Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Wellvone

   150 mg/ml oralsuspension
   atovakvon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Wellvone är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Wellvone
   3. Hur du tar Wellvone
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Wellvone ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Wellvone är och vad det används för

   Wellvone används för att behandla en typ av lunginflammation som kallas Pneumocystis pneumoni (PCP) hos personer som inte kan ta läkemedlet co-trimoxazol.

   Denna sjukdom orsakas av en organism som kallas Pneumocystis jiroveci (som tidigare kallades Pneumocystis carinii).

   Den aktiva substansen i Wellvone är atovakvon. Wellvone tillhör en grupp läkemedel som används mot en typ av parasiter som kallas protozoer.

   Atovakvon som finns i Wellvone kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Wellvone

   Ta inte Wellvone

   • om du är allergisk mot atovakvon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (angivna i avsnitt 6).

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Wellvone.

   Var särskilt försiktig med Wellvone

   Innan du tar Wellvone behöver läkaren veta

   • om du har en njur- eller leversjukdom

   • om du har diarré, speciellt när du börjar behandlingen. Diarrén minskar mängden Wellvone som kroppen tar upp, vilket kan göra att behandlingen blir mindre effektiv.

   • om du är över 65 år.

   Tala om för läkaren om något av detta gäller dig. Läkaren kan avgöra om Wellvone är olämpligt för dig eller om du behöver extra kontroller medan du tar det.

   Graviditet, amning och fertilitet

   • Ta inte Wellvone om du är gravid om inte läkaren rekommenderar det. Om du blir gravid medan du tar Wellvone, rådfråga läkare om du ska fortsätta behandlingen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel under graviditeten.

   • Amma inte under behandlingen med Wellvone. Det är inte känt om Wellvone går över i bröstmjölk. Om detta skulle ske kan det skada ditt barn.

   Andra läkemedel och Wellvone

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

   Vissa läkemedel kan minska effekten av Wellvone, och Wellvone kan ändra effekten av andra läkemedel som tas samtidigt. Dessa innefattar:

   • rifampicin och rifabutin (antibiotika)

   • tetracyklin(antibiotikum)

   • metoklopramid som används för att behandla illamående och kräkning

   • indinavir, zidovudin eller didanosin som används för att behandlahiv

   • efavirenz eller vissa mycket aktiva proteashämmare som används vid behandling av hiv

   • etoposid som används vid behandling av cancer.

   Tala om för läkaren om du tar något av dessa läkemedel. Läkaren kan avgöra om Wellvone är olämpligt för dig eller om du behöver extra kontroller under tiden du tar det.

   Kom ihåg att tala om för läkare om du börjar ta annan medicin medan du använder Wellvone.

   Wellvone med mat och dryck

   Ta alltid Wellvone tillsammans med mat – helst mat med ett högt fettinnehåll. Detta kommer att öka upptaget av Wellvone i kroppen och gör att din behandling blir effektivare. Rådfråga läkare om lämplig mat.

   Om du har svårt att ta Wellvone tillsammans med mat, tala med läkare om alternativa behandlingar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din förmåga att köra bil eller använda maskiner förväntas inte bli påverkad medan du tar Wellvone.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Wellvone

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Skaka flaskan väl före användning.

   Späd inte ut Wellvone.

   Ta alltid Wellvone tillsammans med mat – helst mat med ett högt fettinnehåll. Detta förbättrar upptaget av Wellvone betydligt och gör din behandling effektivare.

   Dosering

   Den rekommenderade dosen av Wellvone för vuxna är en doseringssked på 5 ml (innehållande 750 mg atovakvon) 2 gånger dagligen i 21 dagar.

   Ta en dos på morgonen och en dos på kvällen.

   Om du har tagit för stor mängd av Wellvone

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om möjligt, visa upp Wellvone-förpackningen.

   Om du har glömt att ta Wellvone

   Om du har glömt att ta en dos av Wellvone, ta nästa dos så snart du kommer ihåg det (återigen med mat) och fortsätt sedan med behandlingen som tidigare.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Sluta inte ta Wellvone utan att ha rådfrågat läkare.

   Ta Wellvone så länge som läkaren har ordinerat. Sluta inte utan läkarordination även om du känner dig bättre. Om du inte fullföljer hela behandlingskuren kan infektionen komma tillbaka.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

   • illamående

   • hudutslag

   • klåda.

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

   • diarré

   • kräkningar

   • huvudvärk

   • sömnsvårigheter (insomni)

   • feber

   • allergiska reaktioner, ibland allvarliga. Symtom på allergiska reaktioner innefattar:

    • plötslig pipande eller väsande andning, trånghetskänsla i bröstet och halsen eller andningssvårigheter (bronkospasm)

    • svullnad i ögonlocken, ansiktet, läpparna, tungan eller andra delar av kroppen.

   • nässelutslag (urtikaria).

   Andra vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprover är:

   • låga natriumvärden i blodet (hyponatremi)

   • stegringar av leverenzymer

   • minskat antal röda blodkroppar (anemi), vilket kan orsaka trötthet, huvudvärk och andnöd

   • minskat antal av vissa typer av vita blodkroppar (neutropeni).

   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

   • höjning av amylas, vilket kan påvisas genom ett blodprov (amylas är ett enzym som produceras i bukspottkörteln).

   Andra biverkningar

   Andra biverkningar har förekommit hos ett mycket litet antal användare men den exakta biverkningsfrekvensen är okänd:

   • hudutslag (erythema multiforme) som kan bli blåsor och ser ut som små måltavlor (mörk fläck i mitten som omringas av ett ljusare fält och en mörk ring längs kanten)

   • utspridda hudutslag med blåsor och avflagnande hud, förekommer speciellt kring munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom).

   • Om du märker något av dessa symtom kontakta läkare omgående.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Wellvone ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten på flaskan efter EXP. Öppnad förpackning är hållbar i högst 21 dagar.

   Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Varje doseringssked med 5 ml Wellvone suspension innehåller 750 mg av den aktiva substansen atovakvon (1 ml Wellvone innehåller 150 mg atovakvon). Övriga innehållsämnen är bensylalkohol, xantangummi, poloxamer 188, sackarinnatrium, renat vatten, tutti frutti-smakämne (apelsinolja, koncentrerad apelsinolja, propylenglykol, bensylalkohol, vanillin, acetylaldehyd, amylacetat och etylbutyrat) (se avsnitt 2).

   Om du tror att du kan vara allergisk mot något av dessa innehållsämnen:

   • Tala om det för din läkare och ta inte Wellvone.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Wellvone oral suspension är en gul vätska. Läkemedlet tillhandahålls i en 240 ml flaska av plast med barnsäkert lock, innehållandes 226 ml oral suspension. En 5 ml doseringssked medföljer i varje förpackning.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

   Tel: 08-638 93 00

   E-post: info.produkt@gsk.com

   Tillverkare:

   Aspen Bad Oldesloe GmbH

   Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Tyskland

   Glaxo Operations UK Limited

   (trading as Glaxo Wellcome Operations)

   Harmire Road

   Barnard Castle

   County Durham

   DL12 8DT

   Storbritannien

   GlaxoSmithKline Trading Services Limited

   12 Riverwalk,

   Citywest Business Campus

   Dublin 24,

   Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-05


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Wellvone®

  Oral suspension 150 mg/ml 226 milliliter Flaska

  • Varunummer: 199679
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  4.201,42 kr

  Jämförpris: 18,59 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?