• Naproxen
 • Naproxen
 • Vid tillfällig lätt till måttlig akut smärta
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Naproxen Apofri

   250 mg tabetter
   Naproxen

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig apotekspersonal om du beöhver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar med migrän och 5 dagar vid smärta.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Naproxen Apofri är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Naproxen Apofri
   3. Hur du använder Naproxen Apofri
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Naproxen Apofri ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Naproxen Apofri är och vad det används för

   Naproxen Apofri är ett inflammationsdämpande och smärtstillande läkemedel. Naproxen Apofri tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel). Dessa verkar genom att minska bildandet av s.k. prostaglandiner som orsakar smärta och inflammation i kroppen.

   Naproxen Apofri används vid tillfällig lätt till måttlig akut smärta, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk samt vid menstruationssmärtor hos vuxna och ungdomar från 12 år.

   Naproxen Apofri kan även användas vid akuta anfall av migrän hos vuxna.

   Naproxen som finns i Naproxen Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Naproxen Apofri

   Använd inte Naproxen Apofri

   • om du är allergisk mot naproxen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tidigare har fått allergiska reaktioner såsom astma, snuva eller hudutslag när du har tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalisylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID

   • om du har ökad blödningsbenägenhet

   • om du har eller har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

   • om du har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med naproxen eller liknande preparat

   • om du har svår lever- eller njursjukdom

   • om du har svår hjärtsvikt

   • under graviditetens sista tre månader

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Naproxen Apofri.

   Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

   Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.

   Tala med din läkare innan du börjar använda Naproxen Apofri om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:

   • inflammatoriska tarmsjukdomar (såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

   • sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet

   • SLE (bindvävssjukdom)

   • astma

   • nedsatt njurfunktion eller leverfunktion

   • hjärtsvikt

   • högt blodtryck

   • magsår eller tolvfingertarmsår

   Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.

   Särskilt i början av behandlingen skall patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.

   Naproxen Apofri kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Naproxen Apofri och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.

   Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

   Naproxen kan tillfälligt försvåra möjligheten att bli gravid under pågående användning. Rådgör med din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid (se Graviditet, amning och fertilitet).

   Läkemedel som Naproxen Apofri kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid (se Hur du använder Naproxen Apofri).

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).

   Barn och ungdomar

   Barn under 12 år eller som väger under 50 kg ska inte behandlas med Naproxen Apofri.

   Andra läkemedel och Naproxen Apofri

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

   Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Naproxen Apofri, till exempel läkemedel mot:

   • blodpropp (t ex tiklopidin, warfarin, klopidogrel, acetylsalicylsyra)

   • bipolär sjukdom (litium)

   • cancer och rubbning i immunsystemet (metotrexat)

   • högt blodtryck och hjärtsvikt (s.k. betareceptor­blockerande läkemedel, ACE-hämmare, angiotensin II antagonister, diuretika)

   • avstötning av organ efter transplantation (immunsuppressiva läkemedel t ex ciklosporin, takrolimus)

   • gikt (probenecid)

   • depression (s.k. SSRI-läkemedel, t ex fluoxetin, sertralin, paroxetin ecitalopram, citalopram)

   • smärta såsom acetylsalicylsyra, ibuprofen och diklofenak

   • svullnad och inflammation såsom prednisolon och dexametason

   Naproxen Apofri med mat, dryck och alkohol

   Effekten minskar inte men kan fördröjas något om Naproxen Apofri tas tillsammans med föda.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.Gravida kvinnor ska inte använda Naproxen Apofri under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Naproxen Apofri skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Naproxen kan göra det svårare att bli gravid. Du bör informera din läkare om du planerar att bli gravid eller om du har problem att bli gravid.

   Naproxen passerar över i bröstmjölk och bör därför inte användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Naproxen Apofri kan reaktionsförmågan nedsättas hos vissa personer. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Naproxen Apofri innehåller laktosmonohydrat

   Läkemedelet innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Naproxen Apofri

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och ungdomar från 12 år som väger över 50 kg:

   Tillfällig smärta

   1 tablett (250 mg) vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygn. Kontakta läkare om Naproxen Apofri inte har hjälpt mot din smärta inom 5 dagar.

   Vuxna:

   Vid akuta anfall av migrän

   3 tabletter (750 mg) vid tecken på begynnande anfall, därefter 1 tablett (250 mg) vid behov, dock högst 5 tabletter (1250 mg) första dygnet. Kontakta läkare om Naproxen Apofri inte har hjälpt mot din migrän inom 3 dagar.

   Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.

   Om du använt för stor mängd av Naproxen Apofri

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Naproxen Apofri

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Naproxen Apofri och uppsök omedelbart läkare eller akutmottagning om du upplever följande symtom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.

   • extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier.

   • feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa.

   Dessa är sällsynta biverkningar men kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1av 10 användare):

   • magsmärtor

   • halsbränna

   • illamående

   • diarré

   • förstoppning

   • inflammation i munnen

   • hudutslag

   • ytliga sår i huden

   • dåsighet, huvudvärk

   • yrsel

   • törst

   • svettningar

   • öronsusningar

   • synstörningar

   • vätskeansamling i kroppen (ödem)

   • hjärtklappning

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1av 100 användare):

   • andnöd

   • astma

   • nässelutslag

   • hudförändringar (ökad pigmentering eller blåsor) på grund av en ökad ljuskänslighet

   • inflammation och sår i munnen

   • inflammation i magsäckens slemhinna

   • magblödning och magsår

   • feber

   • håravfall

   • leverpåverkan

   • njurpåverkan

   • hörselnedsättning

   • insomningssvårigheter

   • koncentrationssvårigheter

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1av 10 000 användare):

   • kramper

   • muskelsvaghet

   • blodbildsförändringar

   • ”Brustet magsår”

   • inflammation i tjocktarmen

   • kräkningar

   • inflammation i matstrupen

   • gasbildning

   • inflammation i magsäckens slemhinna

   • inflammation i bukspottkörteln

   • allvarliga hudreaktioner med inflammation och hög feber

   • lunginflammation

   • inflammation i levern

   • blod i urinen eller avföringen

   • minnesstörningar

   • depression

   • mardrömmar

   • muskelsmärtor

   • lätt oro

   • hjärnhinneinflammation

   • kärlväggsinflammation

   • hjärtsvikt

   • förhöjt blodtryck

   • vätskeansamling i lungorna

   • förhöjda mängder kalium i blodet

   • försämring av kolit och Chron´s sjukdom

   Några enstaka fall av förhöjda leverenzymvärden är kända.

   Naproxen Apofri förlänger blödningstiden.

   I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.

   Läkemedel som Naproxen Apofri kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Naproxen Apofri ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och efter EXP på blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är naproxen. 1 tablett innehåller 250 mg.

   Övriga innehållsämnen är hydroxipropylcellulosa, mikrokristallin cellulosa, magnesiumtrisilikat, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, laktosmonohydrat, magnesiumstearat och gul järnoxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är runda, gula och flata med fasad kant. Diameter 10 mm och märkt “250” på ena sidan och en skåra på den andra sidan. Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.

   Förpackningsstorlekar: 10 och 20 tabletter (tryckförpackningar).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tillverkare

   S.C. Santa S.A.

   St. Carpatilor nr 60 obietiv nr 47/48/58

   Brasovjud. Brasov

   Rumänien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-03


  Naproxen Apofri

  Tablett 250 mg 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 507504
  • Tillverkare: Apofri AB

  75 kr

  (Ord. pris 84,50 kr)

  Jämförpris: 3,75 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/naproxen-apofri-tablett-250-mg-20-tabletter-blister-557935/ 557935 Naproxen Apofri https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/507504s.jpg 84.50 75.00 SEK Apofri InStock Naproxen Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandbesvär Meny/Mun & tänder/Tandbesvär/Tandvärk Beredningsform Beredningsform/Tablett Verksam substans Verksam substans/Naproxen Meny/Värk Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Migrän Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tablett 250 mg 20 tablett(er) Blister