Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   ZOSTAVAX

   Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta. Vaccin mot bältros (herpes zoster), levande

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du blir vaccinerad. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ZOSTAVAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ZOSTAVAX
   3. HUR DU ANVÄNDER ZOSTAVAX
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ZOSTAVAX SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD ZOSTAVAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   ZOSTAVAX är ett vaccin som används för att förebygga bältros (herpes zoster) och zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN), den långvariga nervsmärta som följer på bältros.


   ZOSTAVAX används för vaccination av personer som är 50 år eller däröver.


   ZOSTAVAX kan inte användas för att behandla befintlig bältros eller smärtan som associeras med befintlig bältros.


   Information om sjukdomen bältros:


   Vad är bältros?

   Bältros är ett smärtsamt hudutslag med blåsor. Det uppkommer vanligtvis i en del av kroppen och kan pågå i flera veckor. Det kan leda till svår och långvarig smärta och ärrbildning. Mindre vanligt förekommande är bakteriella hudinfektioner, svaghet, muskelförlamning, förlust av hörsel eller syn. Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor. När du haft vattkoppor stannar viruset som orsakade dem kvar i kroppen i nervcellerna. Ibland blir viruset aktivt igen och ger upphov till bältros.


   Vad är PHN?

   När bältrosblåsorna har läkts kan smärtan fortsätta i månader och år och kan vara svår. Denna långvariga nervsmärta kallas postherpetisk neuralgi eller PHN.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ZOSTAVAX

   Använd inte ZOSTAVAX

   • om du är allergisk (överkänslig) mot aktiva substanser i detta vaccin (t.ex. neomycin eller något annat innehållsämne som anges i avsnitt 6)

   • om du har en blodsjukdom eller någon typ av cancer som försvagar ditt immunsystem

   • om du av din läkare har fått veta att du har ett försvagat immunsystem som följd av en sjukdom, läkemedel, eller annan behandling

   • om du har aktiv obehandlad tuberkulos

   • om du är gravid (dessutom ska graviditet undvikas i 1 månad efter vaccination, se Graviditet och amning)

   Varningar och försiktighet

   Om du har upplevt något av följande, tala med läkare eller apotekspersonal innan du får ZOSTAVAX:

   • om du har eller har haft några medicinska problem och om eventuella allergier

   • om du har feber

   • om du har HIV-infektion

   Tala om för din läkare om du någon gång fått en allergisk reaktion mot något av innehållsämnena (inklusive neomycin eller något av innehållsämnena som anges i avsnitt 6) innan du vaccineras.


   Liksom med många vacciner kan det hända att ZOSTAVAX inte fullständigt skyddar alla som vaccineras.


   Om du har en koagulationsrubbning eller låga trombocytnivåer ska vaccinet injiceras under huden eftersom blödning kan uppstå efter intramuskulär injektion.

   Andra läkemedel och ZOSTAVAX

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana eller om du nyligen har fått ett annat vaccin.


   ZOSTAVAX kan administreras vid samma tillfälle som inaktiverat influensavaccin. De båda vaccinerna bör ges som separata injektioner på olika ställen på kroppen.


   ZOSTAVAX skall inte ges samtidigt med 23-valent polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner. Prata med din läkare eller hälsovårdspersonal för ytterligare information om dessa vaccin, eftersom det kan vara bättre att få dessa vaccin med minst 4 veckors mellanrum.

   Graviditet och amning

   ZOSTAVAX ska inte ges till gravida kvinnor. Kvinnor i fertil ålder ska använda effektiv preventivmetod under 1 månad efter vaccination.


   Tala om för din läkare om du ammar eller avser att amma. Läkaren avgör om du kan vaccineras med ZOSTAVAX.


   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta vaccin.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen information som tyder på att ZOSTAVAX påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Viktig information om några innehållsämnen i ZOSTAVAX

   Zostavax innehåller natrium

   Zostavax innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs det är praktiskt taget ’natriumfritt’.


   3. HUR DU ANVÄNDER ZOSTAVAX

   ZOSTAVAX ska injiceras under huden eller i muskeln, helst i överarmen.


   Om du har en koagulationsrubbning eller låga trombocytnivåer i blodet kommer vaccinet att injiceras under huden.


   ZOSTAVAX ges som en singeldos.


   Beredningsanvisningar avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal finns sist i bipacksedeln.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan ZOSTAVAX orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sällsynta (kan förekomma hos  1 av 1 000 användare) allergiska reaktioner kan inträffa. En del av dessa reaktioner kan vara allvarliga och omfatta svårigheter att andas eller svälja. Kontakta omedelbart läkare om du får en allergisk reaktion.

   Följande biverkningar har observerats:

   • Mycket vanliga (kan påverka mer än 1 av 10 användare): rodnad, smärta, svullnad och klåda vid injektionsstället*

   • Vanliga (kan förekomma hos 1 av 10 användare): ): värmekänsla, blåmärken, hård knöl och utslag vid injektionsstället*,  huvudvärk*, smärta i arm eller ben*,  ledsmärta, muskelsmärta; feber; utslag

   • Mindre vanliga  (kan förekomma hos 1 av 100 användare): illamående, svullna körtlar (hals, armhåla)

   • Sällsynt (kan förekomma hos 1 av 1 000 användare): nässelutslag vid injektionsstället

   • Mycket sällsynt (kan förekomma hos 1 av 10 000 användare): vattkoppor, bältros, skada på ögats näthinna orsakad av inflammation vilket leder till synförändringar (hos patienter som får immunsuppressiv terapi - en behandling som dämpar immunförsvaret).


    * Dessa biverkningar har observerats vid kliniska prövningar och genom övervakning efter introduktion på marknaden. De flesta av de som observerades i kliniska prövningar rapporterades vara lindriga.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR ZOSTAVAX SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd ZOSTAVAX före utgångsdatum som anges på ytterförpackningen efter EXP.


   Förvaras och transporteras kallt (2 °C–8 °C). Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen så att den skyddas mot ljus.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Efter beredning innehåller 1 dos (0,65 ml):

   Den aktiva substansen är:

   Varicella zostervirus1, Oka/Merck-stam, (levande, försvagat) inte mindre än 19 400 PFU (plaque-forming units).

   1Framställt i humana diploidceller (MRC-5).


   Övriga innehållsämnen är:


   Pulver

   Sackaros, hydrolyserad gelatin, natriumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, kaliumklorid, natrium-L-glutamat-monohydrat, dinatriumfosfat, natriumhydroxid (för att justera pH) och urea.


   Vätska

   Vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vaccinet är ett pulver till injektionsvätska, suspension i en singeldos-injektionsflaska, som ska spädas med vätskan som medföljer injektionsflaskan med pulver.


   Vätskan är klar och färglös. Före blandning med vätskan är pulvret en vit till benvit kompakt kristallisk klump.


   En förpackning ZOSTAVAX innehåller en injektionsflaska och en förfylld spruta med eller utan fastsatt kanyl. En eller två lösa kanyler kan finnas i den yttre förpackningen som innehåller den förfyllda sprutan utan fastsatt kanyl.


   ZOSTAVAX finns i förpackningar om 1, 10 eller 20 med eller utan kanyler. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning: Sanofi Pasteur MSD SNC, 162 avenue Jean Jaurés, 69007 Lyon, Frankrike


   Tillverkare: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Nederländerna

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   België/Belgique/Belgien Sanofi Pasteur MSD, Tél/Tel: +32.2.726.95.84

   България Мерк Шарп и Доум България ЕООД, тел.: + 359 2 819 3737

   Česká republika Merck Sharp & Dohme s.r.o., Tel.: +420 233 010 111

   Danmark Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +45 23 32 69 29

   Deutschland Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +49 30 499198-0

   Eesti Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.6144 200

   Ελλάδα ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Τηλ: +30.210.8009111

   España Sanofi Pasteur MSD S.A., Tel: +34.91.371.78.00

   France Sanofi Pasteur MSD SNC, Tél: +33.4.37.28.40.00

   Hrvastska Merck Sharp & Dohme d.o.o., Tel: +385 1 66 11 333

   Ireland Sanofi Pasteur MSD Ltd, Tel: +3531.468.5600

   Ísland Sanofi Pasteur MSD, Sími: +32.2.726.95.84

   Italia Sanofi Pasteur MSD Spa, Tel: +39.06.664.092.11

   Kύπρος Merck Sharp & Dohme (Cyprus) Limited., Τηλ: +800 00 673 (357 22866700)

   Latvija SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija”, Tel: +371.67364.224

   Lietuva UAB Merck Sharp & Dohme, Tel.: +370.5.2780.247

   Luxembourg/Luxemburg Sanofi Pasteur MSD, Tél: +32.2.726.95.84

   Magyarország MSD Pharma Hungary Kft., Tel.: + 36.1.888.5300

   Malta Merck Sharp & Dohme (Cyprus) Limited., Tel: +357 22866700

   Nederland Sanofi Pasteur MSD, Tel: +31.23.567.96.00

   Norge Sanofi Pasteur MSD, Tlf: +47.67.50.50.20

   Österreich Sanofi Pasteur MSD GmbH, Tel: +43 1 890 34 91

   Polska MSD Polska Sp. z o.o., Tel.: +48.22.549.51.00

   Portugal Sanofi Pasteur MSD, SA, Tel: +351 21 470 45 50

   România Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00

   Slovenija Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Tel: +386.1.520.4201

   Slovenská republika Merck Sharp & Dohme s.r.o., Tel: +421 2 58282010

   Suomi/Finland Sanofi Pasteur MSD, Puh/Tel: +358.9.565.88.30

   Sverige Sanofi Pasteur MSD, Tel: +46.8.564 888 60

   United Kingdom Sanofi Pasteur MSD Ltd, Tel: +44.1.628.785.291


   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida: http://www.ema.europa.eu


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   11/02/2016

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Beredningsanvisningar

   Vätskan är klar och färglös. Före blandning med vätskan är pulvret en vit till benvit kompakt kristallisk klump. När vaccinet är fullständigt berett är det en halvklar till klar, benvit till blekgul vätska.


   Injicera hela innehållet i den förfyllda sprutan i injektionsflaskan som innehåller pulvret. Blanda försiktigt för att lösa upp pulvret helt. Dra upp hela innehållet i injektionsflaskan med berett vaccin, använd samma spruta. En eller två lösa kanyler kan finnas i den förpackning som innehåller förfylld spruta utan fastsatt kanyl. Kanylen sätts på sprutan och vrids ett kvarts varv (90°) för att låsas fast.


   Vaccinet bör administreras omedelbart efter beredning för att minimera förlust av styrka. Kasta det beredda vaccinet om det inte används inom 30 minuter.


   Före administrering ska det beredda vaccinet inspekteras visuellt med avseende på främmande partiklar och/eller onormala fysikaliska förändringar. Kassera vaccinet om något avvikande observeras


   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


   Se även avsnitt 3. Hur ZOSTAVAX används

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  ZOSTAVAX

  Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 1 x 0,65 milliliter Injektionsflaska och förfylld spruta

  • Varunummer: 063196
  • Tillverkare: Sanofi Pasteur MSD Sverige

  1.305,50 kr

  Jämförspris: 1.305,50 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?