Bild på Betolvidon®
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Betolvidon

   1 mg filmdragerad tablett
   Vitamin B12 (cyanokobalamin)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD BETOLVIDON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER BETOLVIDON
   3. HUR DU ANVÄNDER BETOLVIDON
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR BETOLVIDON SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD BETOLVIDON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Vitamin B12 (cyanokobalamin) är ett livsviktigt vitamin, som är nödvändigt för blodets bildning och funktion.

   Perniciös anemi är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Betolvidon ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Vitamin B12-brist kan även uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.

   Cyanokobalamin som finns i Betolvidon kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER BETOLVIDON

   Använd inte Betolvidon

   - om du är allergisk mot vitamin B12 eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om Betolvidon tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

   Behandlande läkare bör därför känna till annan samtidig medicinering.

   Användning av Betolvidon med mat och dryck

   Tabletten tas mellan måltiderna.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

   Betolvidon går över i modersmjölken, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan.


   3. HUR DU ANVÄNDER BETOLVIDON

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos för vuxna är 1 tablett dagligen. Tabletten tas mellan måltiderna.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Betolvidon

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktioner som kan yttra sig som nässelfeber, hudutslag eller klåda. Feber och hudutslag av aknetyp.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, se uppgifter nedan. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket
   Box 26
   751 03 Uppsala
   www.lakemedelsverket.se

   5. HUR BETOLVIDON SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är vitamin B12 (cyanokobalamin).

   - Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, maltodextrin, hypromellos, kollodial vattenfri kiseldioxid, makrogol, titandioxid (färgämne E 171), natriumcitrat (E 331), vattenfri citronsyra (E 330) och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita till svagt rosa, svagt välvda, filmdragerade tabletter med röd kärna, diameter
   8 mm.

   100 och 1000 tabletter i plastburk.

   Burk med 1000 tabletter är endast avsedd för sjukhusbruk och dosdispensering.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Abigo Medical AB

   Ekonomivägen 5

   436 33 Askim

   Tel: 031-7484950

   Fax: 031-683951

   Email: pharma@abigo.se


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-06-21

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Betolvidon®

  Tablett 1 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 533471
  • Tillverkare: Abigo Medical AB

  129 kr

  Jämförpris: 1,29 kr / styck

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/betolvidon-tablett-1-mg-100-styck-burk-207591/ 207591 Betolvidon® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/533471s.jpg 129.00 129.00 SEK Betolvidon OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Tablett 1 mg 100 styck Burk