10%rabatt
Bild på Seresto vet. för hund över 8 kg
 • Fästinghalsband
 • Läkemedel
 • Avvisar och dödar fästingar under 8 månader. Skydd mot loppor under 7-8 månader. Verkar mot pälsätande löss.
 • För hund över 8 kg. Ska bäras under hela behandlingsperioden.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Seresto vet. för hund över 8 kg 4,50 g + 2,03 g halsband

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH
   D-51368 Leverkusen
   Tyskland


   Tillverkare:
   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
   Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel
   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Seresto vet. för hund över 8 kg 4,50 g + 2,03 g halsband. Imidakloprid/ Flumetrin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Ett grått, luktfritt halsband på 70 cm (45 g) innehåller 4,5 g imidakloprid och 2,03 g flumetrin som aktiva substanser.


   Hjälpämnen: Titandioxid (E 171), Järnoxidsvart (E 172), Dibutyladipat, Propylenglykoldikaprylokaprat, Epoxiderad sojabönsolja, Stearinsyra, Polyvinylklorid

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling (Ctenocephalides felis) och förebyggande av loppangrepp (Ctenocephalides felis, C. canis) under 7 till 8 månader. Skyddar djurets närmaste omgivning mot utveckling av lopplarver under 8 månader.


   Produkten har bestående acaracid (dödande) effekt mot fästingangrepp (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) och avvisande (förhindrar blodsugning) effekt mot fästingangrepp (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) under 8 månader. Den är effektiv mot larv- nymf- och vuxna fästingar.


   Fästingar som redan sitter på hunden när behandlingen påbörjas dör inte alltid inom 48 timmar efter applicering av halsbandet utan kan sitta kvar synliga. Det rekommenderas därför att fästingar som redan finns på hunden vid applicering avlägsnas. Förhindrande av angrepp av nya fästingar börjar inom två dagar efter applicering av halsbandet.


   För behandling av angrepp av pälsätande lus (Trichodectes canis).


   Produkten ger ett indirekt skydd mot överföring av parasiten Babesia canis vogeli och bakterien Ehrlichia canis från fästingarten Rhipicephalus sanguineus. Under 7 månader minskar därmed risken för sjukdomarna babesios och erlichios hos hund.


   För bästa resultat bör halsbandet sättas på innan lopp- eller fästingsäsongen börjar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Behandla inte hundvalpar yngre än 7 veckor.
   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot några hjälpämnen.

   6. BIVERKNINGAR

   Enstaka fall av mild beteendestörning, inklusive kliande där halsbandet sitter, kan observeras under de första dagarna efter att halsbandet har satts på, hos djur som inte är vana att bära halsband. Se efter att inte halsbandet sitter för hårt.
   Milda symtom såsom klåda, hudrodnad och håravfall kan förekomma där halsbandet sitter. Dessa symtom har rapporterats som sällsynta och vanligtvis går de tillbaka inom 1 till 2 veckor utan att halsbandet behöver tas bort. I enstaka fall kan det rekommenderas att tillfälligt ta bort halsbandet tills symtomen försvinner.
   I mycket sällsynta fall kan symtom såsom hudinflammation (dermatit), inflammation, eksem eller sår uppträda där halsbandet sitter och vid dessa tillfällen är det rekommenderat att ta av halsbandet.

   I sällsynta fall hos hund kan även lindriga och övergående reaktioner såsom depression, förändrade matvanor, salivavsöndring, kräkningar och diarré förekomma i början av behandlingen.


   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 djur)

   • Vanliga (kan förekomma hos 1 till 10 av 100 djur)

   • Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 till 10 av 1 000 djur)

   • Sällsynta (kan förekomma hos 1 till 10 av 10 000 djur)

   • Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 djur)

   • Har rapporterats (förekommer hos okänt antal djur)

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Hundar över 8 kg ska använda ett 70 cm långt Seresto vet. halsband.
   Små hundar upp till 8 kg ska använda ett 38 cm långt Seresto vet. halsband.

   Används på huden. Ett halsband per djur som fästs runt halsen. Endast för utvärtes bruk.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ta ut halsbandet ur skyddspåsen omedelbart före användning. Rulla upp halsbandet och se efter att det inte finns några rester kvar från plasthållarna inuti halsbandet. Justera halsbandet runt djurets hals utan att dra åt för hårt (som riktlinje ska det gå att få in 2 fingrar mellan halsbandet och halsen). Trä överflödigt halsband genom öglan och klipp bort det som sticker ut mer än 2 cm.

   Hund halsband

   Halsbandet ska användas hela tiden under den 8 månader långa skyddsperioden och bör tas bort efter behandlingsperioden. Kontrollera regelbundet och justera om nödvändigt, särskilt när hundvalpar växer fort.

   10. KARENSTID

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Inga särskilda förvaringsanvisningar.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som är angivet på påsen och ytterförpackningen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Fästingar kommer vanligtvis att dö och faller av värddjuret inom 24 till 48 timmar efter angrepp utan att ha sugit blod. Förekomst av enstaka fästingar efter behandling kan inte uteslutas. På grund av detta kan överföring av infektionssjukdomar inte helt uteslutas om förhållandena är ofördelaktiga.


   Som med alla långtidsverkande utvärtes produkter kan säsongsbetonad fällning av pälsen leda till en övergående minskad effekt på grund av förlust av aktiva substanser bundna i pälsen. Halsbandet avger omgående nytt läkemedel så att full effekt uppnås utan ytterligare behandling eller byte av halsband.


   För optimal kontroll av loppor i svårt angripna hushåll kan det vara nödvändigt att behandla omgivningen med ett lämpligt insektsdödande medel.


   Produkten tål vatten; den förblir verksam även om djuret blir vått. Djuret bör dock inte utsättas för stora mängder vatten eller upprepad schamponering då verkningstiden kan nedsättas. Studier har visat att månatlig schamponering eller bad inte nedsätter markant verkningstiden på 8 månader mot fästingar efter omfördelning av aktiva substanser i pälsen medan produktens effekt mot loppor gradvis minskar från 5:e månaden.


   Laboratoriestudier med antingen flumetrin eller imidakloprid på råtta och kanin gav inte några negativa effekter på fertilitet eller avkomma och visade inga skadande eller giftiga effekter på foster. Läkemedlets säkerhet under dräktighet och digivning har dock inte fastställts i hos hund. I frånvaro av tillgänglig data bör därför inte produkten användas till dräktiga och digivande tikar.


   Utifrån halsbandets egenskaper är det osannolikt att överdosering sker och tecken på överdosering förväntas inte. Överdosering med 5 halsband runt halsen undersöktes på vuxna hundar under en 8 månaders period och på 7 veckor gamla hundvalpar under en 6 månaders period utan att några biverkningar observerades förutom lätt håravfall och milda hudreaktioner.
   Om djuret av osannolik händelse råkar äta upp halsbandet kan milda symtom i mage och tarm (t.ex. lös avföring) förekomma.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger Seresto vet. till djur


   Förvara påsen med halsbandet i ytterförpackningen tills det används.
   Som för alla veterinärmedicinska produkter, låt inte små barn leka med halsbandet eller stoppa det i munnen. Husdjur som använder halsbandet bör inte tillåtas att sova i samma säng som sin ägare, speciellt inte barn.
   Personer med känd överkänslighet för innehållet i halsbandet skall undvika kontakt med halsbandet.
   Släng omedelbart restmaterial eller avklippta delar av halsbandet (se avsnittet ”anvisning för korrekt administrering”).
   Tvätta händerna med kallt vatten efter att halsbandet har satts på.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.
   Denna produkt får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-08-31

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlek: ett halsband


   De båda aktiva innehållsämnena avges sakta och kontinuerligt i låga koncentrationer från halsbandet till djuret. De båda aktiva innehållsämnena är närvarande i hundens päls i kvalster-/insektsdödande koncentrationer under hela behandlingsperioden. De aktiva ämnena sprids från stället med direktkontakt över hela hudytan. Studier på överdos hos hund och studier på serum i blodet har visat att imidakloprid når blodomloppet kortvarigt medan flumetrin var mestadels inte mätbar. Upptag genom munnen av de båda aktiva substanserna är inte relevant för att uppnå effekt.


   Aktivitet mot C. felis startar omedelbart efter att halsbandet har satts på medan tillräcklig effekt mot C. canis startar inom en vecka. Utöver de användningsområden som listas ovan har aktivitet mot Ctenocephalides canis och Pulex irritans loppor påvisats.

   Utöver de fästingarter som listas ovan har effekt mot Ixodes hexagonus, I. scapularis och den icke-europeiska fästingarten Dermacentor variabilis samt den australiensiska paralyseringsfästingen I. holocyclus påvisats.


   Produkten har en avvisande (förhindrar blodsugning) verkan mot angivna fästingar i avsnittet ”Användningsområden”. Detta hindrar avvisade parasiter att suga blod och hjälper därmed till att indirekt minska risken för överföring av infektionssjukdomar mellan fästing och hund.

   Utöver de patogener som listas i avsnitt ”Användningsområden” har indirekt skydd mot överföring av Babesia canis canis (via Dermacentor reticulatus fästingar) visats i en laboratoriestudie vid dag 28 efter behandling och indirekt skydd mot överföring av Anaplasma phagocytophilum (via Ixodes ricinus fästingar) har visats 2 månader efter behandling i en laboratoriestudie. Under studiernas förhållanden minskades därmed risken för sjukdomar orsakade av dessa patogener.


   Halsbanden kunde förbättra skabbangrepp Sarcoptes scabiei hos redan angripna hundar och gav fullständig bot efter tre månader.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


   Bayer A/S, Bayer HealthCare, Animal Health Division, Arne Jacobsens Allé 13,6, DK‑2300 Köpenhamn S, Danmark, Tel: 08-580 223 00

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

   DISKRET – Det går inte att se på utsidan av paketet vad det innehåller. 

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Seresto vet. för hund över 8 kg

  halsband 4,50 g + 2,03 g 1 st påse

  • Varunummer: 451643
  • Tillverkare: Bayer Animal Health

  377,10 kr

  (Ord. pris 419 kr)

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/seresto-vet-for-hund-over-8-kg-halsband-450-g-plus-203-g-1-st-pase-250209/ 250209 Seresto vet. för hund över 8 kg https://www.apoteket.se/_ApoLayouts/img/produkt/custom/451643s.jpg 419.00 377.10 SEK Seresto InStock Fästinghalsband Alla produkter Alla produkter/Djur Alla produkter/Djur/Hund Alla produkter/Djur/Hund/Hud & päls Alla produkter/Djur/Hund/Hud & päls/Ohyra 10% rabatt Läkemedel Leverans 1-3 vardagar halsband 4,50 g + 2,03 g 1 st påse