Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Torem

   5 mg, 10 mg tabletter
   torasemid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Torem är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Torem
   3. Hur du använder Torem
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Torem ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Torem är och vad det används för

   Torem är ett urindrivande medel, ett diuretikum, men har med den dosering som är aktuell för blodtrycksbehandling svag diuretisk effekt. Den diuretiska effekten inträder inom 1 timme med maximal effekt efter 2-3 timmar och kvarstår upp till 12 timmar. Maximal blodtryckssänkande effekt vid upprepad dosering ses efter upp till 10-12 veckor.

   Torem används för behandling av högt blodtryck och vid vätskeansamling i kroppsvävnader med svullnad (ödem).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Torem

   Använd inte Torem

   • Om du är allergisk mot torasemid eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du är allergisk mot sulfonylurea.

   • Om du har svår leversjukdom.

   • Om du har minskad blodvolym.

   • Om du inte har någon urinproduktion.

   • Om du har lågt blodtryck.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Torem.

   • Om du har låga halter av kalium och natrium i blodet. 

   • Om du har urineringsbesvär.

   • Om du har vätskebrist och är uttorkad.

   • Om du har nedsatt njurfunktion.

   • Om du har oregelbunden hjärtrytm.

   • Om du har diabetes.

   • Om du har skrumplever eller vätska i buken.

   Barn och ungdomar

   Torem ska inte användas av barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Torem

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit andra läkemedel eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

   Torem kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:

   • probenacid (medel vid gikt)

   • acetylsalicylsyra (smärtstillande)

   • blodförtunnande medel av kumarintyp (t.ex. warfarin)

   • vissa medel vid hjärtsjukdomar som t.ex. digitalisglykosider och ACE-hämmare

   • medel mot diabetes

   • kolestyramin (kolesterol- och triglyceridsänkande medel)

   • vissa medel vid infektioner som t.ex. gentamicin, tobramycin och cefalosporiner

   • vissa icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)

   • cisplatin (cytostatika)

   • litium (antipsykotiskt medel)

   • laxermedel

   • glukokortikoider och mineralkortikoider

   • teofyllin (mot t.ex. astma)

   Användning av Torem med mat och dryck

   Torem kan tas med eller utan föda.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför med läkare före användning av Torem under graviditet.

   Okänt om Torem passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Torem kan försämra reaktionsförmågan. Detta gäller framförallt i början av behandlingen eller när behandlingen ändras.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Torem innehåller laktos

   Om du är överkänslig mot vissa sockerarter bör du informera din läkare om detta innan du tar Torem, eftersom Torem innehåller laktos.


   3. Hur du använder Torem

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år vid högt blodtryck: 2,5 mg dagligen förslagsvis till frukost. Vid behov kan läkaren öka dosen till högst 5 mg 1 gång dagligen.

   Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år vid ödem: 5-10 mg dagligen förslagsvis till frukost. Vid behov kan läkaren öka dosen till 20 mg per dag.

   Torem tabletterna ska sväljas med lite vätska och ska inte tuggas. Tabletterna kan med fördel tas på morgonen.

   Användning för barn

   Torem ska inte ges till barn under 12 år.

   Om du använt för stor mängd av Torem

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Torem

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Torem orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk, yrsel, trötthet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Minskad kaliumhalt i blodet, leverpåverkan, urinblåsebesvär, förhöjda halter av blodsocker, blodfetter, blod triglycerider och kolesterol, överproduktion urinsyra, aptitförlust, kraftlöshet, mag- eller muskelbesvär, illamående, kräkning, diarré, förstoppning, muskelkramp.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Oregelbunden hjärtrytm, kärlkramp, hjärtinfarkt, ändrade halter av kreatinin, urea och natrium i blodet, blodvärdesförändringar, överkänslighet mot solljus, klåda, nässelutslag, tinnitus, hörselnedsättning, myrkrypningar och stickningar i armar och ben, muntorrhet.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Hjärninfarkt (stroke), blodpropp, allvarliga hudreaktioner (t.ex. Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys), bukspottkörtelinflammation, synrubbningar, svimning, förvirringstillstånd.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Torem ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är torasemid 5 mg respektive 10 mg.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 58 mg respektive 116 mg, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, majsstärkelse

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Torem, 5 mg tabletter är vita, runda, med skåra, märkta T 5.0.

   Tryckförpackning: 100 tabletter

   Torem, 10 mg tabletter är vita, runda med skåra, märkta T 10.0.

   Tryckförpackning: 100 tabletter

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Telefon: 08-630 19 00

   Email: info@medasverige.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-11


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Torem®

  Tablett 10 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 048330
  • Tillverkare: Meda AB

  383,13 kr

  Jämförpris: 3,83 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?