Styrelsens arbete

Med utgångspunkt i bolagets ekonomiska mål, vilken utdelningspolicy som ska tillämpas samt beslutad ägaranvisning har styrelsen prioriterat anpassning av bolagets verksamhet till rådande marknadsförutsättningar. Vidare har styrelsen fördjupat sig i den strategiska inriktningen för bolaget vilket ligger till grund för det fortsatta arbetet med att förvalta och utveckla bolaget som marknadsledare på apoteksmarknaden. Andra prioriterade områden är hållbar utveckling, god intern kontroll, kostnadskontroll, investeringar samt uppföljning av beslutade investeringar. Beslut i ersättningsfrågor för ledande befattningshavare och extern rapportering har föregåtts av rekommendationer i ersättnings- respektive revisionsutskottet.

Styrelsen har i sin arbetsordning fastställt en årscykel över frågor som styrelsen har att behandla under året. Under samtliga kvartal behandlas bolagets delårsresultat och resultatprognos.

Styrelsen inrättade under 2007 ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott som bereder frågor inom respektive ansvarsområde.

Styrelseledamöter

Ingrid Bonde (ordförande)
Ledamot sedan 2019
Civilekonom, född 1959
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hoist Finance och Alecta. Styrelseledamot i Loomis och Securitas. Ordförande i Klimatpolitiska Rådet och ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Inger Andersson
Ledamot sedan 2017
Civilingenjör kemi, född 1950
Övriga uppdrag: Styrelseordförande S:t Eriks Ögonsjukhus och MistraBiotech. Styrelseledamot Miris Holding och Plastkretsens forskningsstiftelse.

Barbro Fridén
Ledamot sedan 2018
Legitimerad Läkare, född 1956
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vitrolife, Getinge, Helsa och Svenska Sjöräddningssällskapet.

Pia Gideon
Ledamot sedan 2017
Civilekonom, född 1954
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Klövern, Qlucore, Simris Alg och ActionAid. Styrelseledamot i Metria.

Lars Nilsson
Ledamot sedan 2018
Ekonom, född 1956
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Spel och styrelseledamot (suppleant) i Apotekets Pensionsstiftelse, CFO Proliva AB.

Erik Sandstedt
Ledamot sedan 2019
Civilekonom, född 1976
Övriga uppdrag: Kansliråd, Bolagsanalytiker och bolagsförvaltare, Näringsdepartementet.

Per Uebel
Ledamot sedan 2019
Civilekonom, född 1966
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Viametrics och Ludwig Sörensen. Styrelseledamot i Felestad, Blomsterlandet och LS Trading.

Arbetstagarledamöter

Lena Rhodin
Ledmot (suppleant) sedan 2013
Född 1959
Utsedd av Unionen.

Lisa Ekstrand
Ledamot (ordinarie) sedan 2015
Född 1975
Utsedd av Sveriges Farmaceuter.

Hanna Ottosson
Ledamot (suppleant) sedan 2016
Född 1977
Utsedd av Sveriges Farmaceuter.

Ingela Brindell-Lindberg
Ledamot (suppleant) sedan 2018
Född 1959
Utsedd av Unionen