I enlighet med regeringens riktlinjer ska löner och ersättningar till ledande befattningshavare inom Apoteket vara konkurrenskraftiga, men inte löneledande. Styrelseordförande och övriga styrelseledamöters arvode fastställs av bolagsstämman. Styrelsen beslutar om anställning av och anställningsvillkor för vd. Ersättningsutskottet bereder ärendet.

Företagsledningen anställs av vd efter samråd med ersättningsutskottet. Därvid beaktas regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande

Styrelsen presenterar årligen förslag till principer för ersättning för ledande befattningshavare för godkännande av stämman. På årsstämman 2013 antogs riktlinjer enligt följande.

Bolaget ska

  • Tillämpa de principer som beslutats av regeringen i "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" (2009-04-20);
  • Säkerställa att den totala ersättningen till ledande befattningshavare är rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig, samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda;

Säkerställa att ersättningarna till ledande befattningshavare följer de av stämman fastställda riktlinjerna. Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvillkors överens­stämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå. Bolaget ska för detta ändamål löpande genomföra marknadsjämförelser för att säkerställa att ersättningarna följer ersättningsprinciperna i förhållande till jämförbara företag;

  • innan beslut om enskild ersättning fattas säkerställa att det finns skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad för beslutad ersättning;
  • tillämpa dessa riktlinjer i samtliga dotterbolag och riktlinjerna ska godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag;
  • genom ersättningsutskottet bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Några utestående incitamentsprogram för styrelse, bolagsledning eller medarbetare förekommer inte för verksamhetsåret 2013.