Ledningens arbete

Apotekets vd ansvarar för den löpande förvaltningen av företaget. Inom de ramar som styrelsen fastslagit leder vd verksamheten samt håller styrelsens ordförande informerad om väsentliga affärshändelser.

Vd ska organisera bolagets ledning så att ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheten uppnås. Styrelsen får varje månad en rapport om koncernens resultat och ställning. Det finns även en så kallad vd-instruktion där ansvarsområden för Apotekets vd regleras.

Företagsledningen är ett rådgivande organ till vd och ledningen sammanträder en gång i månaden med uppehåll under juli månad. Ärenden som behandlas är av företagsövergripande natur och strategiskt inriktade.

Uppföljning av verksamheten sker framför allt genom uppföljningar varje kvartal samt genom månatliga ekonomiska ledningsrapporter.

För beslutsärenden ska underlaget innehålla ett förslag till beslut. Vid beslutsfrågor överväger alltid koncernledning om frågan ska kräver facklig samverkansbehandling före ett definitivt beslut.

Ann Carlsson

VD

Personalvetare. Född 1966.
Tidigare befattningar: Uppdrag inom ICA-koncernen, senast som chef Affärsområden ICA.

Eva Hemb

CFO

Civilekonom. Född 1966. Anställd på Apoteket sedan 2017. 
Tidigare befattningar: vice vd och CFO på BB Tools AB, CFO Saint-Gobain Nordic and Baltics, CFO Dahl International AB.

Anna Rogmark

HR- och hållbarhetsdirektör

Jur.kand. och Licence Spécial en Droit Europeén, ULB. Född 1965.
Andra väsentliga uppdrag: Suppleant i Apotekets Pensionsstiftelse.
Tidigare befattningar: Bolagsjurist Biovitrum och bolagsjurist Pharmacia.

Olle Carls

Logistikdirektör

MBA. Dipl inköpsekonom. Anställd och medlem i ledningen sedan 2012. Född 1960.
Tidigare befattningar: Logistikdirektör Dahl Sverige AB, Vd UPS Logistics Group Nordic AB, Marknads- & IT chef Schenker CLC AB, Logistikchef Computer 2000 AB.

Lars Skutholm

Direktör Försäljning & Drift, vice vd

Civilekonom. Född 1968.
Tidigare befattningar: Vice President OTC, Nycomed, Affärsområdeschef Norden - Novartis Medical Nutrition, Affärsområdeschef Norden Nestlé HCN, Ansvarig för sortiment och inköp samt vård och omsorgsaffären i Apoteket.

Joachim Nielsen

Direktör Kunderbjudande

Civilekonom. Född 1965. Anställd 2015 och medlem i företagsledningen sedan januari 2016. 
Tidigare befattningar: Uppdrag inom ICA-koncernen (affärs- och butiksutveckling), etableringschef Apoteket AB och grundare av (apotekskedjan) Medstop AB.

Mikael Lenneryd

Marknadsdirektör

Kognitionsvetare och examen från Reklam- och kommunikationslinjen samt studier i matematik och datavetenskap. Född 1969. Anställd på Apoteket sedan 2018 och medlem av företagsledningen sedan december samma år.
Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom e-handel, digital utveckling och marknadskommunikation på Samsung, ComHem och KnowIT.

Clas Artvin

CIO och IT-direktör

Civilekonom och systemvetare. Född 1974. Anställd på Apoteket 2020.
Tidigare befattningar: CIO SJ AB, Globalt ansvarig för IT-styrning H&M IT, Divisionschef H&M IT, IT Managementkonsult och projektledare på bl a Ernst & Young och Acando.

Wictoria Glans

Direktör E-handel och Apodos

Ekonomie Magister. Född 1974. Anställd på Apoteket sedan 2013.
Tidigare befattningar: Försäljningschef Apoteket, Försäljningschef samt ekonomichef och business controller JC, ekonomichef Svensk Handel.

Adjungerade till företagsledningen är Johan Frödin, chef Affärsenhet Vård