Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Spedra

   200 mg Tabletter
   Avanafil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Spedra är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Spedra
   3. Hur du använder Spedra
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Spedra ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Spedra är och vad det används för

   Spedra innehåller den aktiva substansen avanafil. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare). Spedra är en behandling för vuxna män som har erektil dysfunktion (kallas även impotens). Det är när du inte kan få eller behålla en hård erigerad penis som duger för sexuell aktivitet.

   Spedra fungerar genom att hjälpa blodkärlen i penis att slappna av. Detta ökar blodflödet till penis och hjälper den att förbli hård och erigerad när du blir sexuellt stimulerad. Spedra botar inte ditt tillstånd.

   Det är viktigt att observera att Spedra endast fungerar om du är sexuellt stimulerad. Du och din partner behöver fortfarande använda förspel för att bli redo för sex – precis som om du inte tog något läkemedel som hjälp.

   Spedra hjälper dig inte om du inte har erektil dysfunktion. Spedra är inte avsett för kvinnor.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Spedra

   Använd inte Spedra

   • om du är allergisk mot avanafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • om du tar nitratläkemedel mot bröstsmärta (angina), t.ex. amylnitrit eller glyceryltrinitrat; Spedra kan öka effekterna av dessa läkemedel och kraftigt sänka ditt blodtryck,

   • om du tar läkemedel mot hiv eller AIDS, såsom ritonavir, indinavir, sakvinavir, nelfinavir eller atazanavir,

   • om du tar läkemedel mot svampinfektioner, såsom ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol eller vissa antibiotika mot bakterieinfektioner, såsom klaritromycin eller telitromycin,

   • om du har ett allvarligt hjärtproblem,

   • om du har haft stroke eller hjärtattack de senaste 6 månaderna,

   • om du har lågt blodtryck eller högt blodtryck som inte kontrolleras med läkemedel,

   • om du har bröstsmärtor (angina) eller du får bröstsmärta vid sexuellt umgänge,

   • om du har allvarliga lever- eller njurproblem,

   • om du har förlorat synen på ena ögat på grund av att inte tillräckligt med blod når ögat (icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati [NAION]),

   • om vissa allvarliga ögonproblem finns i släkten (t.ex. retinitis pigmentosa)

   • om du tar riociguat. Riociguat används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (högt blodtryck i lungorna som orsakas av blodproppar). PDE5-hämmare har visat sig öka de blodtryckssänkande effekterna av riociguat. Om du tar riociguat eller är osäker rådfråga läkare.

   Ta inte Spedra om något av ovanstående gäller för dig. Om du inte är säker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Spedra.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Spedra

   • om du har hjärtproblem; det kan vara riskfyllt för dig att ha sexuellt umgänge,

   • om du har ”priapism” som är en ihållande erektion som varar 4 timmar eller mer. Detta kan drabba män med tillstånd som sickelcellsjukdom, multipel myelom eller leukemi.

   • om du har ett fysiskt tillstånd som påverkar formen på penis (t.ex. vinkling, Peyronies sjukdom eller kavernös fibros),

   • om du har någon blödningsstörning eller aktivt magsår.

   Om något av ovanstående gäller för dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Spedra. Kontrollera med läkare eller apotekspersonal om du inte är säker.

   Problem med synen eller hörseln

   Vissa män som tar läkemedel som Spedra har fått problem med synen och hörseln – se "Allvarliga biverkningar" i avsnitt 4 för mer information. Det är inte känt om dessa problem är direkt relaterade till Spedra, andra sjukdomar som du eventuellt har eller en kombination av faktorer.

   Barn och ungdomar

   Spedra ska inte tas av barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Spedra

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Orsaken är att Spedra kan påverka sättet vissa andra läkemedel fungerar. Vissa andra läkemedel kan också påverka hur Spedra fungerar.

   Speciellt ska du berätta för läkaren och inte ta Spedra om du tar nitratläkemedel för bröstsmärta (angina), t.ex. amylnitrit eller glyceryltrinitrat. Spedra har visat sig kunna öka effekterna av dessa läkemedel och kraftigt sänka ditt blodtryck. Ta inte heller Spedra om du tar läkemedel mot hiv eller aids, såsom ritonavir, indinavir, sakvinavir, nelfinavir eller atazanavir eller om du tar läkemedel mot svampinfektioner, såsom ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol eller vissa antibiotika mot

   bakterieinfektioner, såsom klaritromycin eller telitromycin (se början av avsnitt 2 under ”Ta inte Spedra”).

   Berätta för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • så kallade ”alfablockerare” –för prostataproblem eller för att sänka högt blodtryck

   • läkemedel för oregelbunden hjärtrytm (arytmi) t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol

   • antibiotika mot infektioner, t.ex. erytromycin.

   • fenobarbital eller primidon – mot epilepsi

   • karbamazepin – mot epilepsi, för att stabilisera humöret eller för vissa typer av smärta

   • andra läkemedel som kan minska nedbrytningen av Spedra i kroppen (måttliga CYP3A4- hämmare), t.ex. amprenavir, aprepitant, diltiazem, flukonazol, fosamprenavir och verapamil

   • riociguat.

   Använd inte Spedra tillsammans med andra behandlingar av erektil dysfunktion, t.ex. sildenafil, tadalafil eller vardenafil.

   Om något av ovanstående gäller för dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Spedra. Kontrollera med läkare eller apotekspersonal om du inte är säker.

   Spedra med mat, dryck och alkohol

   Grapefruktjuice kan öka exponeringen för läkemedlet och ska undvikas minst 24 timmar före intag av Spedra.

   Att dricka alkohol samtidigt som du tar Spedra kan öka hjärtfrekvensen och sänka blodtrycket. Du kan känna dig yr (speciellt när du står upp), få huvudvärk eller känna hjärtat slå i bröstkorgen (palpitationer). Om du dricker alkohol kan också din förmåga att få erektion minska.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det fanns ingen effekt på spermiers rörelser eller struktur efter engångsdoser på 200 mg av avanafil till friska frivilliga försökspersoner.

   Upprepad oral administrering av avanafil 100 mg under en period på 26 veckor hos friska frivilliga och vuxna män med lindrig erektil dysfunktion förknippades inte med några ogynnsamma effekter på spermiers koncentration, antal, rörelser eller struktur.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Spedra kan få dig att känna dig yr eller påverka synen. Om detta händer ska du inte köra bil, cykla, använda verktyg eller maskiner.


   3. Hur du använder Spedra

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en 100 mg tablett, efter behov. Du ska inte ta Spedra mer än en gång per dag. Rådfråga läkare om du tror att Spedra är för starkt eller för svagt. Han/hon kan föreslå att du byter till en annan dos av detta läkemedel. Dosändringar kan också behövas om Spedra används tillsammans med vissa andra läkemedel. Om du tar läkemedel som erytromycin, amprenavir, aprepitant, diltiazem, flukonazol, fosamprenavir och verapamil (måttliga CYP3A4-hämmare) är den rekommenderade dosen av Spedra en 100 mg tablett, och det ska gå minst 2 dagar mellan doserna.

   Du ska ta Spedra omkring 15-30 minuter innan du har sexuellt umgänge. Kom ihåg att Spedra bara hjälper om du är sexuellt stimulerad.

   Spedra kan tas med eller utan mat; om det tas tillsammans med mat tar det längre tid innan det verkar.

   Användning för barn och ungdomar

   Spedra ska inte tas av barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Om du använt för stor mängd av Spedra

   Om du har tagit för mycket Spedra ska du tala med läkare omedelbart. Du kan få mer biverkningar än vanligt och de kan bli värre.

   Om du har ytterligare frågor om Spedra, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar

   Sluta ta Spedra och uppsök läkare omedelbart om du upptäcker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva läkemedelsbehandling akut:

   • En erektion som inte försvinner (priapism). Om du får en erektion som varar i mer än 4 timmar måste detta behandlas så snart som möjligt. Annars kan penis få bestående skador (t.ex. oförmåga att få erektion).

   • Dimsyn.

   • Plötslig försämrad eller förlorad syn på ett eller båda ögonen.

   • Plötslig försämrad eller förlorad hörsel (ibland kan du också känna dig yr eller tycka att det ringer i öronen).

   Sluta ta Spedra och uppsök läkare omedelbart om du upptäcker någon av de allvarliga biverkningarna ovan.

   Andra biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • Huvudvärk.

   • Hudrodnad.

   • Nästäppa.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • Yrselkänsla.

   • Trötthets- eller utmattningskänsla.

   • Tilltäppta bihålor.

   • Ryggsmärta.

   • Vallningar.

   • Andnöd vid ansträngning.

   • Förändringar av hjärtslagen som visar sig på EKG.

   • Ökade hjärtslag.

   • Upplevelse av hjärtslagen i bröstkorgen (palpitationer).

   • Matsmältningsbesvär, illamående.

   • Dimsyn.

   • Förhöjda leverenzymer.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   • Influensa

   • Influensaliknande sjukdom

   • Täppt eller rinnande näsa

   • Hösnuva

   • Nästäppa, tilltäppning av bihålorna eller övre delen av luftvägarna som tar in luft i lungorna

   • Gikt

   • Sömnsvårigheter (sömnlöshet)

   • För tidig ejakulation

   • Känna sig konstig

   • Känna sig oförmögen att sitta stilla

   • Bröstsmärta

   • Svår bröstsmärta

   • Snabba hjärtslag

   • Högt blodtryck

   • Muntorrhet

   • Magvärk eller halsbränna

   • Smärta eller obehag i nedre delen av buken

   • Diarré

   • Utslag

   • Smärta i nedre delen av ryggen eller på sidan av nedre delen av bröstkorgen

   • Muskelvärk eller muskelsmärta

   • Muskelspasmer

   • Täta urineringar

   • Penisstörning

   • Spontan erektion utan sexuell stimulering

   • Klåda i underlivet

   • Ständig svaghets- eller trötthetskänsla

   • Svullnad i fötter eller vrister

   • Förhöjt blodtryck

   • Rosa eller röd urin, blod i urinen

   • Onormalt extra ljud från hjärtat

   • Onormalt blodprovsresultat av ett prostatatest som kallas ”PSA”

   • Onormalt blodprovsresultat för bilirubin, ett ämne som bildas vid normal nedbrytning av röda blodkroppar

   • Onormalt blodprovsresultat för kreatinin, ett ämne som utsöndras i urinen och ett mått på njurfunktionen

   • Viktökning

   • Feber

   Näsblod

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Spedra ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgäder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är avanafil. Varje tablett innehåller 200 mg avanafil.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol, fumarsyra, hydroxipropylcellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, kalciumkarbonat, magnesiumstearat och gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Spedra är en gul oval tablett, märkt ”200” på ena sidan. Tabletterna tillhandahålls i blisterföpackningar som innehåller 4, 8 eller 12 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning: MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luxemburg

   Tillverkare:

   Menarini - Von Heyden GmbH

   Leipziger Straβe 7-13

   01097 Dresden

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   4 juni 2019


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Spedra

  Tablett 200 mg 4 tablett(er) Endosblister

  • Varunummer: 182729
  • Tillverkare: Pharmaprim AB

  288 kr

  Jämförpris: 72 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?