Bild på Jodopax Hud & Sår
 • Sårtvätt
 • Jod 1%
 • Används för desinfektion av små sår, skrubbsår och mindre brännsår. Från 2 år.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Jodopax Hud och Sår

   Kutan lösning
   Joderad povidon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Jodopax Hud och Sår är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Jodopax Hud och Sår
   3. Hur du använder Jodopax Hud och Sår
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Jodopax Hud och Sår ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Jodopax Hud och Sår är och vad det används för

   Jodopax Hud & Sår är en lösning för utvärtes bruk.


   För desinfektion av små sår, skrubbsår och mindre brännsår.

   För desinfektion av instrument efter föregående rengöring.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Jodopax Hud och Sår

   Använd inte Jodopax Hud och Sår

   • om du är allergisk mot joderad povidon, jod eller något annat innehållsämne i

   • vid störning i sköldkörtelfunktionen.

   Varningar och försiktighet

   Bör inte användas på stora brännskador.


   Det har inte studerats huruvida någon typ av hudsjukdomar innebär att försiktighet bör iakttagas vid behandling.

   Barn och ungdomar

   Rekommenderas ej till barn under 2 år.

   Andra läkemedel och Jodopax Hud och Sår

   Undvik samtidig användning av andra utvärtes läkemedel eftersom effekten av samtidig användning inte är undersökt.


   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt detta receptfria läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Användning under graviditet och amning kan inte rekommenderas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Jodopax Hud & Sår har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder Jodopax Hud och Sår

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


   Endast för utvärtes bruk.


   Vuxna och barn över 2 år: Lösningen är bruksfärdig för användning på huden.

   Fläckar borttages omedelbart med tvål och vatten.


   Applicera lösningen på sårytan eller på i förväg rengjorda instrument som ska desinfekteras.

   Mängden lösning som ska användas anpassas efter behov.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderas ej till barn under 2 år.

   Om du använt Jodopax Hud och Sår felaktigt

   Om du använt läkemedlet felaktigt eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Jodopax Hud & Sår kan ge hudirritation. Överkänslighetsreaktioner finns rapporterade. Kontakta läkare om du misstänker att Jodopax Hud & Sår ger dig allvarliga biverkningar.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Jodopax Hud och Sår ska förvaras

   Förpackningen skall förvaras torrt och vid högst 25°C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den  aktiva substansen är joderad povidon. 1 ml innehåller 0,1 g joderad povidon.

   • Övriga innehållsämnen är

    Natriumdivätefosfatdihydrat

    Natriumklorid

    Natriumhydroxid

    Dinatriumfosfatdihydrat

    Makrogoler

    Renat vatten

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mörkbrun lösning.

   100 ml i blå flaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pharmaxim AB

   Stenbrovägen 32

   253 68 Helsingborg

   tfn: 042 – 38 54 50

   fax: 042 – 38 54 41

   e-post: info@pharmaxim.com


   Tillverkare

   Apotek Produktion & Laboratorier AB

   Importgatan 20

   422 46 Hisings Backa


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-06-24.


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Jodopax Hud & Sår

  Kutan lösning 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 543899
  • Tillverkare: Pharmaxim AB

  55 kr

  Jämförpris: 550 kr / l

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/jodopax-hud-och-sar-kutan-losning-100-milliliter-flaska-100263/ 100263 Jodopax Hud & Sår https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/543899s.jpg 55.00 55.00 SEK Jodopax OutOfStock Sårtvätt Meny Meny/Djur Meny/Djur/Häst Meny/Djur/Häst/Sårvård & förband Meny/Djur/Häst/Sårvård & förband/Första hjälpen Meny/Djur/Hund Meny/Djur/Hund/Sårvård & förband Meny/Djur/Hund/Sårvård & förband/Sårrengöring Meny/Djur/Hund/Sårvård & förband/Första hjälpen Meny/Djur/Katt Meny/Djur/Katt/Sårvård & förband Meny/Djur/Katt/Sårvård & förband/Sårrengöring Meny/Djur/Katt/Sårvård & förband/Första hjälpen Meny/Djur/Katt/När olyckan är framme Meny/Djur/Katt/När olyckan är framme/Sårskada Meny/Djur/Häst/Sårvård & förband/Sårrengöring Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Kutan lösning 100 milliliter Flaska