Bild på Tiger Balsam Vit
 • Värmande ämnen t ex kamfe
 • Vissa utvärtes läkemedel
 • Kan användas för behandling av tillfälliga muskelsmärtor, okomplicerade insektsbett och förkylning
 • Från 8 år. Läs bipacksedeln noga innan användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tiger Balsam Vit

   Salva
   Delvis avmentoliserad myntaolja, kajeputolja, racemisk kamfer, levomentol, kryddnejlikolja

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tiger Balsam Vit är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tiger Balsam Vit
   3. Hur du använder Tiger Balsam Vit
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tiger Balsam Vit ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tiger Balsam Vit är och vad det används för

   Tiger Balsam Vit är en salva som används för:

   • behandling av tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar.

   • lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett.

   • lindring av symtom i de övre luftvägarna vid förkylning.

   • lindring av besvär vid spänningshuvudvärk.

   Det är inte helt klarlagt hur Tiger Balsam Vit verkar. Kamfer, levomentol och eteriska oljor antas lokalt öka blodflödet och utöva en svag smärtstillande effekt. Initialt fås en kylande effekt som åtföljs av en värmekänsla, vilket indirekt kan avleda smärta och värk.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tiger Balsam Vit

   Använd inte Tiger Balsam Vit

   • om du är allergisk mot kamfer, levomentol, kajeputolja, avmentoliserad myntaolja, kryddnejlikolja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • Tiger Balsam Vit är endast avsett för utvärtes bruk.

   • Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och andra känsliga områden.

   • Tiger Balsam Vit ska inte användas i ansiktet, i näsborrar, på öppna sår eller skadad hud och inte heller tillsammans med täta förband.

   • Tiger Balsam Vit kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud. Pröva på en liten yta innan behandling påbörjas.

   Andra läkemedel och Tiger Balsam Vit

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Effekten av samtidig användning av andra läkemedel, eller föda är inte studerad.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Användning under graviditet och amning rekommenderas inte och läkemedlets inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tiger Balsam Vit har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.   3. Hur du använder Tiger Balsam Vit

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och barn över 8 år:

   Tillfälliga muskelsmärtor och insektsbett: Tiger Balsam Vit masseras in i det smärtande eller stela området 3-4 gånger per dag.


   Vid förkylningssymptom: Tiger Balsam Vit ingnides på bröst, hals eller rygg efter behov 3-4 gånger dagligen.


   Spänningshuvudvärk:

   Tiger Balsam Vit ingnides på tinningarna eller pannan med cirklande rörelser. Upprepa vid behov efter 30 minuter och 1 timme. Används högst 4 gånger per dag. Gnid inte in nära ögonen. Tvätta genast händerna efteråt.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderas inte till barn under 8 år.

   Om du använt för stor mängd av Tiger Balsam Vit

   Observera att barn har en ökad känslighet för kamfer, levomentol och eteriska oljor. Det finns risk för allvarlig förgiftning om medlet används felaktigt.


   Om läkemedlet av misstag intas genom munnen eller appliceras felaktigt skall omedelbart kontakt tas med läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid kraftig överdosering kan symtom såsom illamående, yrsel, förvirring och kramper förekomma. Framkalla inte kräkning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Enstaka fall av hudreaktioner har förekommit. Kontakta läkare om du misstänker att Tiger Balsam Vit har gett dig allvarliga biverkningar.
   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tiger Balsam Vit ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på burkens och ytterkartongens botten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna i 1 gram salva är delvis avmentoliserad myntaolja 160 mg , kajeputolja 130 mg, racemisk kamfer 110 mg, levomentol 80 mg, och kryddnejlikolja 15 mg.

   • Övriga innehållsämnen är gult vaselin och fast paraffin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit salva med fast konsistens och kraftig doft av mentol.

   Sexkantig glasburk med metallock innehållande 19,4 gram salva.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Evolan Pharma AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Telefon: 08– 544 960 30


   Tillverkare

   Evolan Pharma AB

   Svärdvägen 19

   182 33 Danderyd


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-07-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tiger Balsam Vit

  Salva 19,4 gram Burk

  • Varunummer: 230862
  • Tillverkare: Evolan Pharma AB

  59,50 kr

  Jämförpris: 59,50 kr / st

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/tiger-balsam-vit-salva-194-gram-burk-111958/ 111958 Tiger Balsam Vit https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/230862s.jpg 59.50 59.50 SEK Tiger Balsam InStock Värmande ämnen t ex kamfe Meny Meny/Hälsa & levnadsvanor Meny/Hälsa & levnadsvanor/Träning Meny/Hälsa & levnadsvanor/Träning/Sportskador & skydd Beredningsform Beredningsform/Salva Verkningssätt Verkningssätt/Kyla & värme Meny/Värk Meny/Värk/Ryggvärk & nackvärk Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Salva 19,4 gram Burk