Bild på Betolvex®
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Betolvex

   1 mg filmdragerade tabletter
   cyanokobalamin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd. Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Betolvex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Betolvex
   3. Hur du använder Betolvex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Betolvex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Betolvex är och vad det används för

   Vitamin B12 är ett livsviktigt vitamin, som bl a behövs för normal celldelning, normal blodbildning och nervsystemets normala funktion. Brist på vitamin B12 kan bl.a. ge blodbristsjukdomen perniciös anemi och/eller symtom från nervsystemet, t.ex. känselstörningar. Normalt tillförs vitamin B12 i små mängder med födan. Det tas upp i kroppen med hjälp av bl.a. magens saltsyra och ett särskilt protein (intrinsic factor) som bildas i magslemhinnan. Om intaget av rent vitamin B12 ökas 100-falt (= 1 tablett Betolvex) kan tillräckligt mycket vitamin tas upp av kroppen även om magtarmfunktionen är störd.

   Betolvex ges vid brist på vitamin B12 och då det finns risk för att vitamin B12-brist ska uppstå.

   Vitamin B12-brist kan t ex utvecklas om vitaminet inte kan tas upp av kroppen normalt från födan. Detta kan bero på en mag- eller tarmsjukdom men kan också bli följden av t ex en magsårsoperation eller annan tarmoperation. Vitamin B12-brist kan också uppstå om man under längre tid tar vissa läkemedel som används vid inflammationer i magtarmkanalen.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Betolvex

   Använd inte Betolvex

   • om du är allergisk mot cyanokobalamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Andra läkemedel och Betolvex

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Upptaget av vitamin B12 kan påverkas av:

   • aminoglykosider (antibiotika)

   • aminosalicylsyra (antibiotika)

   • antiepileptika (läkemedel som används för att behandla epilepsi)

   • biguanider (läkemedel som används för att behandla diabetes)

   • kloramfenikol (antibiotika)

   • kolestyramin (läkemedel som används för att minska mängden kolesterol (fett) i blodet)

   • kaliumsalter (används för att korrigera kaliumbrist)

   • metyldopa (läkemedel som används för att behandla högt blodtryck)

   • magsyrehämmande substanser (exempelvis omeprazol och cimetidin)

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Inga skadliga effekter på foster eller ammande barn har identifierats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Betolvex

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen ska bestämmas av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos för vuxna är: 1 tablett dagligen.  I början av behandlingen ordineras ofta högre dos.

   Tabletten bör helst tas på fastande mage.

   Om du har använt för stor mängd av Betolvex

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du slutar att använda Betolvex

   Behandling med vitamin B12 måste pågå livet ut, om den är en följd av ett kroniskt dåligt upptag från tarmen. Det är viktigt att man då inte slutar ta tabletterna, även om man känner sig frisk. Så småningom utvecklas annars B12-brist igen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Betolvex och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Dessa biverkningar är sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare).

   Följande biverkningar har också rapporterats i samband med Betolvex:

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • Allergiska reaktioner, inklusive klåda och svullnad

   • Feber

   • Utslag

   • Nässelfeber

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Betolvex ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: Cyanokobalamin 1 mg (vitamin B12).

   • Övriga innehållsämnen är: Mannitol, pregelatiniserad stärkelse, potatisstärkelse, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, stearinsyra. Filmdragering: Hypromellos, makrogol, titandioxid (färgämne E 171), järnoxid (färgämne E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletten är rosa, rund med diametern 8 mm, märkt CCO.

   Burk: 30, 60, 100 tabletter

   1 000 tabletter (endast för dosdispensering och sjukhusbruk)

   Blister: 50 x 1, 98 x 1 tabletter (endast för sjukhusbruk)

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group hf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island

   Tillverkare

   Piramal Healthcare Ltd, UK

   Whalton Road, Morpeth

   Northumberland, NE61 3YA

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-11-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Betolvex®

  Filmdragerad tablett 1 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 074526
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  129 kr

  Jämförpris: 1,29 kr / styck

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/betolvex-filmdragerad-tablett-1-mg-100-styck-burk-51552/ 51552 Betolvex® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/074526s.jpg 129.00 129.00 SEK Betolvex OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Filmdragerad tablett 1 mg 100 styck Burk