Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sevelamer Sandoz

   800 mg filmdragerade tabletter
   sevelamerkarbonat
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sevelamer Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Sevelamer Sandoz
   3. Hur du använder Sevelamer Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sevelamer Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sevelamer Sandoz är och vad det används för

   Sevelamer Sandoz innehåller sevelamerkarbonat som det aktiva innehållsämnet. Det binder fosfat från maten i matsmältningskanalen och sänker på så sätt serumnivåerna av fosfor i blodet.


   Patienter med njurar som inte fungerar ordentligt kan inte kontrollera nivån av serumfosfor i blodet. Då stiger mängden fosfat (läkaren kallar detta hyperfosfatemi). Höjda nivåer av serumfosfor kan leda till hårda avlagringar i kroppen vilka kallas förkalkningar. Dessa avlagringar kan göra att blodkärlen blir stela så att det blir svårare att pumpa runt blodet i kroppen. Höjda nivåer av serumfosfor kan också leda till klåda i huden, röda ögon, skelettsmärta och frakturer.


   Sevelamerkarbonat som finns i Sevelamer Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Sevelamer Sandoz

   Använd inte Sevelamer Sandoz

   - om du har låga nivåer av fosfat i blodet (läkaren kontrollerar detta åt dig)

   - om du har tarmobstruktion

   - om du är allergisk mot sevelamerkarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Sevelamer Sandoz om något av följande gäller dig:

   - om du har sväljproblem

   - om du har problem med motilitet (rörlighet) i magsäck och tarm

   - om du kräks ofta

   - om du har en aktiv tarminflammation

   - om du har genomgått en större operation i magsäcken eller tarmen.


   Säkerhet och effekt för barn (under 18 år) har inte fastställts. Därför rekommenderas inte Sevelamer Sandoz till barn.


   Ytterligare behandlingar:

   På grund av antingen ditt njurtillstånd eller din dialysbehandling kan du:

   • utveckla låga eller höga kalciumnivåer i blodet. Eftersom Sevelamer Sandoz inte innehåller kalcium kan det hända att din läkare ordinerar extra kalciumtabletter.

   • ha en låg mängd vitamin D i blodet. Därför kan din läkare kontrollera nivåerna av vitamin D i ditt blod och ordinera mer vitamin D om det behövs. Om du inte tar något tillskott av multivitaminer kan du även få låga nivåer av vitamin A, E, K och folsyra i blodet och därför kan din läkare komma att kontrollera dessa nivåer och ordinera vitamintillskott om så behövs.


   Viktigt att tänka på för patienter som får peritonealdialys:

   Du kan utveckla peritonit (bukhinneinflammation) i samband med peritonealdialysen. Denna risk kan minskas om man noga följer de sterila metoderna under påsbyten. Du bör omedelbart tala om för läkaren om du får nya tecken eller symtom på obehag i buken, buksvullnad, buksmärta, bukömhet eller hård/stel buk, förstoppning, feber, frossa, illamående eller kräkningar.

   Du kan förvänta dig att kontrolleras noggrannare när det gäller problem med låga nivåer av vitamin A, D, E, K och folsyra.

   Andra läkemedel och Sevelamer Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Du bör inte ta Sevelamer Sandoz samtidigt med ciprofloxacin (ett antibiotikum).


   Om du tar läkemedel för hjärtrytmproblem eller för epilepsi bör du rådfråga läkaren när du tar Sevelamer Sandoz.


   Sevelamer Sandoz kan minska effekterna av sådana läkemedel som ciklosporin, mykofenolatmofetil och takrolimus (läkemedel som används för att hämma immunsystemet). Läkaren kommer att rådge dig om du tar dessa läkemedel.


   Brist på sköldkörtelhormon kan i mindre vanliga fall observeras hos vissa personer som tar levotyroxin (används för att behandla låga nivåer av sköldkörtelhormon) och Sevelamer Sandoz. Därför kan läkaren kontrollera nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon i ditt blod mera noggrant.


   Din läkare kommer regelbundet att kontrollera risken för att Sevelamer Sandoz ska påverka eller påverkas av andra mediciner.

   Sevelamer Sandoz med mat, dryck och alkohol

   Du måste ta Sevelamer Sandoz tabletterna i samband med måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel. Det är okänt om Sevelamer Sandoz påverkar ofödda barn.


   Tala om för läkaren om du vill amma ditt barn. Det är okänt om Sevelamer Sandoz kan passera ut i bröstmjölken och påverka ditt barn.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har utförts. Om du känner att Sevelamer Sandoz påverkar dig bör du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Sevelamer Sandoz innehåller laktos

   Sevelamer Sandoz innehåller laktos (mjölksocker). Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Sevelamer Sandoz

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkaren baserar dosen på din serumfosfornivå.


   Rekommenderad startdos av Sevelamer Sandoz tabletter för vuxna och äldre (över 65 år) är en till två tabletter på 800 mg vid varje måltid, alltså 3 gånger per dag.


   Tabletterna måste sväljas hela. De får inte krossas, tuggas eller delas.


   I vissa fall ska Sevelamer Sandoz tas samtidigt som du tar ett annat läkemedel. Läkaren kan be dig att ta detta läkemedel 1 timme före eller 3 timmar efter det att du tar Sevelamer Sandoz, eller han/hon kanske vill kontrollera blodnivåerna av det läkemedlet.


   Läkaren kommer att kontrollera fosfornivåerna i ditt blod regelbundet och kanske justera Sevelamer Sandoz dosen vid behov för att uppnå en lämplig fosfatnivå.

   Om du använt för stor mängd av Sevelamer Sandoz

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det finns inga rapporterade fall av överdosering hos patienter.

   Om du har glömt att använda Sevelamer Sandoz

   Om du har missat en dos ska du hoppa över denna dos och ta nästa dos i vanlig tid i samband med måltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats hos patienter som tar Sevelamer Sandoz:


   Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer):

   kräkningar, förstoppning, smärta i övre delen av buken, illamående


   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

   diarré, buksmärta, matsmältningsbesvär, väderspändhet


   Vid klinisk användning har fall av klåda, utslag, långsam tarmmotilitet (rörlighet)/blockeringar i tarmen och hål på tarmväggen rapporterats.


   Eftersom förstoppning kan vara ett tidigt symtom på blockering i tarmen bör du kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sevelamer Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på burken och kartong efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är sevelamerkarbonat. Varje filmdragerad tablett innehåller 800 mg sevelamerkarbonat.

   - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), zinkstearat. Tablettdrageringen innehåller hypromellos (E464) och diacetylerade monoglycerider.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sevelamer Sandoz är ovala, vita till benvita filmdragerade tabletter med "SVL" präglat på ena sidan.


   HDPE-burkar med polypropen lock.

   Varje burk innehåller 180, 200 eller 210 tabletter.

   Förpackningar innehållande 1, 2 eller 3 burkar finns tillgängliga.

   Burkar som innehåller ett torkämne: Avlägsna inte torkämnet ur burken.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


   Tillverkare

   Synthon Hispania S.L., Castello 1, Poliogono Las Salinas, 08830 Sant Boi Llobregat, Spanien

   eller

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-04-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sevelamer Sandoz

  Filmdragerad tablett 800 mg 180 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 393787
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  382,49 kr

  Jämförspris: 2,12 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?