Styrelsens arbete

Med utgångspunkt i bolagets ekonomiska mål, vilken utdelningspolicy som ska tillämpas samt beslutad ägaranvisning har styrelsen prioriterat anpassning av bolagets verksamhet till rådande marknadsförutsättningar. Vidare har styrelsen fördjupat sig i den strategiska inriktningen för bolaget vilket ligger till grund för det fortsatta arbetet med att förvalta och utveckla bolaget som marknadsledare på apoteksmarknaden. Andra prioriterade områden är hållbar utveckling, god intern kontroll, kostnadskontroll, investeringar samt uppföljning av beslutade investeringar. Beslut i ersättningsfrågor för ledande befattningshavare och extern rapportering har föregåtts av rekommendationer i ersättnings- respektive revisionsutskottet.

Styrelsen har i sin arbetsordning fastställt en årscykel över frågor som styrelsen har att behandla under året. Under samtliga kvartal behandlas bolagets delårsresultat och resultatprognos.

Styrelsen inrättade under 2007 ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott som bereder frågor inom respektive ansvarsområde.

Styrelseledamöter

Gert Karnberger

Ordförande 
Ledamot sedan 2009 
Född 1943

Övriga uppdrag: -
Tidigare befattningar: Vd och koncernchef och styrelseledamot i Clas Ohlson AB
Utbildning: Gymnasieingenjör kompl. med ekonomi.

Leif Ljungqvist

Ledamot sedan 2012
Född 1971

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sveaskog AB, Samhall AB och Statens Bostadsomvandling AB.
Tidigare befattningar: Aktieanalytiker Kaupthing Bank, Nordiska Fondkommission samt Hagströmer & Qviberg.
Utbildning: Civilekonom.

Pia Gideon

Ledamot sedan 2017
Född 1954

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Klövern AB och ActionAid. Styrelseledamot i Metria AB och Qlucore AB.
Utbildning: Civilekonom

Inger Andersson

Ledamot sedan 2017
Född 1950

Övriga uppdrag: Styrelseordförande S:t Eriks Ögonsjukhus och MistraBiotech. Styrelseledamot Miris Holding AB, Uppsala Monitoring Centre och Plastkretsens forskningsstiftelse.
Utbildning: Civilingenjör kemi, KTH.

Barbro Fridén

Ledamot sedan 2018
Född 1956

Övriga uppdrag: Vitrolife AB, Getinge AB, Svenska Sjöräddningssällskapet
Utbildning: Legitimerad Läkare

Lars Nilsson

Ledamot sedan 2018
Född 1956

Övriga uppdrag: Bygghemma Group Nordic AB
Utbildning: Ekonom

 

Arbetstagarledamöter

 

Lena Rhodin

Ledmot (suppleant) sedan 2013
Född 1959
Utsedd av Unionen.

Lisa Ekstrand

Ledamot (ordinarie) sedan 2015
Född 1975
Utsedd av Sveriges Farmaceuter.

Hanna Ottosson

Ledamot (suppleant) sedan 2016
Född 1977
Utsedd av Sveriges Farmaceuter.

Ingela Brindell-Lindberg

Ledamot (suppleant) sedan 2018
Född 1959
Utsedd av Unionen