Styrelsens arbete

Med utgångspunkt i bolagets ekonomiska mål, vilken utdelningspolicy som ska tillämpas samt beslutad ägaranvisning har styrelsen prioriterat anpassning av bolagets verksamhet till rådande marknadsförutsättningar. Vidare har styrelsen fördjupat sig i den strategiska inriktningen för bolaget vilket ligger till grund för det fortsatta arbetet med att förvalta och utveckla bolaget som marknadsledare på apoteksmarknaden. Andra prioriterade områden är hållbar utveckling, god intern kontroll, kostnadskontroll, investeringar samt uppföljning av beslutade investeringar. Beslut i ersättningsfrågor för ledande befattningshavare och extern rapportering har föregåtts av rekommendationer i ersättnings- respektive revisionsutskottet.

Styrelsen har i sin arbetsordning fastställt en årscykel över frågor som styrelsen har att behandla under året. Under samtliga kvartal behandlas bolagets delårsresultat och resultatprognos.

Styrelsen inrättade under 2007 ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott som bereder frågor inom respektive ansvarsområde.

Styrelseledamöter

Christian W Jansson

Ordförande
Ledamot och ordförande sedan 2009
Född 1949

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kappahl och i Svensk Handel och styrelseledamot i Bong AB och BRIS (Barnens rätt i samhället)
Tidigare befattningar: Vd och koncernchef i KappAhl AB
Utbildning: Ekonomie doktor h.c. och civilekonom, Lunds Universitet

Maria Curman

Ledamot sedan 2012
Född 1950

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Axfood AB, Bonnierförlagen AB, Bonnier Media Deutschland, Cappelen Damm A/S och Teracom AB
Tidigare befattningar: Vd Bonnierförlagen AB, Vd Sveriges Television och CEO Bonnier Books
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Gert Karnberger

Ledamot sedan 2009
Född 1943

Övriga uppdrag: Ordförande i Näringslivets Regelnämnd (NNR) och styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Swedol AB (publ)
Tidigare befattningar: Vd och koncernchef och styrelseledamot i Clas Ohlson AB
Utbildning: Gymnasieingenjör kompl. med ekonomi.

Leif Ljungqvist

Ledamot sedan 2012
Född 1971

Övriga uppdrag: Bolagsförvaltare på enheten för statligt ägande, Finansdepartementet (2006-). Ansvarig förvaltare och styrelseledamot i Akademiska Hus AB, AB Svensk Bilprovning, AB Bostadsgaranti samt Vasallen AB.
Tidigare befattningar: Aktieanalytiker Kaupthing Bank, Nordiska Fondkommission samt Hagströmer & Qviberg.
Utbildning: Civilekonom.

Kristina Schauman

Ledamot sedan 2009
Född 1965

Övriga uppdrag: Ledamot i Rädda Barnens Advisory Board och ledmot samt ordförande i revisionsutskottet i Orexo AB
Tidigare befattningar: CFO Carniege Investment Bank AB och CFO OMX AB, styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Vasakronan AB samt finanschef Investor AB
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Pia Gideon

Ledamot sedan 2017
Född 1954

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Klövern AB och ActionAid. Styrelseledamot i Metria AB, MinDoktor.se, Qlucore AB.
Utbildning: Civilekonom

Inger Andersson

Ledamot sedan 2017
Född 1950

Övriga uppdrag: Styrelseordförande S:t Eriks Ögonsjukhus, styrelseledamot Miris Holding AB; styrelseordförande forskningsprogram MistraBiotech, styrelseledamot Uppsala Monitoring Centre; styrelseledamot Plastkretsens forskningsstiftelse.
Utbildning: Civilingenjör kemi, KTH

 

Arbetstagarledamöter

Gunilla Larsson

Ledamot (ordinarie) sedan 2009
Född 1951
Utsedd av Unionen.

Lena Rhodin

Ledmot (suppleant) sedan 2013
Född 1959
Utsedd av Unionen.

Lisa Ekstrand

Ledamot (ordinarie) sedan 2015
Född 1975
Utsedd av Sveriges Farmaceuter.

Hanna Ottosson

Ledamot (suppleant)
Född 1977
Utsedd av Sveriges Farmaceuter.