Apoteket ägs av staten som äger samtliga aktier i bolaget.

Till grund för Apotekets bolagsstyrning ligger svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler. Bolagsstyrningen följer också statens ägarpolicy jämte övriga anvisningar och riktlinjer som staten meddelar.

Läs mer på Om Apoteket