Styrelsens arbete

Med utgångspunkt i bolagets ekonomiska mål, vilken utdelningspolicy som ska tillämpas samt beslutad ägaranvisning har styrelsen prioriterat anpassning av bolagets verksamhet till rådande marknadsförutsättningar. Vidare har styrelsen fördjupat sig i den strategiska inriktningen för bolaget vilket ligger till grund för det fortsatta arbetet med att förvalta och utveckla bolaget som marknadsledare på apoteksmarknaden. Andra prioriterade områden är hållbar utveckling, god intern kontroll, kostnadskontroll, investeringar samt uppföljning av beslutade investeringar. Beslut i ersättningsfrågor för ledande befattningshavare och extern rapportering har föregåtts av rekommendationer i ersättnings- respektive revisionsutskottet.

Styrelsen har i sin arbetsordning fastställt en årscykel över frågor som styrelsen har att behandla under året. Under samtliga kvartal behandlas bolagets delårsresultat och resultatprognos.

Styrelsen inrättade under 2007 ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott som bereder frågor inom respektive ansvarsområde.

Styrelseledamöter

Ingrid Bonde (ordförande)
Ledamot sedan 2019
Civilekonom, född 1959
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Alecta. Vice ordförande i Telia.
Styrelseledamot i Securitas och Husqvarna

Barbro Fridén
Ledamot sedan 2018
Legitimerad Läkare, född 1956
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sophiahemmet, WeMind, European Sperm Bank, Getinge och Svenska Sjöräddningssällskapet. 

Pia Gideon
Ledamot sedan 2017
Civilekonom, född 1954
Övriga uppdrag: Ordförande i Klövern,Qlucore och ActionAid.
Styrelseledamot i Metria

Lars Nilsson
Ledamot sedan 2018
Ekonom, född 1956
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Spel och suppleant i
Apotekets Pensionsstiftelse

Erik Sandstedt
Ledamot sedan 2019
Civilekonom, född 1976
Övriga uppdrag: Kansliråd, Bolagsanalytiker och bolagsförvaltare, Näringsdepartementet

Per Uebel
Ledamot sedan 2019
Civilekonom, född 1966
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BDG Nordic, Felestad, Ludwig Sörensen,
LS Trading, Trimtab, Viametrics. Styrelseledamot i Blomsterlandet 

Arbetstagarledamöter

Katarina Rabe
Ledamot sedan 2019
Ordinarie ledamot
Utsedd av Sveriges Farmaceuter

Tiina Declercq
Ledamot sedan 2020
Ordinarie ledamot
Utsedd av Unionen
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Apotekets Personalstiftelse

Britt-Marie Brinck
Ledamot sedan 2019
Suppleant
Utsedd av Sveriges Farmaceuter.

Hanna Nilsson-Svensson
Ledamot sedan 2022
Suppleant
Utsedd av Unionen

Revisorer 

Camilla Samuelsson
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Isabelle Hammarström
Specialistmedlem i FAR
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB