Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Xigduo

   5 mg/850 mg, 5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter
   dapagliflozin/metforminhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Xigduo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Xigduo
   3. Hur du tar Xigduo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Xigduo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Xigduo är och vad det används för

   Detta läkemedel innehåller två olika substanser som kallas dapagliflozin och metformin. Båda tillhör en grupp av läkemedel som kallas perorala diabetesmedel.


   Detta läkemedel används för en typ av diabetes som kallas ”diabetes typ 2” hos vuxna patienter (18 år och äldre) och som brukar uppträda när man blir äldre. Om du har typ 2-diabetes producerar din bukspottkörtel inte tillräckligt med insulin eller så kan din kropp inte använda det insulin som bildas, på rätt sätt. Detta leder till en hög nivå av socker (glukos) i blodet. Dapagliflozin verkar genom att avlägsna överflödigt socker från kroppen via urinen och sänka mängden socker i blodet. Metformin verkar främst genom att hämma glukosproduktionen i levern.


   • Det är läkemedel som tas via munnen för diabetes.

   • Detta läkemedel används i kombination med kost och motion.

   • Detta läkemedel används om din diabetes inte kan kontrolleras med andra läkemedel som används för behandling av diabetes tillsammans med kost och motion.

   • Din läkare kan be att du tar enbart detta läkemedel eller tillsammans med andra läkemedel för behandling av diabetes. Det kan vara ett annat läkemedel som tas som tabletter och/eller insulin som ges med injektion.

   • Om du redan tar både dapagliflozin och metformin som separata tabletter, kan din läkare be dig att byta till detta läkemedel. För att undvika överdosering ska du inte fortsätta att ta dapagliflozin och metformintabletter, om du tar detta läkemedel.


   Det är viktigt att fortsätta att följa de råd om kost och motion som du har fått från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Xigduo

   Ta inte Xigduo

   • om du är allergisk mot dapagliflozin, metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du någon gång har haft diabeteskoma.

   • om du har ett tillstånd som kallas ”diabetisk ketoacidos”, ett problem som kan uppstå vid diabetes. Tecknen på detta innefattar snabb viktminskning, illamående eller kräkningar, magsmärtor, snabb och djup andning, sömnighet, en söt doft från andedräkten, en söt eller metallisk smak i munnen eller en annorlunda lukt från urin eller svett.

   • om du har problem med njurarna.

   • om du har en svår infektion.

   • om du har förlorat mycket vatten från kroppen (uttorkning), t.ex. på grund av långvarig eller svår diarré eller om du har kräkts flera gånger i rad.

   • om du nyligen har haft en hjärtattack eller om du har hjärtsvikt eller allvarliga problem med blodcirkulationen eller svårt att andas.

   • om du har problem med levern.

   • om du dricker stora mängder alkohol (antingen varje dag eller bara ibland) (se avsnittet ”Xigduo med alkohol”).


   Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel och under behandling:

   • om du har ”typ 1-diabetes” – den typ av diabetes som brukar börja när man är ung, och kroppen inte producerar något insulin.

   • om du upplever snabb viktminskning, illamående eller kräkningar, magsmärtor, kraftig törst, snabb och djup andning, förvirring, ovanlig sömnighet eller trötthet, en sötaktig andedräkt, en sötaktig smak eller metallsmak i munnen eller en annorlunda lukt på urin eller svett ska du kontakta läkare eller närmaste sjukhus omedelbart. Dessa symtom kan vara tecken på "diabetesketoacidos"– ett problem som du kan få vid diabetes på grund av ökade nivåer av ”ketonkroppar” i urinen eller blodet. Detta visar sig i tester. Risken för att utveckla diabetesketoacidos kan öka vid utdragen fasta, hög alkoholkonsumtion, vätskebrist, plötslig sänkning av insulindosen eller ett större behov av insulin på grund av en större operation eller en allvarlig sjukdom.

   • om du får laktacidos (mjölksyraacidos): metformin, en av de aktiva substanserna i detta läkemedel, kan orsaka en sällsynt men allvarlig biverkning som kallas laktacidos (ansamling av mjölksyra i blodet) som kan leda till döden. Tecknen är: kraftigt illamående, kräkningar, magont, muskelkramper, svår trötthet eller andningssvårigheter. Laktacidos är ett medicinskt akuttillstånd och måste behandlas på sjukhus. Om detta händer dig kan du behöva omedelbart sjukhusvård, eftersom laktacidos kan leda till koma. Sluta omedelbart att ta detta läkemedel och kontakta genast läkare eller närmaste sjukhus (se avsnitt 4). Ta med dig läkemedelsförpackningen.

   • om du har problem med njurarna. Läkaren kontrollerar din njurfunktion.

   • om du har mycket höga nivåer av glukos i blodet som kan göra dig uttorkad (tappar för mycket kroppsvätska). Möjliga symtom på uttorkning anges i början av avsnitt 4. Tala om för din läkare innan du börjar ta detta läkemedel om du har något av dessa tecken.

   • om du tar läkemedel som sänker blodtrycket (antihypertensiva medel) och har haft lågt blodtryck (hypotoni). Mer information ges nedan i ”Andra läkemedel och Xigduo”.

   • om du har haft en allvarlig hjärtsjukdom eller om du har haft en stroke.

   • om du har eller får illamående, kräkningar eller feber eller om du inte kan äta eller dricka. Dessa tillstånd kan orsaka uttorkning. Din läkare kan be dig sluta ta detta läkemedel tills du återhämtat dig för att förhindra uttorkning.

   • om du ofta får urinvägsinfektioner. Det här läkemedlet kan orsaka urinvägsinfektioner och läkaren kan behöva övervaka dig noggrannare. Läkaren kan överväga att ändra din behandling tillfälligt om du får en allvarlig infektion.

   • om du är 75 år eller äldre ska du inte börja ta detta läkemedel, eftersom du kan vara mer benägen att få vissa biverkningar.

   • om du tar ett annat läkemedel mot diabetes som innehåller ”pioglitazon” ska du inte börja ta detta läkemedel.

   • om du har ökat antal röda blodkroppar i blodet, vilket ses i blodprover.

   • om du ska opereras under narkos. Du ska sluta att ta Xigduo minst 48 timmar före en planerad operation med narkos och du ska inte börja ta det igen förrän det gått minst 48 timmar efter operationen. Följ läkarens anvisningar innan du avbryter och innan du börjar ta läkemedlet igen.

   • om du behöver få en injektion av ett läkemedel som kallas kontrastmedel som innehåller jod, till exempel före röntgen eller skintigrafisk undersökning. Du måste informera din läkare och sluta att ta detta läkemedel under en viss tid och i ytterligare två eller flera dagar därefter, beroende på hur dina njurar fungerar. Se till att be din läkare om råd om när du kan påbörja din behandling igen.


   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.


   Njurfunktion

   Dina njurar ska kontrolleras innan du börjar ta detta läkemedel och minst en gång varje år medan du tar det.


   Socker i urinen

   På grund av hur detta läkemedel verkar, kommer din urin att visa positivt testresultat för socker när du tar detta läkemedel.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder, eftersom det inte har studerats hos dessa patienter.

   Andra läkemedel och Xigduo

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala i synnerhet om för din läkare:

   • om du tar ett läkemedel som används för att avlägsna vätska från kroppen (diuretika). Din läkare kan be dig sluta ta detta läkemedel. Möjliga symtom på förlust av alltför mycket vätska från kroppen anges i början av avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”.

   • om du tar andra läkemedel som sänker blodsockernivåerna, till exempel insulin eller en sulfonureid. Din läkare vill kanske sänka dosen av de andra läkemedlen för att förhindra att du får blodsockernivåer som är för låga (hypoglykemi).

   • om du tar cimetidin, ett läkemedel som används för att behandla magproblem.

   • om du använder luftrörsvidgande medel (beta-2-agonister) vilka används för att behandla astma.

   • om du använder kortikosteroider vilka används för att behandla inflammation vid sjukdomar som astma och artrit.

   Xigduo med alkohol

   Undvik alkohol, inklusive läkemedel som innehåller alkohol, medan du tar detta läkemedel, eftersom alkohol kan öka risken för laktacidos (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska sluta att ta detta läkemedel om du blir gravid, eftersom det inte rekommenderas under graviditetens andra och tredje trimester (graviditetens sista sex månader). Tala med din läkare om det bästa sättet att kontrollera ditt blodsocker när du är gravid.


   Tala med din läkare om du vill amma eller ammar innan du tar detta läkemedel. Använd inte detta läkemedel om du ammar. Det är inte känt om detta läkemedel passerar över till bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du tar det tillsammans med andra läkemedel som sänker mängden socker i blodet, såsom insulin eller en sulfonylurea, kan detta orsaka alltför låga blodsockernivåer (hypoglykemi), vilket kan ge symtom som svaghet, yrsel, ökad svettning, snabba hjärtslag, synförändring eller koncentrationssvårigheter och påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner. Kör inte bil och använd inte några verktyg eller maskiner om du börjar känna dessa symtom.


   3. Hur du tar Xigduo

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hur mycket läkemedel som ska tas

   • Den mängd av detta läkemedel du kommer att ta varierar beroende på ditt tillstånd och de doser du för närvarande tar av metformin och/eller enskilda tabletter med dapagliflozin och metformin. Din läkare talar om för dig exakt vilken dos av detta läkemedel du ska ta.

   • Den rekommenderade dosen är en tablett två gånger om dagen.


   Så här tar du läkemedlet

   • Svälj tabletten hel med ett halvt glas vatten.

   • Ta tabletten i samband med måltid. Det minskar risken för biverkningar i magsäcken.

   • Ta tabletten två gånger dagligen, en på morgonen (frukost) och en på kvällen (middag).


   Din läkare kan ordinera detta läkemedel tillsammans med ett eller flera andra läkemedel för att sänka dina blodsockernivåer. Dessa kan vara läkemedel som tas genom munnen eller insulin som ges med injektion. Kom ihåg att ta dessa andra läkemedel enligt läkarens anvisningar. Det ger det bästa resultatet för din hälsa.

   Kost och motion

   För att kontrollera din diabetes behöver du äta rätt kost och motionera, även när du tar detta läkemedel. Därför är det viktigt att fortsätta att följa de råd om kost och motion som du har fått från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Särskilt om du följer en diabeteskost för viktkontroll ska du fortsätta att följa den medan du tar detta läkemedel.

   Om du har tagit för stor mängd av Xigduo

   Om du har tagit för många Xigduo-tabletter kan du få laktacidos. Symtomen på laktacidos är kraftigt illamående, kräkningar, magont, muskelkramper, svår trötthet eller andningssvårigheter. Om detta händer dig kan du behöva omedelbart sjukhusvård, eftersom laktacidos kan leda till koma. Sluta omedelbart att ta detta läkemedel och kontakta genast läkare eller närmaste sjukhus (se avsnitt 4). Ta läkemedelsförpackningen med dig.

   Om du har glömt att ta Xigduo

   Ta inte dubbel dos av detta läkemedel för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Xigduo

   Sluta inte att ta detta läkemedel utan att först tala med läkaren. Ditt blodsocker kan höjas om du inte tar detta läkemedel.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Xigduo och kontakta omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar eller potentiellt allvarliga biverkningar:


   • Laktacidos. Metformin, en av de aktiva substanserna i detta läkemedel, kan orsaka en mycket sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 10 000 personer) men allvarlig biverkning som kallas ”laktacidos” (mjölksyraacidos). Detta är en ansamling av mjölksyra i blodet, vilket kan leda till döden. Laktacidos är ett medicinskt akuttillstånd och måste behandlas på sjukhus. Det drabbar särskilt patienter vars njurar inte fungerar ordentligt.

    Tecken på ”laktacidos” är:

    • kraftigt illamående

    • kräkningar, magont

    • muskelkramper

    • svår trötthet

    • andningssvårigheter.


   Om detta händer dig kan du behöva omedelbar sjukhusvård, eftersom laktacidos kan leda till koma. Sluta omedelbart att ta detta läkemedel och kontakta genast läkare eller närmaste sjukhus. Ta med dig läkemedelsförpackningen.


   Sluta ta Xigduo och uppsök läkare så snart som möjligt om du upptäcker någon av följande allvarliga eller potentiellt allvarliga biverkningar:


   • Uttorkning: förlust av för mycket vätska från kroppen är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).
    Detta är tecken på uttorkning:

    • mycket torr eller klibbig mun, stark törst

    • mycket sömnig eller trött

    • lite eller ingen urin

    • snabba hjärtslag.


   • Urinvägsinfektion är vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer).
    Detta är tecken på en svår urinvägsinfektion:

    • feber och/eller frossa

    • brännande känsla när du kissar

    • smärta i ryggen eller sidan.

   Även om det är mindre vanligt ska du genast tala om för din läkare om du upptäcker blod i urinen.


   Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får någon av följande biverkningar:


   • diabetesketoacidos, sällsynt förekommande (kan förekomma hos upp till 1 av

    1 000 personer)

   Detta är tecknen på diabetesketoacidos (se även avsnitt 2 Varningar och försiktighet):

   - förhöjda nivåer av ”ketonkroppar” i urinen eller blodet

   - snabb viktminskning

   - illamående eller kräkningar

   - magsmärta

   - kraftig törst

   - snabb och djup andning

   - förvirring

   - ovanlig sömnighet eller trötthet

   - en sötaktig lukt på andedräkten, en sötaktig smak eller metallsmak i munnen eller en annorlunda lukt på urin eller svett.

   Detta kan uppträda oavsett blodglukosnivån. Din läkare kan besluta att tillfälligt eller varaktigt avbryta behandlingen med Xigduo.


   Kontakta läkare så snart som möjligt om du upptäcker någon av följande biverkningar:

   • Låga blodsockernivåer (hypoglykemi), är mycket vanligt (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer) – när du tar detta läkemedel med sulfonureid eller andra läkemedel som sänker mängden socker i blodet, såsom insulin.
    Dessa är tecken på lågt blodsocker:

    • skakningar, svettningar, stark oro, snabba hjärtslag

    • hungerkänsla, huvudvärk, synförändringar

    • humörförändringar eller förvirringskänsla.


   Din läkare kan tala om för dig hur låga blodsockernivåer ska behandlas och vad du ska göra om du får något av ovanstående symtom.


   Övriga biverkningar är:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • illamående, kräkning

   • diarré eller magont

   • förlorad aptit


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • infektion i underlivet (torsk) på penis eller i slidan (kan ge irritation, klåda, onormal flytning eller lukt)

   • ryggsmärta

   • större urinmängd än vanligt eller behov av att kissa oftare

   • förändringar av blodkolesterol- eller blodfettnivåerna (visat genom tester)

   • förändringar av mängden röda blodkroppar i blodet (visat genom tester)

   • smakförändringar

   • yrsel


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • törst

   • förstoppning

   • obehag när man kissar

   • vaknar på natten för att behöva kissa

   • muntorrhet

   • viktminskning

   • förändringar i laboratorieblodtester (kreatinin eller urea)

   • nedsatt njurfunktion


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

   • sänkta nivåer av vitamin B12 i blodet

   • onormala leverfunktionstester, leverinflammation (hepatit)

   • hudrodnad (erytem), klåda eller kliande utslag (nässelfeber)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Xigduo ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på blistret eller kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Det här läkemedlet kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är dapagliflozin och metforminhydroklorid (metformin HCl).
    Varje Xigduo 5 mg/850 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller dapagliflozin-propandiol-monohydrat motsvarande 5 mg dapagliflozin och 850 mg metforminhydroklorid.
    Varje Xigduo 5 mg/1 000 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller dapagliflozin-propandiol-monohydrat motsvarande 5 mg dapagliflozin och 1 000 mg metforminhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • tablettkärna: hydroxypropylcellulosa (E463), mikrokristallin cellulosa (E460(i)), magnesiumstearat (E470b), natriumstärkelseglykolat.

    • filmdragering: polyvinylalkohol (E1203), makrogol 3350 (E1520(iii)), talk (E553b), titandioxid (E171), järnoxider (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Xigduo 5 mg/850 mg är 9,5 x 20 mm ovala, bruna, filmdragerade tabletter. Det står ”5/850” på ena sidan och ”1067” på andra sidan.

   • Xigduo 5 mg/1 000 mg är 10,5 x 21,5 mm ovala, gula, filmdragerade tabletter. Det står ”5/1000” på ena sidan och ”1069” på andra sidan.


   Xigduo 5 mg/850 mg filmdragerade tabletter och Xigduo 5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter finns i blister av PVC/PCTFE/Alu. Förpackningsstorlekarna är 14, 28, 56 och 60 filmdragerade tabletter i icke-perforerade blister, 60 x 1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister och multipack som innehåller 196 (2 förpackningar med 98) filmdragerade tabletter i icke-perforerade blister.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   AstraZeneca AB

   SE-151 85 Södertälje

   Sverige


   Tillverkare

   AstraZeneca GmbH

   Tinsdaler Weg 183

   22880 Wedel

   Tyskland


   Bristol-Myers Squibb Company

   Contrada Fontana del Ceraso

   IT-03012 Anagni (FR)

   Italien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tel: +32 2 370 48 11

   Lietuva

   UAB AstraZeneca Lietuva

   Tel: + 370 5 2660550

   България

   АстраЗенека България ЕООД

   Тел.: + 359 (2) 44 55 000

   Luxembourg/Luxemburg

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tél/Tel: +32 2 370 48 11

   Česká republika

   AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420 222 807 111

   Magyarország

   AstraZeneca Kft.

   Tel.: +36 1 883 6500

   Danmark

   AstraZeneca A/S

   Tlf: +45 43 66 64 62

   Malta

   Associated Drug Co. Ltd

   Tel: + 356 2277 8000

   Deutschland

   AstraZeneca GmbH

   Tel: +49 41 03 7080

   Nederland

   AstraZeneca BV

   Tel: +31 79 363 2222

   Eesti

   AstraZeneca

   Tel: + 372 6549 600

   Norge

   AstraZeneca AS

   Tlf: +47 21 00 64 00

   Ελλάδα

   AstraZeneca A.E.

   Τηλ: +30 2 106871500

   Österreich

   AstraZeneca Österreich GmbH

   Tel: +43 1 711 31 0

   España

   AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

   Tel: +34 91 301 91 00

   Polska

   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 245 73 00

   France

   AstraZeneca

   Tél: +33 1 41 29 40 00

   Portugal

   AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: +351 21 434 61 00

   Hrvatska

   AstraZeneca d.o.o.

   Tel: + 385 1 4628 000

   România

   AstraZeneca Pharma SRL

   Tel: +40 21 317 60 41

   Ireland

   AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

   Tel: +353 1609 7100

   Slovenija

   AstraZeneca UK Limited

   Tel: + 386 1 51 35 600

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   AstraZeneca AB, o.z.

   Tel: + 421 2 5737 7777

   Italia

   AstraZeneca S.p.A.

   Tel: +39 02 9801 1

   Suomi/Finland

   AstraZeneca Oy

   Puh/Tel: +358 10 23 010

   Κύπρος

   Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

   Τηλ: +357 22490305

   Sverige

   AstraZeneca AB

   Tel: +46 8 553 26 000

   Latvija

   SIA AstraZeneca Latvija

   Tel: + 371 67377100

   United Kingdom

   AstraZeneca UK Ltd

   Tel: +44 1582 836 836


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-05-18


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Xigduo

  Filmdragerad tablett 5 mg/1000 mg 56 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 393404
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  491,52 kr

  Jämförspris: 8,78 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?