g pulver.
Förpackningarna innehåller 10 injektionsflaskor av glas.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Panpharma SA
Z.I. du Clair

35133 Luitré,
Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-07-19


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Tillsats av 10 ml sterilt vatten till 0,6 g ger en isoton lösning

Typ av lösning

Beredningsanvisning

Lösning för intravenös injektion

0,6 g löses i ca 5-10 ml vatten för injektionsvätskor eller minst 10 ml 0,9 % natriumkloridlösning

Lösning för intermittent infusion

3 g löses i ca 50 ml vatten för injektionsvätskor eller minst 50 ml 0,9% natriumkloridlösning

Lösning för intramuskulär injektion

0,6 g löses i minst 2 ml vatten för injektionsvätskor eller 2 ml 0,5 % lidokainlösning.

1,2 g löses i minst 4 ml vatten för injektionsvätskor eller 4 ml 0,5 % lidokainlösning.

Lidokainlösning får ej ges intravenöst.