Apoteket - Provrör

En rikstäckande partner

Apoteket har mer än 20 års erfarenhet av hantering och dokumentation av läkemedel för kliniska prövningar. Vi kan erbjuda en kvalitetssäkrad läkemedelskedja med kvalitetskontroll från kund till klinik.

Dokumenterad GCP-, GDP- och GMP-utbildning

Våra tjänster inom klinisk prövning bygger på spårbarhet och kvalitetssäkrad läkemedelshantering. Arbetet utförs av dedikerad personal med dokumenterad GCP-, GDP- och GMP-utbildning. All hantering och iordningställande av läkemedel sker enligt gällande författningar, EU-direktiv, GCP, GDP och GMP. Verksamheten inspekteras av Läkemedelsverket.

Flexibla lösningar över hela landet

Apotekets uppdrag utgår alltid från kundens behov och önskemål. Vi erbjuder allt från hantering av färdiga läkemedelsförpackningar till iordningsställande av prövningsläkemedel i samtliga faser. Är läkemedlet frisläppt inom Europa kan det skickas direkt till något av våra apotek. Finns behov av till exempel rescue medication från den svenska marknaden kan vi hjälpa till med det. Det här i kombination med vår stora lokala närvaro ute i landet, gör att vi har möjlighet att erbjuda flexibla lösningar och ha en konstruktiv dialog med kunderna och klinikerna i Sverige.

Inom kliniska prövningar kan vi erbjuda:

 • Lagerhållning
 • Temperatur övervakning
 • Tilläggsmärkning
 • Iordningsställande
 • Distribution
 • Validerade temperatur övervakade skickningar (inklusive obruten kylkedja)
 • Returhantering och destruktion av läkemedel (destruktionscertifikat kan erbjudas)

Vid multicenter studier kan vi erbjuda samordning vilket innebär att ett apotek kan hantera läkemedlet för samtliga svenska kliniker i studien.

A Nationwide Partner

Apoteket AB has more than 20 years of experience in management and documentation of investigational medicinal products for clinical trials. We can offer a quality assured supply chain with quality control from client to clinic.

Documented GCP, GDP- and GMP training

Our services in clinical trials are based on traceability and quality assured management of medicinal products. The work is carried out by dedicated personnel with documented GCP, GDP and GMP training. All handling and preparation of investigational medicinal products is done in accordance with applicable regulations, EU directives, GCP, GDP and GMP. The operations are inspected by the Swedish Medical Product Agency (MPA).

Flexible solutions across the country

Apoteket AB provides solutions based on client needs and priorities. We offer a wide range of services including handling of ready- to- use pharmaceuticals and preparation of investigational medicinal products for phase I-IV studies. We also offer direct distribution of drugs to any of our pharmacies given it has been released within Europe. Products from the Swedish market (e.g. rescue medication) can be supplied when there is a need .These services combined with our extensive presence throughout the country, enables us to offer flexible solutions and close collaboration with our customers and clinics in Sweden.

For clinical trials we offer:

 • Warehousing
 • Temperature  monitoring
 • Additional labelling
 • Preparation of investigational medicinal products
 • Distribution
 • Validated temperature monitored transports  (including cold chain)
 • Handling of medicinal product returns and destruction (including destruction certificate)

For multi-center studies, we provide coordination, meaning that one pharmacy handles the investigational product for all Swedish clinics that are part of the study.

Nationella enheten Uppsala, Kliniska prövningar/ Clinical Trial Unit

Martina Lind +46 10 - 447 81 80 | e-mail: Klinprov.Uppsala@apoteket.se