Bipacksedel - Atosiban Accord

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Atosiban Accord

37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
atosiban

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Atosiban Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Atosiban Accord
3. Hur Atosiban Accord ges
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Atosiban Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Atosiban Accord är och vad det används för

Detta läkemedel heter Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning men i resten av bipacksedeln kallas det för Atosiban Accord.

Atosiban Accord innehåller atosiban. Atosiban Accord kan användas för att fördröja en för tidig födsel av ditt barn. Atosiban Accord används hos vuxna gravida kvinnor från vecka 24 till vecka 33 av graviditeten.

Atosiban Accord verkar genom att göra sammandragningarna i livmodern mindre starka. Det gör också att sammandragningarna kommer mindre ofta. Detta sker genom att hämma effekten av ett naturligt hormon i kroppen kallat oxytocin som gör att livmodern drar sig samman.

Atosiban Accord som finns i atosiban kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du får Atosiban Accord

Atosiban Accord får inte användas

 • om din graviditet understiger 24 veckor

 • om din graviditet överstiger 33 veckor

 • om vattnet har gått (prematur hinnbristning) efter 30 veckors graviditet eller mer

 • om ditt ofödda barn (fostret) har onormal hjärtfrekvens

 • Om du har blödningar från slidan och läkaren vill att barnet föds genast

 • om du har något som kalas ”svår preeklampsi” och läkaren vill att barnet föds genast. Svår preeklampsi innebär högt blodtryck, vätskeansamling och/eller äggvita i urinen.

 • om du har något som kallas ”eklampsi” vilket liknar ”svår preeklampsi” men du får även kramper. Detta innebär att barnet måste födas omedelbart.

 • om ditt ofödda barn har dött

 • om du har en infektion eller en misstänkt infektion i livmodern

 • om placenta (moderkakan) täcker förlossningskanalen

 • om placenta är på väg att lossna från livmoderväggen

 • om du eller ditt ofödda barn har andra tillstånd där en fortsättning av graviditeten betraktas som riskabel

 • om du är allergisk mot atosiban eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller barnmorska innan du får Atosiban Accord

 • om du tror att vattnet har gått (prematur hinnbristning)

 • om du har njur- eller leverproblem

 • om du är gravid mellan 24 och 27 veckor

 • om du är gravid med fler än ett barn

 • om sammandragningarna återkommer kan behandlingen med Atosiban Accord upprepas ytterligare tre gånger

 • om ditt ofödda barn är litet i förhållande till graviditetslängden

 • livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött, detta kan orsaka blödning.

 • om du är gravid med fler än ett barn och/eller får läkemedel för att fördröja en för tidig födsel av ditt barn, såsom blodtryckssänkande läkemedel. Detta kan öka risken för lungödem (ansamling av vätska i lungorna).


Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du får Atosiban Accord.

Barn och ungdomar

Atosiban Accord har inte studerats hos gravida kvinnor under 18 år.

Andra läkemedel och Atosiban Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid och ammar ett tidigare barn ska du sluta amma under tiden du får Atosiban Accord.


3. Hur Atosiban Accord ges

Atosiban Accord ges på sjukhus av läkare, barnmorska eller sjuksköterska. De bestämmer hur mycket du behöver. De kommer också att se till att lösningen är klar och fri från partiklar.

Atosiban ges i en ven (intravenöst) i tre steg:

 • den första injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven under en minut

 • sedan ges en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 18 mg/timme under 3 timmar

 • därefter ges ytterligare en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 6 mg/timme under upp till 45 timmar eller tills livmodersammandragningarna avtagit.

Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar.

Atosiban Accord kan användas igen om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Behandling med Atosiban Accord kan upprepas upp till tre gånger.

Under behandlingen med Atosiban Accord kan dina sammandragningar och fostrets hjärtfrekvens komma att övervakas.

Fler än ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De biverkningar som har setts hos modern är i allmänhet lindriga. Man känner inte till några biverkningar hos det ofödda eller det nyfödda barnet.

Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Illamående


Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare)

 • Huvudvärk

 • Yrsel

 • Värmevallningar

 • Kräkningar

 • Hjärtklappning

 • Lågt blodtryck. Symtom kan inkludera yrsel eller berusningskänsla.

 • Reaktioner vid injektionsstället

 • Högt blodsocker


Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare)

 • Feber

 • Sömnlöshet

 • Klåda

 • Hudutslag


Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 användare)

 • Livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött, detta kan orsaka blödning.

 • Allergiska reaktioner


Du kan få andnöd eller lungödem (ansamling av vätska i lungorna), särskilt om du är gravid med fler än ett barn och/eller får läkemedel som kan fördröja en för tidig födsel av ditt barn, såsom blodtryckssänkande läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Atosiban Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Den kemiska och fysikaliska hållbarheten för det utspädda läkemedlet har visats vara 72 timmar vid 23–27 °C.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör läkemedlet användas omedelbart, om inte metoden för öppning/beredning/spädning utesluter risk för mikrobiologisk kontaminering. Om det inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

Använd inte detta läkemedel om du observerar partiklar och missfärgning före administrering.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är atosiban.

 • Varje injektionsflaska med Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller atosibanacetat motsvarande 37,5 mg atosiban i 5 ml.

 • Övriga innehållsämnen är mannitol, saltsyra (koncentrerad) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning utan partiklar. En förpackning innehåller en injektionsflaska med 5 ml lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4 HF

Storbritannien

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna 

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-02-05


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

(Se även avsnitt 3)

Bruksanvisning

Innan Atosiban Accord används ska lösningen inspekteras för att säkerställa att den är klar och fri från partiklar.

Atosiban Accord ges intravenöst i tre på varandra följande steg:

 • Den initiala intravenösa injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml ges långsamt i en ven under en minut.

 • En kontinuerlig infusion med en hastighet av 24 ml/timme ges under 3 timmar.

 • En kontinuerlig infusion med en hastighet av 8 ml/timme ges under upp till 45 timmar eller tills livmodersammandragningarna avtagit.

Behandlingen skall totalt inte överstiga 48 timmar. Atosiban Accord kan användas i fler än en behandlingsomgång om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Fler än ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.

Beredning av intravenösinfusion

Den intravenösa infusionen bereds genom att Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning späds i natriumklorid 0,9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, Ringerlaktatlösning eller 5 % (w/v) glukoslösning. Detta åstadkommes genom att 10 ml lösning från en 100 ml infusionspåse dras upp och ersätts med 10 ml Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning från två 5 ml injektionsflaskor så att en koncentration av 75 mg atosiban i 100 ml erhålles. Om en infusionspåse med annan volym används ska en proportionell beräkning göras för beredningen. Atosiban ska inte blandas med andra läkemedel i infusionspåsen.