Läkemedelsutbildningar och delegeringstest

Apoteket - Personal på sjukhus

Våra läkemedelsutbildningar är baserade på senaste rön och kunskap. De är producentneutrala och kvalitetssäkrade genom faktagranskning.

Våra utbildningar kan genomföras direkt på din arbetsplats. Vi erbjuder ett brett utbud inom ett stort antal olika ämnesområden. Vi anpassar även våra utbildningar om du har några speciella önskemål. 

Praktiskt inriktade

De lärarledda utbildningarna genomförs i mindre grupper. Det ger möjlighet till diskussion och reflektion kring vardagsnära frågor. På så sätt blir utbildningarna praktiskt inriktade och anpassade till din arbetsplats och era rutiner och krav. 

Våra lärare är legitimerade receptarier eller legitimerade apotekare med tre respektive fem års universitetsutbildning. Dessutom har de god pedagogisk kunskap och erfarenhet.

Elektroniskt kunskapstest för delegering

Apoteket - Personal på sjukhus

Att säkerställa omsorgspersonalens kunskaper i läkemedelshantering inför delegering är en av sjuksköterskans återkommande arbetsuppgifter. 

Vi kan förenkla denna arbetsuppgift för er med vårt webbaserade delegeringstest som kan användas inför all delegering av läkemedelshanteringen. Vi ser till att testfrågorna är aktuella och ni får de rättade frågorna som en rapport för varje person. 

Enkelt och smidigt – du spar tid

Du beställer testerna via webben. När du får testerna – i form av en länk med separata lösenord – är de färdiga att användas av omsorgspersonalen. De genomför testet vid en dator. 

Rättningen sker sedan automatiskt och du får direkt tillbaka varje medarbetares svar via e-post för individuell bedömning av kunskaperna. Resultatet från delegeringstestet kan du skriva ut och spara som dokumentation tillsammans med delegeringsbeslutet. 

 Alla test är olika 

 • Frågorna är slumpmässigt utvalda från en frågedatabas. Alla får ett unikt test. 
 • Varje test går bara att använda en gång och alla test har samma svårighetsgrad.

Uppdaterat och kvalitetssäkrat

Frågorna i databasen uppdateras regelbundet, byts ut och kvalitetssäkras av oss. Frågorna har tagits fram i samarbete med en erfaren MAS och täcker in områdena delegering, administrering, ordination, förvaring, signering, hantering av olika läkemedelsformer, insulin, syrgas, hygien och praktisk hantering. 

Pris

Varje kunskapstest kostar 50 kronor exklusive moms.

För mer information och beställning av tester

Mejla Karin Jarnehammar 

tfn: 010 447 51 41

Observera att det finns två typer av tester att beställa, beroende på om personens delegering ska omfatta insulin eller ej.  

Läkemedel inom förskrivningsrätten

Syfte

Du är efter utbildningen uppdaterad och har ökat din kompetens inom de läkemedelsområden som förskrivningsrätten omfattar. Du stärks i din roll som förskrivare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska med förskrivningsrätt inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Innehåll

 • Senaste nytt inom de läkemedelsgrupper som ingår i sjuksköterskors förskrivningsrätt.
 • Fördjupning om läkemedel inom mage-tarm, smärta, allergi och hudproblem - indikationer, behandling, biverkningar.
 • Korta nyheter inom läkemedelsområdet generellt och nyttiga webbplatser i arbetet.

Genomförande

Utbildningen genomförs i mindre grupper. Vi varvar föreläsning med diskussioner och övningar. Det uppmuntrar till dialog och erfarenhetsutbyte.

Trygghet och säkerhet i arbetet

Apoteket - Kvalitetsgranskning

Vårdpersonal som arbetar allra närmast patienten spelar en viktig roll i läkemedelshanteringen. De kan tidigt se och fånga upp eventuella problem. Ökad kunskap ger större trygghet och säkerhet i arbetet.

Från 1 januari 2018 gäller en ny föreskrift om hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37.
I utbildningen poängteras de saker i denna föreskrift som berör baspersonal

Syfte 

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om läkemedelshantering samt att öka förståelsen för hur viktigt det är att läkemedel hanteras på rätt sätt och vikten av att rapportera vidare nya symtom hos vårdtagare till sjuksköterskan.

Dessutom ger utbildningen ökad kunskap om läkemedel och läkemedelsbehandling till äldre och vad som skiljer sig från behandling av yngre. Läkemedel vid olika sjukdomar och symtom hos äldre diskuteras. Syftet är att öka förståelsen för hur viktigt det är att ständigt utvärdera läkemedelsbehandlingen hos äldre.

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som undersköterska, vårdbiträde, inom hemtjänst, särskilt boende eller motsvarande. Om möjlighet finns ser vi gärna att sjuksköterska och enhetschef deltar vid utbildningarna för att maximera nyttan av dem.

Om du har speciella önskemål om utbildningsinnehåll i ämnet läkemedelshantering till exempel för handikappomsorg eller personliga assistenter kan vi skapa skräddarsydda utbildningar.

Innehåll 

Under utbildningen lär du dig grunderna inom områdena läkemedelshantering och läkemedelskunskap. Du kommer bland annat att lära dig hur ett läkemedel ska användas, varför det är viktigt att hantera läkemedel på rätt sätt och vikten av att observera och rapportera. Vi går igenom hur olika läkemedelsformer bör tas, biverkningar som kan uppstå, förvaring och hållbarhet och annat som är viktigt att tänka på när man ger läkemedel. Under utbildningen lär du dig också hur kroppen förändras när vi åldras och vad det får för inverkan på läkemedels effekter. 
Vi går igenom hur man tolkar en ordinationshandling och vilka kontroller som är viktiga att göra vid administrering av läkemedel

Vi diskuterar läkemedelsbehandling och vad som är viktigt att tänka på utifrån olika sjukdomar och symtom, som till exempel smärta, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, depression, sömnproblem, muntorrhet och fallrisk.

 • Utbildningen ger en bra grund för dig som har eller kommer att få delegering. 

Genomförande 

Utbildningen omfattar 2 tillfällen á 3 timmar och genomförs i mindre grupper för att ge möjlighet till diskussion och reflektion. Under utbildningen varieras föreläsning med patientfall och gruppdiskussioner. Detta sammantaget uppmuntrar till dialog och erfarenhetsutbyte samt ger en vardagsnära och praktiskt inriktad utbildning anpassad till deltagarnas arbetsplatser.

Läkemedelshantering för sjuksköterskor

Läkemedelshantering är en viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Att kontinuerligt arbeta med att förbättra rutiner och arbetssätt avseende läkemedelshanteringen är viktigt för en god patientsäkerhet. Denna utbildning syftar till att stärka sjuksköterskan i detta arbete. Från 1 januari 2018 gäller en ny föreskrift om ordination och hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37. I utbildningen poängteras vad som är nytt i denna föreskrift.

Syfte

Att stärka sjuksköterskan i arbetet med läkemedelshantering. Att ge en verktygslåda för en god och säker läkemedelshantering ur både patientens, vårdpersonalens och sjuksköterskans perspektiv. Att få möjlighet att reflektera och diskutera med varandra tillsammans med en farmaceut med erfarenhet av att kvalitetsgranska inom hälso-och sjukvård.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande delar: Ansvarsfördelning, Kvalitetsdokument, Delegering, Vårdplan, Ordination, Iordningsställande, Administrering, Förvaring, Narkotikahantering, Avvikelser, Miljö, Rekvisition och Leverans. Vi diskuterar gemensamt och uppmuntrar till dialog deltagarna emellan och med kursledaren för maximal nytta av utbildningen. Vi belyser vad som är nytt i den nya föreskriften om ordination och hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37

Genomförande

Utbildningen omfattar 4-6 timmar beroende på vilka delar av utbildningen som fokus läggs på. Detta bestäms i samråd mellan dig som beställare och Apoteket. 
Det finns också möjlighet att beställa en kortare utbildning som endast tar upp förändringarna i den nya förskriften om ordination och hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37.

NOAK och warfarin – strokeförebyggande behandling

Förmaksflimmer är vanligt förekommande och innebär en ökad risk för ischemisk stroke. Warfarin har länge dominerat den förebyggande behandlingen, men de senaste åren har en ny grupp orala antikoagulantia – NOAK, börjat användas för att förebygga strokerisk vid förmaksflimmer.

Syfte

Utbildningen ger ökad kunskap om läkemedel som används för att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer – fokus ligger på NOAK. Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för dessa läkemedel, hur de används och vad det finns för behandlingsrekommendationer. Med mer kunskap kring dessa preparat har du möjlighet att bidra till en bättre och säkrare läkemedelsbehandling.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska och arbetar inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård.

Innehåll

Utbildningen utgår från Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation "Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer" från 2017.

Utbildningen tar bland annat upp:

 • Huvudbudskapet i Läkemedelsverkets rekommendation
 • Förmaksflimmer och strokerisk – hur görs riskvärdering
 • Skillnader och likheter mellan olika preparat – faktorer att ta hänsyn till vid val av behandling
 • Områden som är viktiga att tänka på vid behandling med NOAK, tex interaktioner, uppföljning, reversering av effekt vid blödning, glömd dos

Genomförande

Utbildningen omfattar 2-3 timmar och genomförs i mindre grupper. Under utbildningen varieras föreläsning med patientfall och diskussioner.

Läkemedel är en vanlig orsak till en ökad fallrisk. I kvalitetsregistret Senior Alert som används av vårdgivare är fall ett av de områden som prioriteras. Vilka läkemedel handlar det om och hur kan jag göra i vardagen för att minska riskerna för fall på grund av läkemedel? Med vår utbildning får du som sjuksköterska ökade kunskaper om detta.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om och förståelse för läkemedel som ger ökad fallrisk och hur denna risk kan minskas.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor som arbetar inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård eller slutenvård.

Innehåll

Utbildningen fokuserar på hur vi kan minska risken för att framförallt äldre faller beroende på läkemedel. Vi går igenom läkemedelsgrupper som ökar risken för fall. Vi ger exempel och tips på hur dessa risker kan minskas och vad man som sjuksköterska kan tänka på i det dagliga arbetet för att uppnå detta.

Genomförande

Utbildningen omfattar 2-3 timmar och genomförs i mindre grupper. Vi varvar föreläsning med diskussioner kring patientfall. Detta ger dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna samtidigt som utbildningen blir vardagsnära och praktiskt inriktad.

Senior Alert – förbättring av läkemedelsbehandling till äldre

Apoteket - Läkemedelsgenomgång

Med vår utbildning får du en kunskapsuppdatering kring äldres läkemedelsbehandling och ökade kunskaper som kan användas i det dagliga arbetet.

Att andelen äldre ökar och att äldres läkemedelsanvändning har ökat kontinuerligt de senaste 20 åren är ingen nyhet. Kvaliteten i läkemedelsbehandlingen diskuteras ständigt och nya kunskaper tillkommer. Utbildningen har fokus på de mätområden som ingår i de prestationsbaserade stimulansmedel som kommuner och landsting kan få del av. Utbildningen har även en koppling till Senior Alert.

Syfte

Att få ökade kunskaper och ökad förståelse för olämplig läkemedelsbehandling till äldre – vilka läkemedel som är olämpliga, olämpliga läkemedelskombinationer och vad en adekvat användning av antipsykotika till äldre innebär.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska och arbetar inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård eller slutenvård.

Innehåll

Under utbildningen diskuterar vi olämplig läkemedelsbehandling till äldre och vad som är viktigt för dig som sjuksköterska att tänka på.

Vi tar upp

 • Olämpliga läkemedel till äldre: Vilka läkemedel bör vi undvika och varför?  
 • Varför bör antiinflammatoriska läkemedel undvikas till äldre? Effekter och bieffekter.
 • Olämpliga läkemedelskombinationer: Vad är en D-interaktion och vilka kombinationer bör vi se upp med till våra äldre.
 • Adekvat användning av antipsykotika till äldre: Vad innebär det? Vilka är läkemedlen och hur bör de användas? Vad finns det för risker med antipsykotika till äldre?

Vi diskuterar konkreta situationer och frågeställningar som kan uppstå i arbetet med äldre, med hjälp av diskussionsfrågor, övningar och patientfall. Om du har speciella önskemål om utbildningsinnehåll kan vi skapa skräddarsydda utbildningar, kontakta oss gärna.

Genomförande

Utbildningen ges i mindre grupper vilket uppmuntrar till dialog och erfarenhetsutbyte. Under utbildningen varieras föreläsning med patientfall och diskussioner. Det i sin tur ger en vardagsnära och praktiskt inriktad utbildning anpassad till deltagarnas arbetsplatser. Utbildningen omfattar 3 timmar.

Läkemedel vid vård i livets slut

Att ge en god symptomlindring är en av de absolut viktigaste uppgifterna för personalen vid vård av svårt sjuka och döende människor. 

Smärta, andnöd, illamående och ångest är exempel på vanliga symtom i livets slutskede. Vår utbildning utgår från de läkemedel som används i palliativ vård och ger dig ökad kunskap om de här läkemedlen. 

Syfte

Utbildningen ger ökad förståelse för hur läkemedel används i livets slutskede och bidrar till en säkrare läkemedelshantering och läkemedelsanvändning.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska eller läkare.

Innehåll

Utbildningen utgår från de läkemedel som används i palliativ vård. Vi lägger stort fokus på läkemedelsbehandling av smärta.  

1. Introduktion och begrepp inom palliativ vård 

2. Utsättning av läkemedel som inte är symtomlindrande

Vi diskuterar vikten av att sätta ut läkemedel som inte är symtomlindrande i livet slutskede. Särskilt viktigt är det att dosminska/sätta ut läkemedel som kan ge utsättningsbesvär när patienten inte längre kan ta läkemedlet. Detta belyses med hjälp av patientfall. 

3. Smärtbehandling

Vi går igenom läkemedelsbehandling som är aktuell mot smärta och mål med smärtbehandlingen. Vi belyser effekter och bieffekter av opioidbehandling. Vi går även igenom några andra läkemedel – till exempel cox-hämmare och steroider. 

3. Orsaker till vanliga symtom och aktuell läkemedelsbehandling 

 • Illamående/kräkning 
 • Ångest 
 • Andnöd
 • Rosslig andning 

4. Vid behovs-ordinationer i livets slutskede 

Utbildningen baseras på aktuella riktlinjer kring palliativ vård och behandling i livets slutskede.  

Genomförande

Utbildningen ges i mindre grupper om max 20 personer vilket uppmuntrar till dialog och erfarenhetsutbyte. Under utbildningen varieras föreläsning med patientfall och diskussioner utifrån vardagsnära situationer. Utbildningen omfattar 3 timmar.

Chef Farmacikonsulter

Karin Jarnehammar

Telefon

010 - 447 51 41

E-post

karin.jarnehammar@apoteket.se

Samordnare utbildning

Marie Eliasson

Telefon

010 - 447 72 47

E-post

marie.eliasson@apoteket.se