Skylt Apoteket

Ekonomiska mål

Vid årsstämman den 27 april 2021 fastställdes bolagets nya ekonomiska mål och vilken utdelningspolicy som ska tillämpas.

Kapitalstruktur
Soliditeten ska uppgå till mellan 35 och 45 procent

Lönsamhet
Rörelsemarginalen ska uppgå till 3,0 procent

Utdelningspolicy
Utdelningen ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av periodens resultat

Lönsamhetsmålet är långsiktigt och utvärderas över en konjunkturcykel. Målet för kapitalstruktur och utdelningspolicy är pensionsjusterat.

För oss är hållbart företagande en förutsättning för att nå långsiktig lönsamhet. Det betyder att vi förenar miljöhänsyn, socialt ansvarstagande och lönsamhet i vårt sätt att arbeta.

Policy

Vår Hållbarhetspolicy är det övergripande dokument som beskriver våra värderingar vad gäller hållbarhet. Den styr vår verksamhet och ligger till grund för hur vi hanterar risker och fattar beslut. Vi tar stöd av policyn när vi möter kunder och samverkar med leverantörer och kollegor.  

Riktlinjer

En hög etisk standard är ett självklart led i ett hållbart företagande. Vi ska i alla avseenden bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och våra värderingar. Apotekets etiska riktlinjer och Apotekets uppförandekod för våra leverantörer  anger närmare vårt förhållningssätt i dessa frågor.

Visselblåsning

I vår verksamhet följer vi lagar och regler, och vi värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet. Det inkluderar både anställda, kunder och leverantörer. Som ett led i detta har Apoteket upprättat en särskild kanal för att underlätta för visselblåsare att rapportera om oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden. Genom att påtala fel och missförhållanden kan du hjälpa Apoteket att bli bättre! 

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om allvarliga missförhållanden. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men visselblåsartjänsten ska användas i god tro. Följande är exempel på handlingar som kan vara föremål för rapportering:

  • Ekonomisk brottslighet, t.ex. mutor eller bedrägeri,
  • Konkurrens- och kartellrättsliga överträdelser,
  • Allvarliga fall av diskriminering och trakasserier,
  • Systematiska och allvarliga brister i arbetsmiljö,
  • Systematiska och allvarliga brister i patientsäkerhet,
  • Allvarlig felhantering av personuppgifter (brott mot GDPR) samt
  • Allvarliga miljöbrott

För andra typer av anmälningar, klagomål eller frågor hänvisar vi till vår kundservice.

Så här hanteras din anmälan

Du rapporterar enkelt genom att skicka ett mejl till compliance@apoteket.se

Din anmälan behandlas konfidentiellt och enbart Visselblåsaransvariga får del av anmälan. De bedömer ärendet och leder en eventuell utredning. Om ärendet inte bedöms utgöra ett formellt visselblåsarärende kan det vid behov överlämnas till ansvarig chef för fortsatt utredning och åtgärd.

Apotekets finansiella rapportering kvalitetssäkras genom att alla delårsrapporter, bokslutskommuniké och aktuella månadsrapporter behandlas i styrelsen.

En av årets delårsrapporter granskas översiktligt av revisorerna. Inför varje styrelsemöte erhåller styrelsen en ekonomisk rapport samt en VD-rapport som informerar om väsentliga händelser, beslut, åtgärder med mera som komplement till den finansiella rapporteringen.

Frågor som berör eventuella förändringar i värderingar, uppskattningar och bedömningar samt andra förhållanden som påverkar den finansiella rapporteringen diskuteras i första hand med revisionsutskottet. Därefter informeras styrelsen som även är beslutande i dessa frågor.

Apotekets hållbarhetsredovisning upprättats enligt Global Reporting Initiatives (GRI) standarder för hållbarhetsredovisning, tillämpningsnivå Core. Samtliga indikatorer i GRI-index granskas av våra revisorer. Hållbarhetsredovisningen visar hur Apoteket skapar långsiktigt värde för kunder och andra intressenter. Redovisningen tas fram årligen, omfattar hela Apotekets verksamhet och inkluderar de områden som bedömts väsentliga för vår verksamhet.

Revisionsutskottet arbetar i nära samarbete med revisorerna som även deltar vid utskottens möte. Minst två gånger per år träffar hela styrelsen revisorerna. Vid dessa tillfällen diskuteras föreliggande externa rapporter, rapporter avseende den interna kontrollen samt eventuella övriga frågor. Revisionsutskottet tar aktiv del i framtagandet av års- och hållbarhetsredovisningen.