I enlighet med Statens ägarpolicy som bland annat innehåller Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande ska löner och ersättningar till ledande befattningshavare inom Apoteket vara konkurrenskraftiga, men inte löneledande.

Styrelseordförande och övriga styrelseledamöters arvode fastställs årligen av bolagsstämman. Styrelsen beslutar om anställning av och anställningsvillkor för vd. Ersättningsutskottet bereder ärendet.

Medlem i Företagsledningen anställs av vd efter samråd med ersättningsutskottet. Därvid beaktas regeringens Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

På bolagsstämman tar ägaren beslut om en ersättningsrapport som innehåller information om löner och ersättningar för vd och ledamöter i Företagsledningen samt utvärdering om hur ersättningsriktlinjerna har tillämpats i bolaget. Stämman fastställer även nya eller uppdaterade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Gällande riktlinjer framgår av det senaste bolagsstämmoprotokollet.