• Paroxetin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Seroxat

   20 mg filmdragerad tablett
   paroxetin (som hydrokloridhemihydrat)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Seroxat är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Seroxat
   3. Hur du använder Seroxat
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Seroxat ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Seroxat är och vad det används för

   Seroxat används vid behandling av vuxna med depression och/eller ångesttillstånd. De ångesttillstånd som Seroxat används vid är: tvångssyndrom (upprepade tvångstankar med okontrollerbart beteende), paniksyndrom (attacker av panikångest, inklusive de som uppstår vid agorafobi, dvs. rädsla för öppna platser), social fobi (rädsla för eller undvikande av sociala situationer), posttraumatiskt stressyndrom (ångest efter en traumatisk upplevelse) samt generaliserad ångest (allmän svår ångest eller oro).

   Seroxat tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Alla människor har en signalsubstans i hjärnan som kallas serotonin. De som lider av depression eller ångest har onormalt låga nivåer av serotonin. Hur Seroxat och andra SSRI-preparat verkar är inte fullständigt känt men det skulle kunna vara genom att de höjer nivåerna av serotonin i hjärnan. Korrekt behandling av din depression eller ångest är viktigt för att hjälpa dig till förbättring.

   Paroxetin som finns i Seroxat kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Seroxat

   Använd inte Seroxat:

   -

   om du tar läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare, bland annat moklobemid och metyltioninklorid (metylenblått)) eller har tagit sådana någon gång under de senaste två veckorna. Din läkare kommer att ge dig råd om hur du ska börja ta Seroxat efter att du slutat med MAO-hämmare.

   -

   om du tar ett antipsykotiskt läkemedel som innehåller antingen tioridazin eller pimozid.

   -

   om du är allergisk mot paroxetin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om något av ovanstående gäller för dig, berätta det för din läkare innan du tar Seroxat.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Seroxat

   -

   Tar du några andra läkemedel (se Andra läkemedel och Seroxat i denna bipacksedel)?

   -

   Tar du tamoxifen för att behandla bröstcancer? Seroxat kan göra att tamoxifen får mindre effekt och läkare kan därför rekommendera dig att använda andra antidepressiva läkemedel.

   -

   Har du njur-, lever- eller hjärtproblem?

   -

   Har du epilepsi eller tidigare har haft kramper eller krampanfall?

   -

   Har du någonsin haft maniska episoder (överaktivt beteende eller tankar)?

   -

   Får du elektrokonvulsiv behandling (ECT)?

   -

   Har du haft någon blödningssjukdom eller tar något annat läkemedel som kan medföra ökad risk för blödning (blodförtunnande läkemedel såsom warfarin, antipsykotiska medel som perfenazin eller klozapin, tricykliska antidepressiva läkemedel, läkemedel mot smärta och inflammation, så kallade NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel), såsom acetylsalicylsyra, ibuprofen, celecoxib, etodolak, diklofenak, meloxikam)?

   -

   Har du diabetes?

   -

   Står du på saltreducerad diet?

   -

   Har du glaukom (grön starr, förhöjt tryck i ögat)?

   -

   Är du gravid eller planerar att bli gravid (se Graviditet, amning och fertiliteti denna bipacksedel)?

   -

   Är du under 18 år (se Barn och ungdomar under 18 år i denna bipacksedel)?

   Om du svarar JA på någon av dessa frågor och inte tidigare diskuterat detta med din läkare, vänd dig till läkaren igen och fråga hur du ska göra gällande användningen av Seroxat.

   Barn och ungdomar under 18 år
   Seroxat ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar såsom självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år som använder Seroxat. Om din läkare har ordinerat Seroxat till dig (eller ditt barn) och du vill diskutera detta bör du vända dig till läkaren igen. Du bör informera din läkare om du märker något av ovanstående symtom eller om sådana symtom förvärras under tiden du (eller ditt barn) tar Seroxat. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.

   I studier med Seroxat hos patienter under 18 år, var vanliga biverkningar som förekom hos färre än 1 av 10 barn/ungdomar följande: ökning av självmordstankar och självmordsförsök, självskadande beteende, fientligt, aggressivt eller ovänligt beteende, aptitlöshet, skakningar, onormal svettning, hyperaktivitet (överskott på energi), upprördhet, känsloförändringar (inklusive gråt och humörsvängningar) och ovanliga blåmärken eller blödningar (t ex näsblod). Studierna visade att samma symtom även förekom hos barn och ungdomar som fick placebo (overksam substans) istället för Seroxat, men mindre ofta.

   Vissa patienter i studier med personer under 18 år fick utsättningssymtom när de slutade att ta Seroxat. Dessa symtom liknade för det mesta symtomen som förekommer hos vuxna efter avbrytande av Seroxat (se avsnitt 3 Hur du använder Seroxat i denna bipacksedel). Dessutom var det vanligt (hos färre än 1 på 10) att patienter under 18 år upplevde buksmärtor, nervositet och känsloförändringar (inklusive gråt, humörsvängningar, försök att skada sig själv, tankar på självmord och självmordsförsök).

   Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

   Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

   Dessa tankar kan vara vanliga:

   • Om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

   • Om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

   Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

   Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

   Viktiga biverkningar som har setts med Seroxat
   Vissa patienter som tar Seroxat utvecklar något som kallas akatisi, med vilket menas att de känner sig rastlösa och inte kan sitta eller stå stilla. Andra kan utveckla något som kallas för serotonergt syndrom eller malignt neuroleptiskt syndrom. Med detta menas några eller samtliga av följande symtom: känna sig mycket upphetsad eller irriterad, förvirring, rastlöshet, värmekänsla, svettningar, skakningar, rysningar, hallucinationer (ser eller hör underliga saker), muskelstelhet, plötsliga muskelryckningar eller snabb hjärtklappning. Allvarlighetsgraden kan öka och leda till medvetslöshet. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta läkare. För mer information om dessa eller andra biverkningar av Seroxat, se avsnitt 4 Eventuella biverkningar i denna bipacksedel.

   Andra läkemedel och Seroxat


   Vissa läkemedel kan påverka hur Seroxat verkar eller öka risken för att du får biverkningar. Seroxat kan också påverka hur andra läkemedel verkar. Läkemedel som berörs är:

   -

   Läkemedel som kallas MAO-hämmare, inklusive moklobemid och metyltioninklorid (metylenblått) – se Använd inte Seroxat i denna bipacksedel.

   -

   Tioridazin eller pimozid, som är antipsykotika - se Använd inte Seroxat i denna bipacksedel.

   -

   Acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra s.k. NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) såsom celecoxib, etodolak, diklofenak och meloxikam, som används vid smärta och inflammation.

   -

   Tramadol och petidin som är smärtstillande

   -

   Läkemedel som kallas för triptaner, såsom sumatriptan som används mot migrän

   -

   Andra antidepressiva läkemedel inkluderande andra SSRI-läkemedel och tricykliska antidepressiva såsom klomipramin, nortriptylin och desipramin

   -

   Ett kosttillskott som kallas tryptofan

   -

   Mivakurium och suxametonium (används vid bedövning)

   -

   Läkemedel som litium, risperidon, perfenazin, klozapin (s.k. antipsykotika), vilka används för behandling av vissa psykiatriska sjukdomar

   -

   En kombination av fosamprenavir och ritonavir som används för behandling av hiv-infektion

   -

   Johannesört, ett naturläkemedel mot depression

   -

   Fentanyl, som används vid bedövning eller vid behandling av kronisk värk

   -

   Fenobarbital, fenytoin, natriumvalproat eller karbamazepin för behandling av krampanfall eller epilepsi

   -

   Atomoxetin, ett läkemedel som används vid behandling av ADHD (uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet)

   -

   Procyklidin som används för att lindra skakningar, speciellt vid Parkinsons sjukdom

   -

   Warfarin eller andra antikoagulantia, dvs. blodförtunnande läkemedel

   -

   Propafenon, flekainid och läkemedel som används vid behandling av oregelbunden hjärtrytm

   -

   Metoprolol, en betablockerare som används för att behandla högt blodtryck och hjärtproblem

   -

   - Pravastatin som används för att behandla högt kolesterol

   -

   Rifampicin som används för att behandlatuberkulos och lepra

   -

   Linezolid som är ett antibiotikum

   -

   Tamoxifen som används för att behandla bröstcancer

   Om du använder eller nyligen använt något av läkemedlen i ovanstående lista och inte redan diskuterat detta med din läkare, vänd dig till läkaren igen och fråga om råd. Din dosering kan behöva ändras eller du kan behöva ett annat läkemedel.
   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, inklusive receptfria sådana.

   Seroxat med mat, dryck och alkohol

   Använd inte alkohol under tiden du tar Seroxat. Alkohol kan förvärra dina symtom eller biverkningar. Om du tar Seroxat på morgonen tillsammans med mat kan risken för illamående minska.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det finns rapporter om en ökad risk för missbildningar, speciellt hjärtmissbildningar hos barn vars mödrar tog Seroxat under de första månaderna av graviditeten. I den allmänna befolkningen föds cirka 1 av 100 barn med hjärtmissbildningar. Risken är högre hos barn vars mödrar har tagit Seroxat, där risken är 2 av 100 barn. Du och din läkare kan tillsammans bestämma om det är bättre att du byter till någon annan behandling eller om du gradvis ska trappa ner på Seroxat medan du är gravid. Beroende på omständigheterna kan din läkare göra bedömningen att fortsatt behandling med Seroxat är bättre för dig.

   Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Seroxat. När läkemedel såsom Seroxat används under graviditet, särskilt sent i graviditeten, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Vid PPHN är blodtrycket i blodkärlen mellan barnets hjärta och lungor för högt. Om du tar Seroxat under de 3 sista månaderna av graviditeten, kan ditt nyfödda barn även ha andra symtom som vanligtvis börjar inom de första 24 timmarna efter födseln och innefattar:

   • svårigheter att andas

   • blåaktig hud eller att barnet är för varmt eller kallt

   • blåa läppar

   • kräkningar eller att barnet inte äter ordentligt

   • att barnet är väldigt trött, har svårt att sova eller gråter ihållande

   • spända eller slappa muskler

   • darrningar, ryckningar eller kramper

   • överdrivna reflexer.

   Om ditt barn får något av dessa symtom efter födseln, eller om du är oroad över ditt barns hälsa, kontakta läkare eller barnmorska för råd.

   Seroxat kan utsöndras i bröstmjölk i mycket små mängder. Rådfråga din läkare innan du börjar amma. Du och läkaren kan tillsammans bestämma om du kan amma medan du använder Seroxat.

   I djurstudier har det visat sig att paroxetin minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av paroxetin på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Möjliga biverkningar av Seroxat inkluderar yrsel, förvirring, sömnighet eller dimsyn. Om du får dessa biverkningar ska du inte köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Seroxat

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ibland kan du behöva ta mer än en tablett eller bara en halv tablett. Den här tabellen visar dig antalet tabletter som ska tas.

   Dos

   Antalet tabletter som ska tas

   10 mg

   En halv tablett

   20 mg

   En tablett

   30 mg

   En och en halv tablett

   40 mg

   Två tabletter

   50 mg

   Två och en halv tablett

   60 mg

   Tre tabletter

   Normal dosering för olika tillstånd anges i tabellen nedan.

   Startdos

   Rekommenderad daglig dos

   Högsta daglig dos

   Depression

   20 mg

   20 mg

   50 mg

   Tvångssyndrom

   20 mg

   40 mg

   60 mg

   Paniksyndrom

   10 mg

   40 mg

   60 mg

   Social fobi

   20 mg

   20 mg

   50 mg

   Post traumatiskt stressyndrom

   20 mg

   20 mg

   50 mg

   Generaliserat ångestsyndrom

   20 mg

   20 mg

   50 mg

   Läkaren kommer att ge dig råd om vilken dos av Seroxat som du ska börja med. De flesta börjar känna sig bättre efter några veckor. Om du inte börjat märka någon förbättring efter denna tid ska du vända dig till läkaren för råd. Läkaren kan besluta att dosen ska ökas gradvis, med 10 mg åt gången, upp till den högsta dagliga dosen.

   Ta Seroxat på morgonen tillsammans med mat.
   Svälj tabletterna hela med ett glas vatten. Tugga dem inte.

   Läkaren kommer att diskutera med dig om hur länge du behöver fortsätta att ta Seroxat. Det kan bli många månader eller ännu längre.

   Äldre patienter
   Den högsta dosen för patienter över 65 år är 40 mg per dag.

   Patienter med lever- eller njursjukdom
   Om du har problem med levern eller har en svår njursjukdom kan läkaren besluta att din dos av Seroxat ska vara lägre än den som normalt rekommenderas.

   Om du har tagit mer Seroxat än vad du ordinerats

   Ta aldrig mer Seroxat än vad läkaren ordinerat.
   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Visa upp läkemedelsförpackningen. En person som har tagit överdos av Seroxat kan få biverkningar som finns listade i avsnitt 4 Eventuella biverkningar eller följande symtom: feber, okontrollerbar muskelsammandragning.

   Om du har glömt att ta Seroxat

   Ta Seroxat vid samma tidpunkt varje dag.
   Om du glömt att ta en dos och kommer på detta före sänggåendet på kvällen, ta då dosen genast. Fortsätt som vanligt nästa dag.
   Om du glömt att ta en dos och kommer på detta först under natten eller dagen därpå ska du inte ta någon extra dos. Eventuellt kan du känna vissa utsättningssymtom, men dessa bör försvinna efter att du tagit din nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

   Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du inte känner någon förbättring
   Seroxat kommer inte att lindra dina symtom omedelbart. Alla antidepressiva läkemedel kräver tid för att verka. En del patienter förbättras efter ett par veckor medan det för andra kan ta längre tid. Vissa som tar antidepressiva läkemedel upplever en försämring innan de börjar må bättre. Om du inte börjat bli bättre efter några veckor ska du kontakta din läkare för råd. Din läkare bör föreslå ett återbesök några veckor efter att du påbörjat behandlingen. Berätta för läkaren om du inte märkt någon förbättring.

   Om du slutar att ta Seroxat

   Sluta inte att ta Seroxat förrän din läkare säger till.
   När Seroxat ska avslutas kommer läkaren att hjälpa dig att sakta minska din dosering över ett antal veckor eller månader för att minska risken för utsättningssymtom. Ett sätt att göra detta är att stegvis minska din dos Seroxat med 10 mg per vecka. De flesta upplever att utsättningssymtomen är milda och försvinner av sig själva inom 2 veckor. För vissa patienter kan symtomen vara svårare eller mer långdragna.

   Om du får utsättningssymtom när du avslutar din behandling kan läkaren rekommendera dig att sätta ut Seroxat långsammare. Kontakta läkaren om du upplever svåra utsättningssymtom. Läkaren kan be dig börja ta Seroxat igen, för att sedan sätta ut läkemedlet långsammare. Även om du får utsättningssymtom kommer det att vara möjligt för dig att sluta med Seroxat.

   Utsättningssymtom som kan uppträda när behandlingen avslutas

   Enligt studier upplever 3 av 10 patienter ett eller flera utsättningssymtom när behandling med Seroxat avslutas. Vissa symtom förekommer oftare än andra.

   Vanliga utsättningssymtom, kan förekomma hos upp till 1 person på 10:

   -

   Yrsel (känsla av ostadighet, balanssvårigheter)

   -

   Känselrubbningar såsom myrkrypningar, brännande känsla och mindre vanligt, känsla av elektriska stötar även i huvudet, samt surrande, visslande, ringande eller andra ihållande ljud i öronen (tinnitus)

   -

   Sömnstörningar (livliga drömmar, mardrömmar, insomningssvårighet)

   -

   Ångest

   -

   Huvudvärk.

   Mindre vanliga utsättningssymtom, kan förekomma hos upp till 1 person på 100:

   -

   Illamående

   -

   Svettningar (inklusive nattsvettningar)

   -

   Rastlöshet eller upprördhet

   -

   Tremor (skakighet)

   -

   Förvirring eller desorientering

   -

   Diarré

   -

   Känslomässig instabilitet eller irritabilitet

   -

   Synstörningar

   -

   Fladdrande och bultande hjärtslag (hjärtklappning).

   Kontakta läkare om du är orolig för utsättningssymtom när behandlingen med Seroxat avbryts.

   Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar uppträder oftare under de första veckorna av behandlingen med Seroxat.

   Om du får någon av nedanstående biverkningar under behandlingen, kontakta omgående läkare eller uppsök sjukhus.

   Mindre vanliga biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 person på 100:

   -

   Om du får ovanliga blåmärken eller blödningar, blodiga kräkningar eller blod i avföringen kontakta läkare eller uppsök sjukhus omgående.

   -

   Om du har svårt att urinera (kasta vatten), kontakta läkare eller uppsök sjukhus omgående.

   Sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 person på 1 000:

   -

   Om du får krampanfall, kontakta läkare eller uppsök sjukhus omgående.

   -

   Om du känner dig rastlös och har svårt att sitta eller stå stilla kan det vara något som kallas akatisi. Höjning av Seroxat-dosen kan förvärra symtomen. Kontakta läkare om du upplever dessa symtom.

   -

   Om du känner dig trött, svag eller förvirrad och får ömma, stela eller okoordinerade muskler kan detta bero på alltför låg natriumhalt i blodet. Kontakta läkare om du får dessa symtom.

   Mycket sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 person på 10 000:

   -

   Allergisk reaktion, som kan vara allvarlig, mot Seroxat. Om du utvecklar röda och knottriga hudutslag, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun eller tunga, får klåda eller har svårigheter att andas (andfåddhet) eller svälja och känner dig svag eller yr som resulterar i svimning eller medvetslöshet, kontakta läkare eller uppsök sjukhus omgående.

   -

   Om du har ett eller alla av följande symtom kan det vara ett så kallat serotonergt syndrom, eller malignt neuroleptiskt syndrom. Symtomen består av att känna sig mycket upphetsad eller irriterad, förvirring, rastlöshet, värmekänsla, svettningar, skakningar, rysningar, hallucinationer (hör och ser underliga saker), muskelstelhet, plötsliga muskelryckningar eller hjärtklappning. Allvarlighetsgraden kan öka och leda till medvetslöshet. Kontakta läkare om du upplever detta.

   -

   Akutglaukom.

   -

   Om det plötsligt gör ont i dina ögon och du får dimsyn, kontakta läkare.

   Ingen känd frekvens

   -

   En del personer har haft tankar på att skada sig själva eller att ta livet av sig när de tar Seroxat eller strax efter att de har avslutat behandlingen (se avsnitt 2 Vad du behöver veta innan du använder Seroxat).

   -

   En del personer har upplevt aggressioner när de tagit Seroxat.


   Om du upplever dessa biverkningar, kontakta läkare.

   Andra eventuella biverkningar under behandlingen

   Mycket vanliga biverkningar, kan förekomma hos fler än 1 person på 10:

   -

   Illamående. Intag av Seroxat tillsammans med mat på morgonen minskar risken för detta.

   -

   Förändringar i sexualdrift eller funktion, t ex utebliven orgasm, och hos män, störning av erektion och utlösning.

   Vanliga biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 person på 10:

   -

   Förhöjda kolesterolvärden i blodet

   -

   Aptitlöshet

   -

   Dålig sömn (insomningssvårighet) eller sömnighet

   -

   Onormala drömmar (inklusive mardrömmar)

   -

   Yrsel eller darrningar (tremor)

   -

   Huvudvärk

   -

   Koncentrationssvårigheter

   -

   Upprördhet

   -

   Ovanlig svaghet

   -

   Dimsyn

   -

   Gäspningar, muntorrhet

   -

   Diarré eller förstoppning

   -

   Kräkningar

   -

   Viktuppgång

   -

   Svettningar.

   Mindre vanliga biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 person på 100:

   -

   En kortvarig höjning av blodtrycket, eller en kortvarig sänkning som kan göra att du känner dig yr eller att du svimmar när du reser dig upp snabbt

   -

   Snabbare puls än normalt

   -

   Rörelsehämning, stelhet, skakighet eller onormala rörelser i munnen eller tungan

   -

   Vidgade pupiller

   -

   Hudutslag

   -

   Klåda

   -

   Förvirring

   -

   Hallucinationer (ser och hör underliga saker)

   -

   Oförmåga att urinera (urinretention) eller okontrollerbar, ofrivillig urinering (urininkontinens)

   -

   Om du är diabetespatient kan du uppleva förlorad kontroll av dina blodsockernivåer medan du tar Seroxat. Tala med läkare om att justera dosen av ditt insulin eller din diabetesmedicin.

   Sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 person på 1 000:

   -

   Onormal produktion av bröstmjölk hos män och kvinnor

   -

   Långsam puls

   -

   Leverpåverkan i form av förhöjda leverfunktionsvärden i blod

   -

   Panikattacker

   -

   Överaktivt beteende eller tankar (mani)

   -

   Känsla av att vara utanför sin egen kropp (depersonalisation)

   -

   Ångest

   -

   Okontrollerbart behov av att röra på benen (Restless Legs syndrom)

   -

   Smärta i leder och muskler.

   -

   Ökning av hormonet prolaktin i blodet.

   -

   Menstruationstörningar (inklusive kraftiga eller oregelbundna menstruationsblödningar, blödningar mellan menstruationerna och frånvaro eller försenad menstruation).

   Mycket sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 person på 10 000:

   -

   Hudutslag som kan ge blåsor och se ut som små ”måltavlor” (en central mörk fläck omgiven av ett blekare område, med en mörk ring runt kanten) kallas erythema multiforme

   -

   Omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt mun, näsa, ögon och könsorgan (Stevens-Johnson syndrom)

   -

   Omfattande hudutslag med blåsor och fjällning som upptar stor del av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

   -

   Leverproblem som gör att huden och ögonvitorna blir gula

   -

   Syndrom med otillräcklig produktion av antidiuretiskt hormon (SIADH), ett tillstånd som ger överskott av vatten och minskad natrium (salt) koncentration i kroppen, detta till följd av felaktiga kemiska signaler. Patienter med SIADH kan bli allvarligt sjuka, eller kan vara helt symtomfria.

   -

   Vätske- eller vattenansamling (vilket kan ge svullnad i armar och ben)

   -

   Känslighet för solljus

   -

   Smärtsam och ihållande erektion av penis

   -

   Minskat antal blodplättar i blodet.

   Vissa patienter har fått surrande, visslande, ringande eller andra ihållande missljud i öronen (tinnitus) när de använder Seroxat.

   En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Seroxat ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på tryckförpackningen eller burken och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Om du använder halva tabletter, var noga med att förvara dem säkert i förpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   -

   Den aktiva substansen är paroxetin (20 mg), i form av hydrokloridhemihydrat.

   -

   Övriga innehållsämnen är

   ο

   i tablettkärnan: kalciumvätefosfatdihydrat (E341), magnesiumstearat (E470b) och natriumstärkelseglykolat (typ A)

   ο

   i filmdrageringen: hypromellos (E464), titandioxid (färgämne E171), makrogol 400 och polysorbat 80 (E433).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Seroxat 20 mg filmdragerad tablett är vit, oval, präglad med ” 20” på en sida och en brytskåra på andra sidan. Seroxat 20 mg tabletter finns i barnsäkra tryckförpackningar eller plastburkar om 50 x 1, 4, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 250 eller 500 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännandet för försäljning

   GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna
   Tel.: 08-638 93 00
   E-post: info.produkt@gsk.com

   Tillverkare

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

   ul. Grunwaldzka 189

   60-322 Poznan

   Poland

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   20 mg filmdragerad tablett

   Belgien

   Seroxat

   Cypern

   Seroxat

   Danmark

   Seroxat

   Estland

   Seroxat

   Finland

   Seroxat

   Frankrike

   Deroxat

   Grekland

   Seroxat

   Irland

   Seroxat 20 mg film-coated tablets

   Island

   Seroxat

   Italien

   Seroxat

   Lettland

   Seroxat 20 mg film-coated tablets

   Litauen

   Seroxat

   Luxemburg

   Seroxat

   Malta

   Seroxat

   Nederländerna

   Seroxat 20 mg tablet

   Norge

   Seroxat 20 mg

   Polen

   Seroxat

   Portugal

   Seroxat

   Slovakien

   Seroxat 20 mg

   Slovenien

   Seroxat 20 mg

   Spanien

   Seroxat

   Sverige

   Seroxat

   Storbritannien

   Seroxat

   Tjeckien

   Seroxat 20 mg

   Tyskland

   Seroxat 20 mg Filmtabletten

   Ungern

   Seroxat 20 mg filmtabletta

   Österrike

   Seroxat 20 mg - Filmtabletten

   Det kan också vara till hjälp för dig om du kontaktar en stödgrupp för självhjälp eller patientorganisation för att ta reda på mer om din sjukdom. Din läkare kan ge dig detaljerad information.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-06-16


  Seroxat®

  Filmdragerad tablett 20 mg Paroxetin 100 styck Blister

  • Varunummer: 038448
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  307,92 kr

  Jämförpris: 3,08 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?