Skylt Apoteket

Vid årsstämman den 18 april 2013 fastställdes bolagets ekonomiska mål och vilken utdelningspolicy som ska tillämpas.

Kapitalstruktur
Skuldsättningsgrad 40-80 procent (finansiell nettoskuld/eget kapital)

Lönsamhet
Rörelsemarginal om 3 procent (rörelseresultat/omsättning).

Utdelningspolicy
Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets vinst efter skatt justerat för resultat och skatt justerad före resultat hänförlig till pensionsstiftelsen.

De ekonomiska målen är långsiktiga, vilket innebär att målen till följd av exempelvis konjunkturbetingade fluktuationer kan över- eller underskridas vissa år. Utvärderingen baseras på en kombination av historiskt utfall och bedömd förmåga att uppnå målen kommande år.

Apotekets verksamhet styrs av ett fastställt ett policydokument. Företagsledningen har därutöver fastställt mer detaljerade riktlinjer för Apoteket.

Policy

Inom Apoteket har det antagits policy som beskriver det förhållningssätt som ska genomsyra verksamheten. Apotekets policy behandlar åtta områden – Kvalitet, Varor och tjänster, Personal, Kommunikation, Ekonomi och finans, Säkerhet, Miljö samt Utveckling och forskning.

Riktlinjer

Våra etiska riktlinjer beskrivs i avsnittet "Hållbar utveckling", vilken utgör en sammanfattning av Apotekets hållbarhetsredovisning. Apoteket har även antagit ett antal riktlinjer inom vissa specifika områden eller frågor av särskild betydelse. Bland annat har riktlinjer fastställts med avseende på att Apoteket ska agera objektivt i sitt uppdrag att tillgodose en god läkemedelsförsörjning.

Apoteket har även ingått avtal med Läkemedelsindustriföreningen, LIF i syfte att reglera Apotekets relation till läkemedelsföretagen.

Av Apotekets riktlinjer för samverkan med leverantörer framgår bland annat att medarbetarna inte får acceptera förmåner, tjänster eller information som av kunder, förskrivare eller leverantörer skulle kunna uppfattas påverka val av produkter och information om produkter på ett icke objektivt sätt.

Överenskommelsen mellan Apoteket och Läkemedelsindustriföreningen, innehåller förhållningsregler beträffande samverkan mellan läkemedelsföretag och medarbetare i Apoteket.

All samverkan ska präglas av öppenhet och transparens. Allt samarbete ska vila på förutsättningen att Apoteket och läkemedelsföretagen behåller en oberoende ställning i förhållande till varandra.

Apotekets finansiella rapportering kvalitetssäkras genom att alla delårsrapporter, bokslutskommuniké och aktuella månadsrapporter behandlas i styrelsen.

En av årets delårsrapporter granskas översiktligt av revisorerna. Inför varje styrelsemöte erhåller styrelsen en ekonomisk rapport samt en VD-rapport som informerar om väsentliga händelser, beslut, åtgärder med mera som komplement till den finansiella rapporteringen.

Frågor som berör eventuella förändringar i värderingar, uppskattningar och bedömningar samt andra förhållanden som påverkar den finansiella rapporteringen diskuteras i första hand med revisionsutskottet som bildades under 2007. Därefter informeras styrelsen som även är beslutande i dessa frågor.

Revisionsutskottet arbetar i nära samarbete med revisorerna som även deltar vid utskottens möte. Minst två gånger per år träffar hela styrelsen revisorerna. Vid dessa tillfällen diskuteras föreliggande externa rapporter, rapporter avseende den interna kontrollen samt eventuella övriga frågor. Revisionsutskottet tar aktiv del i framtagandet av årsredovisningen.