Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   ZOSTAVAX

   Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta
   vaccin mot bältros (herpes zoster), levande

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du blir vaccinerad. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad ZOSTAVAX är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder ZOSTAVAX
   3. Hur du använder ZOSTAVAX
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur ZOSTAVAX ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad ZOSTAVAX är och vad det används för

   ZOSTAVAX är ett vaccin som används för att förebygga bältros (herpes zoster) och zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN), den långvariga nervsmärta som följer på bältros.

   ZOSTAVAX används för vaccination av personer som är 50 år eller däröver.

   ZOSTAVAX kan inte användas för att behandla befintlig bältros eller smärtan som associeras med befintlig bältros.

   Information om sjukdomen bältros:

   Vad är bältros?

   Bältros är ett smärtsamt hudutslag med blåsor. Det uppkommer vanligtvis i en del av kroppen och kan pågå i flera veckor. Det kan leda till svår och långvarig smärta och ärrbildning. Mindre vanligt förekommande är bakteriella hudinfektioner, svaghet, muskelförlamning, förlust av hörsel eller syn. Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor. När du haft vattkoppor stannar viruset som orsakade dem kvar i kroppen i nervcellerna. Ibland blir viruset aktivt igen och ger upphov till bältros.

   Vad är PHN?

   När bältrosblåsorna har läkts kan smärtan fortsätta i månader och år och kan vara svår. Denna långvariga nervsmärta kallas postherpetisk neuralgi eller PHN.

   2. Vad du behöver veta innan du använder ZOSTAVAX

   Använd inte ZOSTAVAX

   • om du är allergisk (överkänslig) mot aktiva substanser i detta vaccin (t.ex. neomycin eller något annat innehållsämne som anges i avsnitt 6)

   • om du har en blodsjukdom eller någon typ av cancer som försvagar ditt immunsystem

   • om du av din läkare har fått veta att du har ett försvagat immunsystem som följd av en sjukdom, läkemedel, eller annan behandling

   • om du har aktiv obehandlad tuberkulos

   • om du är gravid (dessutom ska graviditet undvikas i 1 månad efter vaccination, se Graviditet och amning)

   Varningar och försiktighet

   Om du har upplevt något av följande, tala med läkare eller apotekspersonal innan du får ZOSTAVAX:

   • om du har eller har haft några medicinska problem och om eventuella allergier

   • om du har feber

   • om du har hiv-infektion

   Tala om för din läkare om du någon gång fått en allergisk reaktion mot något av innehållsämnena (inklusive neomycin eller något av innehållsämnena som anges i avsnitt 6) innan du vaccineras.

   Liksom med många vacciner kan det hända att ZOSTAVAX inte fullständigt skyddar alla som vaccineras.

   Om du har en koagulationsrubbning eller låga trombocytnivåer ska vaccinet injiceras under huden eftersom blödning kan uppstå efter intramuskulär injektion.

   Andra läkemedel och ZOSTAVAX

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana eller om du nyligen har fått ett annat vaccin.

   ZOSTAVAX kan administreras vid samma tillfälle som inaktiverat influensavaccin. De båda vaccinerna bör ges som separata injektioner på olika ställen på kroppen.

   Prata med din läkare eller hälsovårdspersonal för information om samtidig administrering av ZOSTAVAX och 23‑valent polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner.

   Graviditet och amning

   ZOSTAVAX ska inte ges till gravida kvinnor. Kvinnor i fertil ålder ska använda effektiv preventivmetod under 1 månad efter vaccination.

   Tala om för din läkare om du ammar eller avser att amma. Läkaren avgör om du kan vaccineras med ZOSTAVAX.

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta vaccin.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen information som tyder på att ZOSTAVAX påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   ZOSTAVAX innehåller natrium

   Zostavax innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs det är praktiskt taget "natriumfritt".


   3. Hur du använder ZOSTAVAX

   ZOSTAVAX ska injiceras under huden eller i muskeln, helst i överarmen.

   Om du har en koagulationsrubbning eller låga trombocytnivåer i blodet kommer vaccinet att injiceras under huden.

   ZOSTAVAX ges som en singeldos.

   Beredningsanvisningar avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal finns sist i bipacksedeln.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan ZOSTAVAX orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (kan förekomma hos  1 av 1 000 användare) allergiska reaktioner kan inträffa. En del av dessa reaktioner kan vara allvarliga och omfatta svårigheter att andas eller svälja. Kontakta omedelbart läkare om du får en allergisk reaktion.

   Följande biverkningar har observerats:

   • Mycket vanliga (kan påverka mer än 1 av 10 användare): rodnad, smärta, svullnad och klåda vid injektionsstället*

   • Vanliga (kan förekomma hos 1 av 10 användare): ): värmekänsla, blåmärken, hård knöl och utslag vid injektionsstället*,  huvudvärk*, smärta i arm eller ben*,  ledsmärta, muskelsmärta; feber; utslag

   • Mindre vanliga  (kan förekomma hos 1 av 100 användare): illamående, svullna körtlar (hals, armhåla)

   • Sällsynt (kan förekomma hos 1 av 1 000 användare): nässelutslag vid injektionsstället

   • Mycket sällsynt (kan förekomma hos 1 av 10 000 användare): vattkoppor (varicella), bältros, skada på ögats näthinna orsakad av inflammation vilket leder till synförändringar (hos patienter som får immunsuppressiv terapi - en behandling som dämpar immunförsvaret).

   * Dessa biverkningar har observerats vid kliniska prövningar och genom övervakning efter introduktion på marknaden. De flesta av de som observerades i kliniska prövningar rapporterades vara lindriga.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur ZOSTAVAX ska förvaras

   Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på ytterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras och transporteras kallt (2 °C–8 °C). Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen så att den skyddas mot ljus.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Efter beredning innehåller 1 dos (0,65 ml):

   Den aktiva substansen är:

   Varicella zostervirus1, Oka/Merck-stam, (levande, försvagat) inte mindre än 19 400 PFU (plaque-forming units).

   1Framställt i humana diploidceller (MRC-5).

   Övriga innehållsämnen är:

   Pulver

   Sackaros, hydrolyserad gelatin, natriumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, kaliumklorid, natrium-L-glutamat-monohydrat, dinatriumfosfat, natriumhydroxid (för att justera pH) och urea.

   Vätska

   Vatten för injektionsvätskor

   ZOSTAVAX utseende och förpackningsinnehåll

   Vaccinet är ett pulver till injektionsvätska, suspension i en singeldos-injektionsflaska, som ska spädas med vätskan som medföljer injektionsflaskan med pulver.

   Vätskan är klar och färglös. Före blandning med vätskan är pulvret en vit till benvit kompakt kristallisk klump.

   En förpackning ZOSTAVAX innehåller en injektionsflaska och en förfylld spruta med eller utan fastsatt kanyl. En eller två lösa kanyler kan finnas i den yttre förpackningen som innehåller den förfyllda sprutan utan fastsatt kanyl.

   ZOSTAVAX finns i förpackningar om 1, 10 eller 20 med eller utan kanyler. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning: MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurés, 69007 Lyon, Frankrike

   Tillverkare: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32(0)27766211

   dpoc_belux@merck.com

   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme
   Tel.: +370.5.2780.247
   msd_lietuva@merck.com

   България

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД,
   тел.: + 359 2 819 3737
   info-msdbg@merck.com

   Luxembourg/Luxemburg

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32(0)27766211

   dpoc_belux@merck.com

   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o.
   Tel.: +420 233 010 111
   dpoc_czechslovak@merck.com

   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft.
   Tel.: + 36.1.888.5300

   hungary_msd@merck.com

   Danmark

   MSD Danmark ApS

   Tlf: + 45 4482 4000

   dkmail@merck.com

   Malta

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.
   Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   malta_info@merck.com

   Deutschland

   MSD SHARP & DOHME GMBH

   Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

   e-mail@msd.de

   Nederland

   Merck Sharp & Dohme BV

   Tel: 0800 9999000

   (+31 23 5153153)

   medicalinfo.nl@merck.com

   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ,

   Tel: +372.614.4200

   msdeesti@merck.com

   Norge

   MSD (Norge) AS

   Tlf: +47 32 20 73 00

   msdnorge@msd.no

   Ελλάδα

   MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

   Τηλ: +30 210 98 97 300

   dpoc_greece@merck.com

   Österreich

   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0) 1 26 044

   msd-medizin@merck.com

   España

   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

   Tel: +34 91 321 06 00

   msd_info@merck.com

   Polska

   MSD Polska Sp. z o.o.
   Tel.: +48.22.549.51.00

   msdpolska@merck.com

   France

   MSD VACCINS
   Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

   Portugal

   Merck Sharp & Dohme, Lda

   Tel: +351 21 4465700

   clic@merck.com

   Hrvatska

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.
   Tel: +385 1 66 11 333

   croatia_info@merck.com

   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L

   Tel: + 4021 529 29 00

   msdromania@merck.com

   Ireland

   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

   Tel: +353 (0)1 2998700

   medinfo_ireland@merck.com

   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
   Tel: +386.1.520.4201

   msd.slovenia@merck.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s. r. o
   Tel: +421 2 58282010

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Italia

   MSD Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 361911

   medicalinformation.it@merck.com

   Suomi/Finland

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

   info@msd.fi

   Κύπρος

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
   Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

   cyprus_info@merck.com

   Sverige

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Tel: +46 77 5700488

   medicinskinfo@merck.com

   Latvija

   SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
   Tel: +371.67364.224
   msd_lv@merck.com

   United Kingdom

   Merck Sharp & Dohme Limited

   Tel: +44 (0) 1992 467272

   medicalinformationuk@merck.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   01/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Beredningsanvisningar

   Vätskan är klar och färglös. Före blandning med vätskan är pulvret en vit till benvit kompakt kristallisk klump. När vaccinet är fullständigt berett är det en halvklar till klar, benvit till blekgul vätska.

   Injicera hela innehållet i den förfyllda sprutan i injektionsflaskan som innehåller pulvret. Blanda försiktigt för att lösa upp pulvret helt. Dra upp hela innehållet i injektionsflaskan med berett vaccin, använd samma spruta. En eller två lösa kanyler kan finnas i den förpackning som innehåller förfylld spruta utan fastsatt kanyl. Kanylen sätts på sprutan och vrids ett kvarts varv (90°) för att låsas fast.

   Vaccinet bör administreras omedelbart efter beredning för att minimera förlust av styrka. Kasta det beredda vaccinet om det inte används inom 30 minuter.

   Före administrering ska det beredda vaccinet inspekteras visuellt med avseende på främmande partiklar och/eller onormala fysikaliska förändringar. Kassera vaccinet om något avvikande observeras.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Se även avsnitt 3. Hur ZOSTAVAX används

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  ZOSTAVAX

  Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 1 x 0,65 milliliter Injektionsflaska och förfylld spruta

  • Varunummer: 063196
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  1.349 kr

  Jämförpris: 1.349 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?